söndag 8 januari 2017

Snöiga visioner om backar och spår i Rågsveds friområde

Inspirerad av helgens härliga skidåkning i Rågsveds friområde tänker jag att vi behöver ta vara på vintern som årstid bättre, särskilt när den är snörik, och använda oss av alla de roliga möjligheter som snön faktiskt ger oss. Det är ju så mycket roligare att vara ute och röra på sig när snön glimmar vit. Visst är det skönt med promenader på sandade gångvägar, men snön kan ge så mycket mer.

Varför inte återskapa en enkel skidbacke i Perssons betong, där det har funnits en slalombacke i Rågsveds barndom. Skidbacken skulle vara lätt att nå, då buss 744 har hållplats strax ovanför. Det kan räcka med en stollift. Alla oavsett ålder skulle kunna prova och om det finns intresse lära sig åka slalom utan dyra kostnader. Utrustning kan lånas ut av skolan i området, som också kan ha idrottslektioner och idrottsdagar i friområdet. Även förskolorna kan vara med.


Det skulle också behövas ett bra längdskidspår i friområdet t.ex. i beteshagarna och längs dammområdet, eller annan lämplig plats där spåren kan vara fredade från att bli upptrampade. Numera möter jag sällan andra skidåkare i området, däremot glada miner och tillrop från förbipasserande. Inte konstigt att jag som är uppväxt på skidor söker mig ut i skogen och gärna åker i ospårad terräng, men många andra kan bli intresserade att åka om det fanns ett riktigt spår.

Hoppas några fler i Vantör håller med mig om mina tankar. Skriva gärna medborgarförslag till stadsdelsnämnden så får vi hjulen i rullning. Ur folkhälsoperspektiv vore det toppen med en idrottslig satsning i friområdet, med hänsyn till områdets unika natur och framtida skydd som naturreservat. På sommaren gärna ett utegym på lämplig plats, och förstås att vi ska ha festplatsen Perssons Betong kvar. Friområdet är idag en viktig mötesplats, och har stora möjligheter att ge oss så mycket mer.

lördag 7 januari 2017

Fram för skid- och pulkavänlig snöplogning!

Vill, som ett komplement till feministisk snöröjning, slå ett slag för en skidvänlig och pulkavänlig snöplogning på gång- och parkvägar i vår stad, gärna med början i Vantör. Ett samlingsnamn kan vara folkhälsovänlig snöplogning, det inbegriper ju både promenader, cykling, skidåkning och pulkadito.

Idag hann jag ut på årets första skidtur i Rågsveds friområde innan plogarna kommit ut, så det fanns gott om plats för skidor på orörd snö vid sidan om de redan upptrampade stigarna. Bara på vägen ner från Bäverbäcksgränd hade en traktor kört upp så att det gick att gå bekvämt på ömse sidor av gångvägen ner mot norra kolonin, men lämnat en orörd sträng i mitten. Så genialt, där kunde jag åka skidor och det skulle också gå att dra en pulka.

Ofta är park- och gångvägarna så breda att det finns plats både för skidor, pulkor och en plogad, vid behov sandad gång för promenader. Jag saknar verkligen ett ordnat, gärna elbelyst skidspår i Vantör, och hoppas att det kan bli verklighet framöver. Ågesta är fint men krångligt att ta sig till för oss som inte har bil, För folkhälsan vore det toppen och tänk så många barn som kan lära sig åka skidor i sitt eget område, om det inte krävs bil eller flera bussbyten för att komma till ordnade spår.

söndag 1 januari 2017

Bostadsministern är svaret skyldig om Rågsveds C

Problemen med fastighetsägaren i Rågsveds Centrum, som jag bloggat om tidigare och även varit med och skrivit insändare om, lyftes (som exempel på brister i samhällsservice som inte har kunnat rättas till med nuvarande lagstiftning) till regeringen av riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar (V). Se fråga och ministerns svar här nedan. 

Min kommentar är att ministern lättsinnigt lyfter över hela ansvaret till Stockholms stad och framtida områdesplanering för Rågsved och Hagsätra, vilket på inget sätt löser de akuta frågorna som Folkets Hus, affärsidkare och andra som hyr i centrum drabbats av i flera år. Att utgångspunkten enligt plan- och bygglagen är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser är lätt att instämma i, när vi ser på t.ex. Rågsved. Men frågan återstår: vad kan staten göra för att skärpa lagstiftningen när privata huvudmän missköter sig grovt?

