lördag 30 mars 2013

Om det demokratiska underskottet i stadsdelsnämndernaNedan lägger jag ut min debattartikel i Stockholm Fria som var införd för någon vecka sedan, som har gillats av många och som folk tycker är viktigt att sprida. Det gör jag gärna!

Vet du att du i praktiken bara kan rösta om cirka hälften av verksamheten i stadsdelsnämnderna som Stockholms stad betalar för? Att du inte kan rösta på att ändra det fullt ut ens i nästa val, eftersom det borgerliga styret avtalat bort hälften av ditt inflytande upp till nio år?

Det talas om ett demokratiskt underskott inom EU. Viktiga beslut fattas av personer och institutioner som inte är folkvalda och det är nästan omöjligt för medborgare att få insyn och påverka beslut. Men det talas sällan om att samma sak händer i lokala nämnder. Som en följd av konkurrensutsättning och privatisering växer ett demokratiskt underskott snabbt i många kommuner och landsting. När stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör beslutade om verksamhetsberättelsen blev det extra tydligt. Den 108-sidiga luntan plus bilagor handlade bara om cirka häften av budgeten. Den andra hälften får vi som representerar medborgarna ingen samlad verksamhetsberättelse för, då den drivs av olika företag och inte av kommunen.

Hur kommunal förskola, hemtjänst, fritid, funktionshindersomsorg och individ- och familjeomsorg klarar de politiska målen får vi veta en hel del om, men inte hur målen klaras på fritidsgårdar, parklekar och äldreboenden på entreprenad. Vare sig det gäller kultur- och hälsoaktiviteter i fritiden, inflytande och trygghet i äldreomsorgen eller bemanning, heltid och fasta jobb för anställda. Inte ens säkert att samma mål gäller där. Bara det som avtalas gäller.

För att inte tala om när det krisar. I kommunal verksamhet kan nämnden när som helst påverka och rätta fel. Men när brister upptäcks i företag blir det nästan aldrig konsekvenser för ägarna. Om vi vill påverka där, kan vi inte göra det som medborgare. Vi tvingas bli aktieägare i Carema och Attendo och höja våra röster på bolagsstämmorna. Att själva analysera alla uppföljningsrapporter som nämnden får är omöjligt. Och för varje ny entreprenad och avknoppning försvinner information ur nämndens verksamhetsberättelse. De privata förskolorna blir utbildningsnämndens ansvar, så stadsdelsnämnden får inga andra uppföljningar än brukarundersökningar.

Att det blir allt svårare för allmänheten att veta vad som händer i verksamhet som betalas med skattepengar är en direkt följd av den politik som går ut på att konkurrensutsätta nästan allt utom myndighetsutövning och strategisk ledning. Privatiseringarna gör att ambitioner och mål i stadsdelsnämndens verksamhetsplan bara gäller cirka 40-45 procent av nämndens budget. Resten av budgeten är intecknad i olika avtal främst med företag, i en del fall kan avtalen förlängas upp till nio år. Det är inte unikt för vår stadsdelsnämnd, så här ser det ut i hela staden och i andra delar av landet.

Stadsdelsnämnderna kom till för att öka demokratin. Det demokratiska underskott som nu byggs upp är minst lika allvarligt som inom EU. Mest skrämmande är att det växande demokratiunderskottet inte ses som en allvarlig brist utan som det kanske viktigaste målet för den borgerliga politiken.

Rosa Lundmark
Vice ordförande (V)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Tiggeri kan inte önskas bort - ska bekämpas med en solidarisk politik

Idag skriver Eva Solberg, moderat i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör och ordförande för moderatkvinnorna i Stockholms stad i DN Debatt Stockholm att organiserat tiggeri borde förbjudas i lokala ordningsföreskrifter och på sikt i lagen.

Den extrema fattigdomen kryper närmare oss när vi ser tiggeriet i tunnelbanan. För många känns det fel både att ge pengar och att inte ge pengar. Ger vi känns det som att ge upp. Ger vi inte känns det omänskligt. Jag tycker att man kan göra både ock samtidigt. Både vara human och bekämpa tiggeriets orsaker.

