lördag 31 mars 2012

En kolumn för uttag av vinster och en för lån till diktaturer

Dags att granska var våra skattepengar går! Kommer ihåg en informationskampanj som dåvarande SKTF hade för många år sedan, som visade att skatten till stora delar gick till välfärd, vård, omsorg och skola. Självfallet är det viktigt att visa hur skattepengarna används.

Idag skulle en sådan kampanj behöva minst två extra kolumner.

En för de vinster som bolagen tar ut och även för ut ur landet, via den skattefinansierade välfärden.
En för de skattepengar som lånas ut till diktaturer.

Jonas Sjöstedt skriver om skattepengar som lånas till diktaturer så att de kan köpa vapen från Sverige. Vapenexporten till icke-demokratier har fyrdubblats. Mellan 2006 och 2010 gavs exportkrediter på mer än 20 miljarder för att finansiera svensk vapenexport.

torsdag 29 mars 2012

Kampen går vidare om Rågsveds friområde!

På stadsbyggnadsnämnden idag tar Vänsterpartiet ställning för att freda Rågsveds friområde och göra Bråtegränd till naturmark. Samma uppfattning som vi har fört fram i stadsdelsnämndens remissvar. Vänsterpartiet centralt går därmed också mot stora delar av förslagen i programsamrådet Högdalen-Farsta. Att bygga villor i friområdet går stick i stäv med att värna de stadsnära skogarna enligt stadens kommande parkplan "Den gröna promenadstaden".

I Snösätra och Kräppladalen, Rågsveds friområde, finns rödlistade arter som borde skyddas genom naturreservat. Att exploatera området som nu beslutats får långtgående konsekvenser för Hanvedskilens innersta del, som sträcker sig in mot Majroskogen. Området är välbesökt av närboende och tryggt att promenera i. Även koloniträdgårdarna måste bevaras. Rågsvedsborna har ett stort engagemang i att bevara området för kommande generationer. Det har visat sig bland annat genom det engagerade arbete som Kräpplagruppen och Snösätra Norra Fritidsträdgårdförening har drivit för att bevara friområdet.

Maria Hannäs, vänsterpartiets gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, lyfter i sin reservation fram att Rågsveds friområde är ännu finare än de vackraste områdena i nationalstadsparken. Denna pärla i Söderort med mängder av rödlistade arter borde skyddas som naturreservat istället för att förstöras och säljas ut med lukrativ villabebyggelse till högstbjudande.

Som Rågsvedsbo är jag och tusentals Vantörsbor både arga och förtvivlade över planerna att bygga sönder vårt vackra naturområde som betyder så mycket för både barn, unga och äldre. Att exploatera området är att visa oss Rågsvedsbor att våra röster inte räknas, trots allt fagert tal om Söderortsvisionen. Men sista ordet får inte vara sagt idag. Kampen går vidare!

tisdag 27 mars 2012

Kooperation temat på FN-dagen i Rågsved

Idag har vi börjat planera för FN-dagen den 24 oktober i Rågsveds Folkets Hus. Temat är kooperation, eftersom FN har proklamerat 2012 som kooperationens år. Läs här och här. FN vill öka medvetenheten om kooperationens bidrag till att bekämpa fattigdom, arbetslöshet och marginalisering. Tanken är också att visa att kooperativ är ett alternativ för att göra affärer och stimulera socioekonomisk utveckling.

Kooperation ligger mig varmt om hjärtat, uppfödd som jag är på konsummat. Mamma handlade all mat på Konsum, kläder på Domus, läste VI. Som barn hjälpte jag till att räkna konsumkvitton för att få återbäringen. Pappa tankade bilen på OK, jobbade på Folksam, där vi hade våra försäkringar. Vi bodde i Riksbyggen och HSB. Fonus begravde mina föräldrar.

Idag är inte mitt liv genomsyrat av kooperation. Däremot är fattigdom, arbetslöshet och marginalisering verklighet i Rågsved där jag bor sedan 30 år. Högre arbetslöshet och barnfattigdom än i övriga Enskede-Årsta-Vantör. Här fanns två Konsum, nu finns Coop i Högdalen. Men Rågsved kan mer. Rågsveds Folkets Hus tar nu steg mot socialt företagande genom Andra Varvet!