----

Fråga 2016/17:488 Samhällsintresset i centrumanläggningar

av Nooshi Dadgostar (V)
till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Många förortscentrum i våra större städer har privatiserats. Ett resultat av detta har varit vanskötsel, kraftiga hyreshöjningar och minskat intresse från de närboende.
I våras kunde vi läsa om Rågsved Centrum, i en förort i södra Stockholm. I lokalpressen beskrevs en centrumanläggning med tak som läcker, trasig ventilation som gör att det är 13 grader inomhus på vintern, hissar som står still i veckor, problem med elen, utebelysning som inte tänds, kakelplattor som inte lagas, söndersparkade sopkorgar som inte byts ut, misskötta planteringar, med mera. Problemen har funnits i åratal, enligt lokalhyresgästerna.
Det har gått så långt att post inte längre delas ut i centrum, eftersom hyresvärden, Rågsved Fastighets AB, inte har ordnat ordentliga postboxar. Sedan några veckor tillbaka måste därför all post hämtas i Hagsätra, en angränsande förort i södra Stockholm.
Centrumanläggningarna i våra förorter är mer än kommersiella ytor. De är mötesplatser där service, handel och demokratiskt deltagande äger rum. Detta är viktiga samhällsintressen som behöver en ansvarsfull förvaltning.
För mig är det tydligt att nuvarande lagstiftning inte ställer nog skarpa krav på ägare av centrumanläggningar. De är inte vilka kommersiella fastigheter som helst, och därför kan vi inte nöja oss med en from förhoppning om att marknaden kanske löser det hela. Rågsved är bara ett av flera exempel på privata ägare av centrum som missköter sig och kommer undan med det.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:
Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att komma till rätta med ovanstående problem?Till riksdagen
------
Svar på fråga 2016/17:488 av Nooshi Dadgostar (V) Samhällsintresset i centrumanläggningar
Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet med bristande skötsel av vissa centrumanläggningar.
Problemet med bristande skötsel av vissa centrumanläggningar berör flera olika frågor, bl.a. kraven på att byggnader underhålls i tillräcklig utsträckning och hur det offentliga åtagandet för centrumanläggningar i våra förorter ser ut.
Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och vissa tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Det är byggnadsnämnden som har tillsyn över att fastighetsägaren fullgör sina skyldigheter i detta avseende. Om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid vidta åtgärden. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Det är en kommunal fråga att planera för hur mark och byggnader kan användas. Därmed är det även en kommunal fråga att bestämma hur det offentliga åtagandet för olika centrumanläggningar ska se ut. Det är även en kommunal uppgift att i en detaljplan bestämma vad som ska vara allmänna platser och vad som ska vara kvartersmark, dvs. vilken mark som ska vara allmänt tillgänglig och vad som inte behöver vara det. Enligt plan- och bygglagen är utgångspunkten att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Det förekommer dock att kommunen överlåter huvudmannaskapet för en centrumanläggning på ett enskilt företag, t.ex. av ekonomiska eller driftstekniska skäl.
Enligt min uppfattning är det kommunerna som bäst kan bedöma vilka anläggningar som bör vara allmänt tillgängliga och hur driften av dessa bör ordnas för att säkerställa en ändamålsenlig förvaltning. Kommunerna förfogar dessutom över flera olika verktyg för att kunna säkerställa att så sker.
För närvarande bedömer jag att det inte är aktuellt att vidta några lagstiftningsåtgärderför att skärpa kraven mot ägare av centrumanläggningar.
Avslutningsvis kan nämnas att Stockholms kommun nyligen har beslutat att inleda en områdesplanering för de stadsdelar – Hagsätra och Rågsved – som Nooshi Dadgostar refererar till. Inriktningen är att utreda förutsättningarna för 3 000 nya bostäder med tillhörande service och verksamheter i stadsdelarna. Det torde därmed finnas goda förutsättningar för alla berörda att i det sammanhanget lyfta frågor om den framtida utvecklingen av befintliga centrumanläggningar i området.
Stockholm den 20 december 2016
Peter Eriksson

söndag 16 oktober 2016

Fastighetsägaren måste fixa hiss och värme i Nya Rågsveds Folkets Hus!