Jag tycker att det är helt fel att förbjuda tiggeriet och osynliggöra den extrema fattigdomen. Det vi inte ser finns inte. Tvärtom måste orättvisorna upp i dagen om de ska kunna bekämpas.

Jag har skrivit en replik som jag precis skickat till DN. Jag hoppas att de tar in repliken, annars kommer den på bloggen.

fredag 29 mars 2013

Rusta upp Rågsveds lekparker


Idag har jag vandrat mellan tre av Rågsveds lekparker - Fjädern, Båtparken och Krokodilen - guidad i det soliga vädret av en och sedan två Rågsvedsmammor med sina barn. Det här är parker som behöver rustas upp, exempelvis klätterställning och bättre sandlåda i Fjädern, tillsnyggad lekbåt och flera bänkar med bord i Båtparken och mera att göra för barnen i Krokodilen. Lekstugan i Fjädern är klottrad och behöver saneras. Det gäller också gungor och parkbänkar på olika ställen. Fler papperskorgar längs Hagsätravägen behövs också.

Lekparkerna som vi gick till ligger nära där mammorna bor i den del av Rågsved som vetter mot Hagsätra, men mammorna går ofta istället med sina barn till den upprustade Rågdalens parklek på andra sidan tunnelbanan. Det är roligare i Rågdalen för där finns mer att göra för barnen. För många barn och deras föräldrar är parkerna otroligt viktiga som utflyktsmål, eftersom man är kvar i stan över helger och sommaren. I parkerna har familjerna picknick och man går mellan parkerna för att få variation. Toaletter är ett annat önskemål, visst kostar det pengar men det ger både ökad kvalitet i parkerna och tillsynspersonalen jobb!

Jag kommer att kontakta stadsdelsförvaltningen nästa vecka och berätta om mammornas och barnens önskemål. Klottret har jag anmält till stadens felanmälan. Det ska bli intressant att se hur fort det kommer bort, jag bad mammorna ha koll på det. En ny parkplan är på gång i Vantör, och där kan alla boende vara med och lämna synpunkter på vad som behöver förbättras. Medborgarförslag är en annan väg att gå för att påverka parkfrågorna. För en tid sedan fick ett medborgarförslag om Bandängen tummen upp från nämnden, även om pengarna inte ännu finns.

Om de mindre parkerna får bättre lekmöjligheter skulle Rågdalen avlastas. Barnen kan leka närmare hemmet. Samtidigt skulle Rågdalen som är den enda bemannade parkleken i Rågsved behöva ha öppet både på helger och sommaren, så att inte familjerna på helgerna måste åka till Bandängen. En satsning på Rågsved enligt Söderortsvisionen som inte innebär en upprustning av våra lekparker och utökade öppettider på  Rågdalen är som jag uppfattar det ingen satsning ur dessa mammors perspektiv.

onsdag 27 mars 2013

Dags att slakta den heliga kon - det fria skolvalet

Inte var dag som Kungliga Vetenskapsakademin står upp för Vänsterpartiet politik... det fria skolvalet och vinstsyftande skolor får svidande kritik idag på SvD debatt:

"Några tydliga positiva effekter av det fria skolvalet finns inte, däremot ger det upphov till ökad segregation och minskad likvärdighet. Möjligheten att bedriva skolverksamhet i vinstdrivande syfte bör elimineras."

Osökt tänker jag på det som läraren i Rågsvedsskolan frågade för några veckor sedan. Är Vänsterpartiet berett att kräva det fria skolvalets avskaffande? Han såg bara tre alternativ för förortsskolor med vikande elevunderlag: ta bort det fria skolvalet, bussa elever dit eller lägg ner skolorna.

För är det några som gynnas av det fria skolvalet så är det elever som redan har det väl förspänt i skolan:

 "Vår slutsats är att några tydliga positiva effekter av det fria skolvalet på elevernas studieresultat inte har kunnat påvisas; möjligen ger ett fritt skolval något bättre resultat för elever från resursstarka hem. Säkert är dock att det ger upphov till ökad segregation och minskad likvärdighet i skolsystemet (se bland annat i Anders Trumbergs och Jenny Kalstenius forskning)."