Säker på att det blir en spännande FN-dag i Rågsved. Återkommer om vad vi ska fylla dagen med. Debatt hoppas vi, lärande, fairtrade, kultur förstås.  Vad mer? Vad tycker du? Hör av dig med förslag och idéer, inget är för litet eller för galet för att inte kunna prövas!
fredag 23 mars 2012

Enskede Nya Servicehus kritiseras av Socialstyrelsen

Patient nära dö av svält på Enskede Nya Servicehus läser jag i morgonens Metro! Ansvariga sjuksköterskan hade för mycket att göra, eftersom Carema inte tog in några vikarier. Det är väl känt att privata företag har 10 procent lägre personalbemanning än kommunal äldreomsorg. Sjuksköterskan som gick på knäna och var gråtfärdig frias, och det är inte mer än rätt i det läget.

Caremas ledning får däremot kritik. Socialstyrelsen påpekar enligt Metro att 80 % av patienterna saknade vårdplan eller omvårdnadsstatus."Det är vårdgivarens ansvar att se till att det finns pesonal som behövs för att en god vård ska kunna ges och av underlaget framgår att sjuksköterskorna under lång tid försökt förmedla sin pressade arbetssituation till ledningen."

Mejlar genast stadsdelsdirektören och får veta att händelsen som Socialstyrelsen kritiserat inträffat för ett år sedan. Carema har idag en bemanning som motsvarar 3,5 sjuksköterskor per 75-80 boende och varje sjuksköterska ansvarar för maximalt 25 boende. I nuläget anser förvaltningen att det inte finns anledning att vidta åtgärder i ärendet. Jag kommer att följa upp om dagens bemanning är en förstärkning jämfört med för ett år sedan.

Vänsterpartiet och socialdemokraterna kritiserade hösten 2010 att Enskede Nya Servicehus fick förlängt avtal, vilket bör ha varit ungefär när händelsen som Socialstyrelsen nu kritiserar ägde rum. Senast 17 november 2011 när vi följde upp entreprenadavtalet ville vi att förvaltningen skulle återkomma om förtida hävning av avtalet på grund av brister bland annat i rutiner för nutrition och riskbedömning av undernäring. Borgarna gick inte med på det.

Igår på nämndmöte diskuterades Mårtensgården och Högdalens vård- om omsorgsboende som var uppe för uppföljning. Folkpartiet ville felaktigt göra vänsterns och socialdemokraternas kritik mot enheter som inte uppfyller avtal och mervärden till kritik mot personalen. Precis som socialstyrelsens kritiserar ledningen och inte sjuksköterskan för brister i vård på Enskede Nya är vår kritik strukturell. Avtal ska hållas. För de äldres skull.

onsdag 21 mars 2012

Olämpligt bygga i Snösätra av trafikskäl

Läser samrådsredogörelsen för Programmet för sambandet Högdalen - Farsta och fäster mig vid två tunga remissinstanser som avstyrker bebyggelse i Snösätra av kollektivtrafikskäl:

TLL Tillväxt-, miljö- och regionplanering ifrågasätter lämpligheten av exploateringen i Snösätraområdet utifrån dålig kollektivtrafikförsörjning och risker för att det blir ökat bilresande. Det vore bättre att stärka området istället för att bereda väg för ytterligare framtida exploatering.

SL ställer sig tveksam till bebyggelsen i Snösätraområdet på grund av den långa gångvägen (upp till 1 500 meter) till tunnelbanan i Rågsved och att det är långt avstånd till tät bebyggelse, vilket gör det svårt att ordna kollektivtrafik.

Bara dessa trafikargument borde vara tillräckliga för att inte gå vidare med ärendet. Om man tar miljön och klimatet på allvar.

Nu vet vi vad prioritering av Rågsved innebär!

Nu skriver Tidningen Årsta/Enskede om att moderaterna ska "prova" att stänga ungdomsmottagningens filial i Rågsved samtidigt som den stora mottagningen vid Gullmarsplan både ska ha kvälls- och helgöppet. Det är bra att Gullmarsplan blir mer tillgänglig, men det behövs också en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved. Om det politiska uppdrag som ligger bakom skrev jag på bloggen.