Problemen hopar sig med otillgänglighet och kyla i Nya Rågsveds Folkets Hus, vilket drabbar både besökare och personal. Igår kom Cicci Herrströms och min senaste insändare om den krånglande och uttjänta hissen in i Tidningen Årsta/Enskede/Vantör.
Förutom hisseländet kommer att det tidvis är så kallt i lokalerna att det krävs värmefläkt för att personalen ska kunna arbeta. Jag är med i styrelsen för Nya Rågsveds Folkets Hus och blir alltmer upprörd över att en fastighetsägare kan missköta sin fastighet så till den milda grad. Detta är faktiskt en demokratifråga. När staden arbetar för att minska skillnaderna mellan stadsdelar, vilket vi i det lokala föreningslivet aktivt medverkar i, motarbetas detta av en privat fastighetsägare.

Nya Rågsved Folkets Hus är hjärtat i vårt centrum, och personalen och styrelsen jobbar hårt för att vi ska ha en varm och välkomnande mötesplats. Då får inte den fysiska miljön sätta käppar i hjulen!

lördag 15 oktober 2016

Rågsveds friområde som naturreservat och bostäderna

Idag var det Kräppladagen i Rågsveds friområde. Klart jag gick dit, Kräpplagruppen bjöd på diskussioner, gott fika och visade lämpliga platser för att bygga bostäder som inte kommer i konflikt med stora naturvärden i friområdet. Jag vill verkligen hylla Kräpplagruppen, utan vars konstruktiva och idoga opinionsarbete tillsammans med engagerade invånare i Vantör, vi troligen inte kommit dit vi är idag. I den rödgrönrosa majoritetens första stadshusbudget 2015 beslutades ju till min stora glädje att Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Om alliansen vunnit kommunvalet hade däremot drömmen om naturreservat skjutits i sank, bilvägar dragits in i naturen, stillheten försvunnit och mångmiljonvillorna kanske redan varit i gång att byggas.Många Vantörsbor, jag själv inkluderad, har tyckt att det har dragit ut på tiden att komma igång med att förverkliga naturreservatet. Ett skäl har uppenbarligen varit att behovet att bygga bostäder är en av stadens viktigaste prioriteringar, vilket behöver samordnas med övriga planer i området. Stadens mål är att bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030, varav 40 000 mellan 2014 och 2020. Att det behövs nya bostäder, främst hyresrätter, är något som Vänsterpartiet Vantör verkligen också prioriterar. Vi tog till och med fram ett eget förslag, Rågsveds allé, för att visa att vi hade bättre alternativ med hyresrätter än att bygga sönder Rågsveds friområde med villor för ett fåtal.

I budgetförslaget 2017 kommer nu besked om stadens fortsatta planer för Rågsved. Efter att staden i Fokus Skärholmen prövat en ny metod med större generella detaljplaner och ta med de boende tidigt i områdets utveckling kommer metoden att utvecklas och användas i Hagsätra, Rågsved-Högdalen. I budgetförslaget står:"En viktig utgångspunkt är att det lokala kulturlivet ska stärkas, samt att planeringen görs i samklang med inrättandet av naturreservatet i Rågsveds friområde." I Mittisöderort säger stadsbyggnadsborgarrådet att nu ska det planeras utifrån behov snarare än marknadsstyrning, och det är en utmärkt utgångspunkt. Vad som menas med att bygga "grön kaj mot det gröna" som det står i artikeln lär vi få värdera när förslagen och planerna konkretiseras.

En aspekt som jag vill bidra med i kommande samrådsarbete är grön- och rekreationsområdenas potential att ta vara på och bygga in socialt kapital i bostadsområden. Intresserade kan läsa mina tankar i en snart fyra år gammal bloggpost som jag skrev i ilska och kritik mot alliansen. De som ville göra om Rågsved efter sina marknadsstyrda mallar, sålde ut allmännyttan och vare sig begrep att värdera unika kvaliteter och traditioner i Rågsved eller att lyssna på riktigt på folket i området.Rågsveds friområde som naturreservat och bostäderna