Det brukar skrivas på ledarsidorna att vi inte kan backa från det fria skolvalet ... men vill vi ha kvar ett världsextremt system, som bara liknar ett skolsystem som en gång infördes i Pinochets Chile?

"Med undantag av ett system som introducerades i Chile under general Pinochets styre, finns inget annat allmänt finansierat skolväsende som tillåter att skolor drivs av privatägda vinstdrivande bolag. En engelsk forskare betecknade under symposiet det svenska systemet som ”till höger om högern” och ur brittisk synvinkel så radikalt att det inte ens diskuterades under Margaret Thatchers tid som premiärminister."

För vet ni att det extrema svenska skolsystemet infördes på känn...

"Man kan konstatera att det nuvarande extrema svenska systemet kom till utan att man utredde det innan, gjorde konsekvensanalyser, följde det med forskning eller utvärderade effekterna. Inte förrän nu, 25 år senare, tillsätts utredningar för att ta reda på vad det var som hände och varför vi har fått de negativa effekterna. På detta nonchalanta sätt får inte staten hantera en av vårt samhälles viktigaste institutioner."

Släpp kopplingen till Pinochets Chile och inspireras av Finlands sammanhållna skola istället föreslår ledamöterna i Kungliga Vetenskapsakademin:

"Gör om våra skolor så att de blir likvärda, utan den nuvarande marknadsbetingade (och ofta populistiskt präglade) profileringen i olika riktningar. Segregationen inom skolsystemet måste så långt det går motverkas. Möjligheten att bedriva skolverksamhet i vinstdrivande syfte bör elimineras. Slutligen, och kanske viktigast, bör lärarnas utbildning och status förbättras och deras arbetsvillkor reformeras i grunden."

Och rösta på Vänsterpartiet i valet 2014, då vet du att din röst läggs för en likvärdig skola!

tisdag 26 mars 2013

Servicehusnedläggning på tal

"Frågan om möjlighet för Micasa att eventuellt omvandla servicehus till seniorboende har väckts." Den något kryptiska formuleringen med både hängslen och livrem hittar jag i protokollet från Enskede-Årsta-Vantörs pensionärsråd den 15 mars. När vi fick protokollet på senaste nämndsammanträdet hann åtminstone jag inte läsa protokollet, annars hade jag förstås frågat vad som är på gång. Protesterna har varit stora där alliansen har gått fram med nedläggning av servicehus och på sina håll har de äldre också vunnit.

Nu finns 33 tomma lägenheter i våra tre servicehus - Rågsveds servicehus, Enskede Nya Servicehus och Enskededalens servicehus - varav det första och snart det andra drivs av nämnden, efter att Enskede Nya går tillbaka till kommunal drift efter de allt annat än lyckosamma åren med Carema. Undrar just hur många skattekronor som gått till skatteparadisen istället för att förbättra kvaliteten för de äldre?

Visst är det problem att 33 lägenheter står tomma, men lösningen är inte att göra om lägenheterna till något annat utan att fylla lägenheterna med 33 pensionärer som vill ha ett tryggare boende. På förvaltningssvenska heter det att "efterfrågan" nu minskar för boende på servicehus. Men verkligheten är att mycket gamla personer faktiskt får avslag på ansökan om servicehus, trots att de inte vill annat än att bo där =efterfrågar servicehus. De får avslag på grund av att de inte har "behov", trots att de är otrygga, skröpliga och ensamma.

Ett annat problem är att hyrorna rasar i höjden när servicehus byggs om till seniorboende eller trygghetsboende, de enda som får ha kvar samma hyra är de som har bott i lägenheten förut. Inte de nya som vill flytta in. Dessutom blir det nya kostnader jämfört med om lägenheterna finns i servicehus, exempelvis för trygghetslarm, boendevärd och hälso- och sjukvårdsinsatser från sjuksköterskor.