Marie Ljungberg Schött, moderat ordförande i sjukvårdsstyrelsen i city menar att man gärna hade velat att filialen i Rågsved hade fungerat och att ungdomar skulle ha kommit dit. Mina frågor är då: varför har inte sjukvårdsstyrelsen gett filialen bemanning med tid att ta emot ungdomarna mer än ett par timmar i veckan och vettiga lokaler som inbjuder till besök och inte avskräcker? Varför har man inte styrt över besöken från skolklasserna i Hagsätra och Rågsved till filialen så att ungdomarna lärt sig hitta dit?

Filialen har aldrig haft en chans. Den har bara fungerat som en dimridå så att inte vi i oppositionen ska kunna säga att borgarna la ner ungdomsmottagningen i Rågsved (helt). För det hade ju varit ett löftesbrott. Och inte ens nu vågar man prata klarspråk, man ska "prova" att lägga ner lokalen! Ytterligare en dimridå. Det tycker jag Marie Ljungberg Schött borde erkänna, istället för att skylla på ungdomarna som inte kommer dit.

Oppositionen vill istället att stadsdelsförvaltningen och landstinget gemensamt ska utreda möjligheten att återinföra en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved och att en politisk referensgrupp från landstinget och stadsdelsnämnden ska tillsättas under en inledande period tills mottagningen är inrättad och igång. En skrivelse om det lämnade vi in på sammanträdet den 9 februari.

Nu vet vi vad svaret blir. Så synd att vi inte kunde enas om en förebyggande satsning på Rågsveds unga, nu då Rågsved ska vara prioriterat i Söderortsvisionen. Nu vet vi att prioritering av Rågsved betyder att bygga villor i Rågsveds friområde. Hittills har de beslut som gäller Rågsved hamnat långt ifrån Rågsvedsbornas egna prioriteringar. Prioritera bort verkar ligga närmare sanningen ....

Husby. Rågsved. M-mönstret går igen.

Mönstret går igen. I Husby vill moderaterna bryta upp trafiksepareringen trots att Husbyborna vill ha den kvar. Tanken är att det bara finns en stad. En stad full av bilar. Den stad som folk i Husby gillar är inte stad, om inte bilarna får ledas in i kvarteren. Att barn kan leka fritt utan att föräldrar behöver oroa sig över biltrafiken är inget värde att värna. För det tycker inte moderaterna.

I Rågsved vill moderaterna bygga villor i ett omtyckt grönområde som Rågsvedsborna vill ha kvar. Friområdet är otryggt för att moderaterna har sagt det. Inte för att Rågsvedsborna har sagt det. Friområdet ska bebyggas med villor så att Rågsved blir attraktivt och vi som bor här ska kunna göra boendekarriär. Inte för att Rågsvedsborna har begärt det, utan för att moderaterna tycker så.

Det kallas Järvavisionen i Husby. Förr Järvalyftet. Det kallas Söderortsvisionen i Rågsved. Jag säger sluta pådyvla oss sånt som vi inte vill ha under tjusiga namn. Låt oss ta hand om visionsmakandet i våra bostadsområden. Lyft era egna kvarter istället. Bygg allmännyttiga hyresrätter i välmående förorter och innerstan. Då kan vi börja prata integration.

tisdag 20 mars 2012

Blåa politiker räddar röda Rågsved genom villor i det gröna

En fantombild har skapats av otrygga oattraktiva Rågsved där vi boende lider svårt av att inte få göra boendekarriär och som de snälla blåa politikerna från stadshuset måste rädda, göra tryggt med fler bilar i otrygga friområdet, göra attraktivt med villor som få i Rågsved har råd att köpa!

Och nu redovisar stadsbyggnadskontoret programsamrådet och inriktningen av det fortsatta arbetet för sambandet Högdalen-Farsta. Man backar på att bygga vid ankdammarna men plussar på hus på andra platser i området. Att man föreslår villabebyggelse i vårt populära grönområde motiveras så här:

"Förslaget om småhusbebyggelse i Rågsved är viktigt för att öka attraktiviteten och ge möjlighet till boendekarriär i området". Så motiveras förslaget från stadsbyggnadskontoret att bygga 195 villor i Rågsveds friområde. Min fråga är: vem tycker det är viktigt med småhus?

Mitt svar är: inte de 2000 personer som skrivit på Kräpplagruppens namnlista. Inte heller de 120 yttranden som också kommit in, varav 92 (representerade 137 personer) från privatpersoner som kom in under samrådstiden.