Idag var det Kräppladagen i Rågsveds friområde. Klart jag gick dit,  Kräpplagruppen bjöd på gott fika och visade var det är lämpligt att bygga bostäder som inte kommer i konflikt med de stora naturvärdena i friområdet. Jag vill verkligen hylla Kräpplagruppen vars kreativa och idoga opinionsarbete varit avgörande i kampen för att göra friområdet till naturreservat. I den rödgrönrosa majoritetens första stadshusbudget beslutades till min stora glädje att Rågsveds friområde ska bli naturreservat. Om alliansen vunnit kommunvalet hade däremot drömmen om naturreservat skjutits i sank, bilvägar dragits in i naturen och mångmiljonvillorna kanske redan varit i gång att byggas.Många Vantörsbor har tyckt att det har dragit ut på tiden att komma igång med att förverkliga naturreservatet. Ett skäl har uppenbarligen varit att behovet att bygga bostäder är en av stadens viktigaste prioriteringar, vilket behöver samordnas med övriga planer i området. Stadens mål är att bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030, varav 40 000 mellan 2014 och 2020. Att det behövs nya bostäder, främst hyresrätter, är något som Vänsterpartiet Vantör verkligen också prioriterar. Vi tog till och med fram ett eget förslag, Rågsveds allé, för att visa att vi hade bättre alternativ med hyresrätter än att bygga sönder Rågsveds friområde med villor för ett fåtal.

I budget 2017 kommer nu besked om stadens fortsatta planer för Rågsved. Efter att staden i Fokus Skärholmen prövat en ny metod med större generella detaljplaner och ta med de boende tidigt i områdets utveckling kommer metoden att utvecklas och användas i Hagsätra, Rågsved-Högdalen. I budgeten står:"En viktig utgångspunkt är att det lokala kulturlivet ska stärkas, samt att planeringen görs i samklang med inrättandet av naturreservatet i Rågsveds friområde." I Mittisöderort säger stadsbyggnadsborgarrådet att nu ska det planeras utifrån behov snarare än utifrån marknadsstyrning, och det är en utmärkt utgångspunkt. Men vad som menas med att bygga "grön kaj mot det gröna" lär vi få värdera när förslagen och planerna konkretiseras.

En viktig aspekt som jag vill bidra med i kommande samrådsarbete är grön- och rekreationsområdenas potential att ta vara på och bygga in socialt kapital i bostadsområden. Intresserade kan läsa mina tankar i en snart fyra år gammal bloggpost som jag skrev i ilska och kritik mot alliansen. De som ville göra om området efter sina marknadsstyrda mallar, och vare sig begrep att värdera unika kvaliteter och traditioner i Rågsved eller att lyssna på riktigt på folket i området.lördag 8 oktober 2016

Högdalen Pride gav mersmak!


Idag har Högdalen haft sin första och säkert inte sista Pridefestival och Parad tur och retur Högdalen - Bandängen med Feministas Acidas Rriotsamba slagsverksband i spetsen. I paraden deltog flera av våra politiska partier, både vänster och höger. Roligt med Högdalsborna längs paradvägen som klappade händer i takt med musiken. Så bra ordnat av RFSL Stockholm! I tider av rasistiskt och homofobiskt hat mot människors lika värde behöver vi gemenskap, glädje och solidaritet.

Vänsterpartiet Vantör var med och lyssnade på det intressanta programmet i Fria Teaterns lokaler. Pride-Sussie berättade gripande Pridehistoria, personal från fritiden i Högdalen svarade på frågor om hbtq-certifieringen av fritidsgårdarna och lokala politiker deltog i en panel. Sonja Wallbom, ersättare (V) i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd informerade om partiets hbtq-politik, initiativ i Stockholms stad och Enskede-Årsta-Vantör, partiets hbtq-nätverk och Jörn Svensson-pris.

Från föreningen delade vi ut vänsterpartiets folder "Stolt vänster", och fångade på kuppen upp ett par nyinflyttade medlemmar, så det var kul. En lärorik och tänkvärd dag, som gav energi och idéer till fortsatt politiskt arbete, både vad gäller hbtq-frågor och faktiskt andra viktiga politiska frågor.

DN:s Lars Epstein som verkligen har Högdalen i sitt hjärta kom med kameran i högsta hugg, så spana efter hans krönika (inte publicerad när denna bloggpost skrevs).