Vad pensionärsrådet tycker står inte i protokollet. Bara att de ska få veta antalet tomma lägenheter varje månad. Jag tycker att bedömningarna ska bli mer generösa, så att fler äldre kan få bo på servicehus. Om stadens riktlinjer inte tillåter snällare bedömningar måste de riktlinjerna bli mindre stränga!

söndag 24 mars 2013

Skräpigt värre i Enskede-Årsta-Vantör


Trots alliansens slagord om  en snygg och städad stad vill det sig inte för den moderatstyrda politiken. För när medborgarna i Enskede-Årsta-Vantör får svara i medborgarundersökningen 2012 var det bara 14 % som tyckte att staden ger  tydlig information om hur ofta och hur snabbt gator och parker städas, papperskorgar tömmas, snön röjas och klottret saneras. Bara 28 % visste var de ska  anmäla klotter/skadegörelse, nedskräpning, fel på belysningen etc. 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna vill att stadsdelsnämnden ska göra mer än idag. Vi la därför en skrivelse Håll Enskede-Årsta-Vantör rent, med förslag om att höja ambitionsnivån. Vi vill att förvaltningen ska få med det lokala näringslivet i arbetet för att minska nedskräpningen, att vi ska få flera papperskorgar i stadsdelsområdet och att ungdomar ska kunna feriearbeta tillsammans med lokalt näringsliv och medborgare för att minska nedskräpningen

Det räcker inte att bara plocka upp skräpet, då kommer ständigt nytt. Det måste till attitydförändringar hos unga och vuxna som gör att mindre skräp slängs på gator och torg, både av oss som bor i området och handlare i våra centrum. Inte minst kom det fram på områdesmötet i Johanneshov hur skräpigt det var på Gullmarsplan. Det ska vara lika enkelt att slänga skräp på rätt ställe som att slänga på fel ställe. Då behövs det många stora kärl där skräp kan lämnas i alla våra områden. Då behövs bra lättsam information som når ut.

Tyvärr röstades våra förslag ner. Vi tycker det är skräp, men ger oss inte. Det behövs verkligen en långsiktig kampanj som alla vet om, där alla vet vad som görs, vad man själv kan bidra med, vad andra gör, vart man vänder sig med frågor och hur det går. Sociala medier skulle vara utmärkta att använda som informations- och kommunikationskanal. Ett sätt att fortsätta opinionsbildningen för min del är att idag blogga om frågan! 

lördag 23 mars 2013

Bara Enskede som behöver förskönas?

Ett vackrare Enskede viktigast för Enskede-Årsta-Vantör. Så kan man tolka beslutet på stadsdelsnämnden om att söka pengar från staden centralt inom projektet Vackra Stockholm för att bygga en paviljong i en park i Enskede. Sommarjobbande ungdomar ska kunna få jobb med att bygga paviljongen och det är bra. Vänsterpartiet och socialdemokraterna röstade för förslaget, men med några viktiga tillägg.

Vi vill att förvaltningen inte ska nöja sig med den grova kartläggning som har lett till förslaget om paviljongen i Enskede utan att man ska inventera hela Enskede-Årsta-Vantör. För det kan väl inte bara vara Enskede som behöver förskönas? På områdesmötet för Johanneshov var det ju heta diskussioner om Gullmarsplan och på möten i exempelvis Östberga och Högdalen har folk haft mycket att säga om den fysiska miljön.

Medborgarna borde bjudas in att lämna förslag på platser som behöver förskönas. Då får vi ett betydligt bredare underlag för ansökningar som vi lämnar till kommunstyrelsen. För jag utgår från att paviljongen inte är det enda projekt som vi kan söka pengar för. Staden centralt måste också ta fram offentliga kriterier för för ansökningarna, vilket saknas idag. För beslut ska väl ändå inte fattas enligt kriterier som inte är kända?

Läs om förslaget här och här och  här.

tisdag 19 mars 2013

Kulturkrabaten ger privatiseringarna ett ansikte

Kulturkrabatens kvalitetsbrister går som en följetong i Tidningen Årsta/Enskede. I nr. 9 berättas om ny skarp kritik mot förskolorna från stadens inspektörer. Alla fyra förskolor har så stora brister att ägaren bryter mot lagen. Samma ägare som totalt tagit ut 10 mnkr i utdelning - vinst - och en månadslön på 74 500 kr i månaden. Föra årets vinst var 1,9 mnkr. Nu ska ägaren få yttra sig över kritiken. Sedan beslutar utbildningsförvaltningen vad som ska göras.

Vad som är bra i denna sorgliga historia är att Kulturkrabatens ägare ger borgarnas avknoppningspolitik ett ansikte. Hon visar hur vinstsyftet förstör kvaliteten i förskolorna, hur de kommunalt finansierade förskolorna exploateras till det yttersta, för att berika ägaren. Hur länge ska det få fortgå? Föräldrarna har inte många alternativ, avknoppningen gällde nästan alla förskolor i denna del av Årsta. Det är svårt att flytta barnen. Måtte inget av de borgerliga partier som beslutade om avknoppningen i vår stadsdelsnämnd få fortsatt förtroende i valet 2014.

söndag 17 mars 2013

Svedmyras nattservice läggs ner

Nattservicen för personer med funktionsnedsättningar som bor i Svedmyra kommer att läggas ner enligt ett tjänstemannabeslut som har fattats av ekonomiska skäl. Funktionshindersomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör går med stort underskott. Jag fick reda på beslutet genom att en person som bor i huset har kontaktat mig och andra politiker stadsdelsnämnden. Huset i Svedmyra byggdes för personer med funktionsnedsättningar, så kallad boendeservice och har haft en basbemanning av personal såväl dag som natt. Nu kommer alltså den fasta nattbemanningen att tas bort medan basbemanningen är kvar från 7 på morgonen till 22 på kvällen.

Det har gjorts en namninsamling i huset mot beslutet. Kritik har kommit mot att förslaget inte har diskuterats med husrådet och med de berörda och att informationen har kommit sent. Förvaltningen ska imorgon ha dialogmöte med de som berörs. Exakt hur många har jag fått olika uppgift om, men enligt förvaltningen är det fem personer. Rädslan finns hos berörda att deras självständighet tas bort, när de inte får hjälp direkt av personal i huset. Om de ska kalla på hjälp från utförare stationerad på annan plats tar det längre tid. Frågan är om den tiden är för lång.

Förvaltningen lovar att alla ska få sina omsorgsbehov tillgodosedda på ett individuellt och tryggt sätt. Det är givetvis en absolut förutsättning. Jag har också ställt frågor till förvaltningen om beslutet, om alternativen, hur mycket pengar som sparas etc. Nämnden ska få information på sammanträdet nästa vecka. För mig är det avgörande hur de berörda ställer sig till de alternativ som ges. Tryggheten hos brukarna är viktigast!

torsdag 14 mars 2013

Skyddsnätet för fattiga sviktar

Den ekonomiska krisen är nu så stor att kyrkorna i Enskede-Årsta församling har slut på pengar, läser jag i Tidningen Årsta/Enskede. Församlingen måste sluta betala mat och hyror till äldre som inte har råd att hämta medicin, arbetslösa och ensamstående föräldrar. Istället för att göra sitt kyrkliga jobb pratar prästerna ekonomi med fattiga församlingsmedlemmar. Men ju längre från innerstan ju mindre pengar har församlingarna. Mönstret följer den världsliga sektorn, fast det borde väl ha varit tvärtom...

Samtidigt som församlingarna gjort slut på nödhjälpen gick försörjningsstödet i stadsdelsnämnden med 7,9 mnkr i överskott för 2012 och 7,7 mnkr 2011. Över 15 mnkr på två år. Funderar över sambandet ... Med generösare bedömningar hade folk sluppit gå till kyrkan. Nu flaggar förvaltningen för att försörjningsstödet 2013 kan gå back, 2 mnkr enligt månadsrapporten, om utvecklingen fortsätter som de två första månaderna i år. I februari hade vi 1 245 hushåll med försörjningsstöd, varav 535 arbetslösa utan a-kassa, 286 sjukskrivna utan sjukpenning, 244 med socialmedicinska skäl/ rehabilitering och 116 ungdomar.

Var ska människor vända sig när det yttersta skyddsnätet inte räcker. Trots att ekonomiskt bistånd är en rättighet enligt socialtjänstlagen har folk sökt bidrag hos kyrkan, kanske för att de inte velat söka försörjningsstöd, eller fått avslag. Nu när kyrkans kista är tom, kan inte kommunen tänka att kyrkan träder in när försörjningsstödet säger nej. Försörjningsstödet får inte vara fyrkantigt eller svårnåbart så att människor trillar utanför. Det är ett politiskt ansvar att försvara en individuell behovsbedömning som ser till människan.


tisdag 12 mars 2013

Rågdalen etapp 3 - inte för sent att tycka till!

Ikväll tittade på skissen för Rågdalen etapp 3 på fritidsgården i Rågsved med folk från exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningen på plats för att svara på frågor. Jag träffade förstås våra Rågsvedsprofiler från Kräpplagruppen och Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening. En del ungdomar var också där.

Jag tycker att grundförslaget är bra, men vill även ha utegym och boulebana för att locka lite äldre till parken, isbana på vintern för förskolebarnen, cykelparkering förstås, gärna regnskydd också. Än finns tid att lämna synpunkter, fram till den 17 mars har man på sig. 

Det jag också tycker är att man kan bygga bostäder längs Bjursätravägen mellan Bäverdammsgränd och Bäverbäcksgränd, ett av flera bra alternativ till bygga radhus i friområdet. Affären som nu är fristående kan ligga i bottenvåningen av ett flerfamiljshus, som får ett attraktivt läge nära parken och friområdet.. 


måndag 11 mars 2013

Minus 8 mnkr i sociala barnavården

Minus 8 mnkr för individ- och familjeomsorgen enligt månadsrapporten februari i Enskede-Åsta-Vantörs stadsdelsnämnd bådar inte gott inför resten av året. Redan är 95 % av vårdbudgeten för barn och unga intecknad. Underskottet beror mest på kostnader för externa placeringar på Hem för vård eller boende HVB, institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse SiS eller i externa familjehem.

Vi vet sedan förra årets turbulens att barn- och ungdomsverksamheten haft det mycket tufft och fått stark kritik av socialtjänstinspektörerna. Nu pågår en nystart som vi alla hoppas mycket på, med ny ledning och starkt fokus på barn- och ungdomsarbetet. Samtidigt är det tydligt att de påslag i budgeten som majoriteten gjorde från stadshusets sida inte verkar räcka till, när verksamheten gått med underskott så länge.

När nämnden beslutade om verksamhetsplanen i december hävdade vänsterpartiet och socialdemokraterna att det saknades resurser för att leva upp till socialtjänstlagen. Det skulle krävas 6 mnkr i nedskärningar 2013  för att klara budgeten. Budgetpåslaget täcker knappt befolkningsökningen. Även om socialsekreterarna är mycket kompetenta kan de inte förväntas trolla med knäna. Att vända en negativ trend på ett långsiktigt hållbart sätt tar tid. Socialtjänsten måste få den tiden utan att pressas av budgetbesparingar.

Södermalms vänsterpolitiker har börjat blogga!

Mina vänsterpartikamrater i Södermalms stadsdelsnämnd, Gunnar Ågren och Juliana Gristelli, har börjat blogga under namnet Söder Vänster, Vänsterpartiets politik i Södermalms stadsdelsnämnd. Kul att fler vänsterpartister i stadsdelsnämnderna nu finns i bloggosfären! Gunnars och Julianas första inlägg handlar om surrogatmödraskap, som är en aktuell politisk fråga både i den allmänna debatten och i stadsdelsnämnderna som har att ta ställning till adoptioner i enskilda ärenden.

Statens medicinsetiska råd, Smer, kom för en kort sid sedan med en rapport där majoriteten var för altruistiskt surrogamödraskap. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna var dock kritiska. Jonas Sjöstedt har sedan i en debatt med Barbro Westerholm utvecklat vänsterpartiets argument. Kvinnans kropp blir en handelsvara. Kvinnor i fattiga länder utnyttjas som behållare för barn. Altruistiskt surrogamödraskap tar inte bort den svarta handeln med barn och kvinnors kroppar.

torsdag 7 mars 2013

Heja Rolf som överklagat vinstuttag från bostadsbolagen!

En hyresgäst i Rågsved, Rolf Falk, har överklagat till förvaltningsrätten och nu kammarrätten att de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad delade ut 1,3 miljarder i vinst till staden. Jag bor själv i Familjebostäder som är ett av bolagen som har gått med stora vinster, som borde gå till att renovera våra bostäder och bygga nya hyresrätter med rimliga hyror till våra unga och alla andra som behöver bostad.

Gator, bullerplank och bussterminaler, som Rolf tar som exempel i MittiKungsholmen, borde staden betala med skatt och inte med bostadsbolagens vinster. Nu betalar hyresgästerna i allmännyttan dubbelt till det allmänna, till skillnad från andra stockholmare som äger sina bostäder eller bor i privat hyresrätt. Risken är  att hyresgäster i allmännyttan får höjd hyra för att betala underhåll, som istället kunnat betalas av vinsten.

Själv har jag tidigare reagerat på att Familjebostäder sponsrar läxhjälp i Rågsvedsskolan. Hur ska vi minska kunskapssegregationen om staden inte ens har råd att låta kvalificerade lärare hjälpa alla barn med läxorna? Här gäller samma invändning som ovan. Varför ska hyresgäster i allmännyttan betala läxhjälp, men inte de som bor i andra boenden? Nej, hela skolan ska betalas med skatten och inget annat.

Nu håller jag och många hyresgäster i allmännyttan tummarna för att Rolf ska få rätt i kammarrätten!


onsdag 6 mars 2013

Gullmarsplan het fråga på områdesmötet i Johanneshov

Även om inte alla 5 971 invånare som bor i de 4 264 lägenheterna (varav 44 % bostadsrätter och 56 % hyresrätter) och ytterligare några i småhus i Johanneshov kom till kvällens områdesmöte på Slakthusplan så var mötet välbesökt, tyckte vi som var där från stadsdelsnämnden.

Kvällens heta fråga var utan tvekan Gullmarsplan vars eländiga trafiksituation gör att äldre knappt vågar korsa torget som det berättades. Det hettade till ordentligt när medborgare ifrågasatte varför inget görs åt nedskräpningen, nedsmutsningen och snöröjningen. Det jämfördes med Humlegården där skräp och smuts tas bort dagen efter till skillnad från Gullmarsplan. Några riktigt bra svar fick inte medborgarna, och vad som var trafikkontorets respektive butiksinnehavarnas ansvar blev inte helt klarlagt.

Vad som också blev tydligt när polisen och fältassistenten informerade var att Gullmarsplan inte är en bra plats för unga, en del bli utsatta för personrån, andra köper droger eller alkohol. Visst är det många som bara passerar platsen, men det är också en träffpunkt för unga från olika delar av stan. En tanke som slog oss som sitter för vänsterpartiet i stadsdelsnämnden var att Gullmarsplan inte verkar vara någon vidare bra plats för ungdomsmottagningen. Roligt att höra var däremot att det kan bli en lånecykelstation vid Gullmarsplan.

Planerna på större förändringar för Gullmarsplan är tyvärr skjutna på framtiden, trots att man skulle behöva göra något åt trafiken här och nu. Torget är felbyggt enligt polisen. Det ska väl inte behöva bli en allvarlig olycka innan staden reagerar? Inte förrän 2020-2030 ska etappen Gullmarsplan/Nynäsvägen inom Söderstaden vara igång, till skillnad från Slakthusområdet och naturreservatet i Årstaskogen/Årsta Holmar där samråd planeras i år. Så länge kan inte trafiksäkerheten vid Gullmarsplan vänta.

Även trafiken vid Globen och Tele2-arenan kom upp. Om p-platserna räcker var frågan, för att inte prata linje 19 som redan är fullsatt i rusningstid. När vi lägger till 18 000 personer som beräknas bo på Årstastråket och Årstafältet, om det byggs enligt plan, ser jag trafikkaos framför mig. IKEA-varuhus med köpcentrum och 500 bostadsrätter som IKANO vill bygga gör planeringen än mer delikat, även om IKEA har ett nytt intressant budkoncept med grön profil som sägs ska minimera behovet av biltransporter.

Vi får nog prata Gullmarsplan både en och två gånger i närtid. Jag får börja med en diskussion med våra politiker i trafik- och renhållningsnämnden.


söndag 3 mars 2013

Återinför rätt att välja kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra

Nu backar moderaterna på riksnivå i privatiseringsfrågan. LOV- lagstiftning om valfrihetssystem i kommunerna - ska inte längre tvingas på kommunerna, som kristdemokraterna vill. Om detta skriver ledande moderater på DN-debatt idag och uttalar sig för Sveriges Radio, där också Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, kallar beskedet som det största bakslaget för alliansens privatiseringspolitik på många år.

Vi vet att äldre gärna vill ha inflytande över sin äldreomsorg, men det handlar mycket mera om innehållet i omsorgen, att få välja vilken dag man vill gå ut på promenad eller handla, vilken dag man vill ha städat eller tvätta håret. Det handlar mycket mindre om en het önskan att välja företag, vilket har blivit det stora fokuset i alliansens politik. I Stockholm har vi ju över 100 hemtjänstföretag, och inte har det gjort omsorgen bättre.

Efter dagens besked hoppas jag moderaterna i Enskede-Årsta-Vantör backar från sin vägran att återinföra rätten att välja kommunal hemtjänst i Rågsved och Hagsätra (§ 10, svar på skrivelse). En rätt som försvann då hemtjänsten avknoppades till Vantörs hemtjänst. Innan hade äldre kunnat välja både privat och kommunal hemtjänst. Nu finns bara privat. Kommunala hemtjänsten i Högdalen får inte hjälpa i Rågsved och Hagsätra.

lördag 2 mars 2013

Huddinge visar vägen - nu måste Stockholm hänga på!

Huddinge är idag ett föredöme. Bara det faktum att en motion av V och MP tillstyrks av miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden i en kommun med borgerlig majoritet. I Stockholms stad är det huvudregel att motioner av oppositionen aldrig bifalls, jag tror det bara är någon enstaka som man har sagt ja till de sista sju åren i kommunfullmäktige.

Den motion som Huddingepolitikerna är så positiva till handlar om mellankommunalt naturreservat av Kynäsberget och Rågsveds friområde.  Kommunstyrelsen föreslås att Kynäsberget i Huddinge kommun inarbetas som naturreservat i nästa projektplan. Motivet är att området är en viktig del i den regionala övergripande grönstrukturen Hanvedenkilen. Samma gäller för Rågsveds friområde.

Precis som för friområdet är Kynäsberget ett viktigt rekreationsområde för lokalbefolkningen. Stora delar av bägge områden är klassade som nyckelbiotoper av Skogstyrelsen. Friområdet har dessutom på grund av det stora beståndet gamla ekar och gammal mulmbilande skogslind klart högre naturvärden än både Kynäsberget och Älvsjöskogen som staden sagt ska bli naturreservat. 

Huddinge kommun är i sitt tjänsteutlåtande positiv till en dialog med Stockholms stad om grönstrukturfrågor i gränsen mellan kommunerna, men är noga med att säga att man inte lägger sig i hur Stockholm hanterar frågan. Så måste förstås en kommun agera. Men det faktum att Huddinge kommun har behandlat motionen så positivt är i sig en stark påverkan anser jag.

I Stockholms stad har V och MP lagt en liknande motion som Huddinge. Nu måste staden lyssna på Huddinge, där våra V- och MP-kompisar också i ett uttalande till protokollet betonat hur viktigt det är med större sammanhängande grönstråk, att uppmuntra Stockholms stad att lyfta frågan inom sina gränser och att ha en dialog för att gemensamt planera att ha kvar natur- och rekreationsområden.