Uppenbarligen tycker de kommunala remissinstanserna att det är bra att bygga i friområdet. Men kan de tycka något annat, bundna som de är av en borgerlig agenda? Ingen förvaltning kan gå emot stadshuset, det gäller att "gilla läget" och ha en positiv attityd till "Vision 2030".

Däremot kan andra myndigheter vara friare. Mycket riktigt är länsstyrelsen, TMR (Tillväxt, Miljö och Regionplanering), Stockholm Vatten (experter på vatten, och Magelungens vattenkvalitet kan äventyras) kritiska, särskilt till att bygga vid ankdammarna, utifrån att friområdet är en del av Hanvedenkilen.

Stadsbyggnadskontoret försvarar byggplanerna med att stora delar av friområdet blir kvar, men glömmer att 195 villor i ett område utan kollektivtrafik leder till kraftig biltrafik. Lastbilarna från Bråtegränd ersätts med privatbilar, inte bara vardagar utan också helger, då många använder friområdet för rekreation.

Stadsbyggnadskontoret säger att det är bra för tryggheten att fler personer vistas i friområdet när 195 villor byggs, men glömmer att även uppskattningsvis 195 gånger 2 bilar kommer att ta plats i området. Det kommer snarare att kännas som otryggt. Återigen: vem tycker det är otryggt idag?

Att naturen är värdefull skriver man, till och med att man bör utreda om eventuella rödlistade arter i "slänten" påverkar möjligheten att bygga. Den frågan ska utredas först i detaljplaneskedet. För sent tycker jag.

När man flyttar villorna från Byvägen vid ankdammarna till Snösätravägen och Snösätragränd kommer en del av södra koloniområdet att bebyggas, om detta ska man förhandla med koloniföreningen. Det blir alltså en viss påverkan på koloniområdena, trots att de skulle sparas. Trist att det löftet inte har hållits fullt ut.

För koloniområdena tänker man sig framtida planläggning och ger exempel på nya möjligheter: mindre dagstugor, vindskydd, utökad mark för koloniodling, driva café/sälja bioproducerade grönsaker mm.m. Planläggning och "finansiering" av detaljplaner "behöver utredas i särskild ordning".

Norra Magelungens strand skyndar man långsammare med, gång- och cykelbron över Magelungsvägen ska få en ekologisk spridningsfunktion för att kompensera tätare bebyggelse pga. bullernormer. Strandpromenaden ska utredas tillsammans med Huddinge. Strandskyddet utreds i detaljplanerna.


Prioritera Rågsved med att bygga i friområdet - nej tack!

De starka folkliga protesterna har fått stadsbyggnadskontoret att stryka förslaget att bygga villor på södra sidan av Byvägen vid Kräpplaåns reningsdammar. I ett pinfärskt tjänsteutlåtande föreslås istället ännu fler villor vid Snösätragränd (Bråtegränd) och i en dubbelrad längs Snösätravägen.

En liten seger, men för övrigt framhärdar staden med att exploatera stora delar av friområdet. Den lugna oasen som Rågsvedsbor och många andra uppskattar så mycket försvinner, även med den flyttade bebyggelsen.  Återkommer när jag hunnit läsa hela förslaget och hela samrådsredogörelsen.

Men helt klart är att vi måste fortsätta vårt opinonsarbete. Stadsbyggnadskontoret föreslår nämligen att exploateringsnämnden ska markanvisa i första hand i Södra Rågsved (senare i Norra Magelungen).

Om det är det här förslaget som kallas att prioritera Rågsved i Söderortsvisionen under 2012 så betackar jag mig för det!

söndag 18 mars 2012

Rågsveds samhällsförening

Nu är det åter dags att revidera räkenskaperna för Rågsveds samhällsförening, där jag är en av två revisorer. Föreningen är en lokal utvecklingsgrupp som engagerar sig i utvecklingen av Rågsved och övriga delar av stadsdelsområdet. Medlem kan man bli som enskild person och som förening.

Rågsvedsdagen som i år kommer att vara den 12 maj är en återkommande gemensamhetsdag som samhällsföreningen ordnar. Det är tillfällen där många Rågsvedsbor i alla åldrar samlas, har trevligt, tar del av föreningslivets information, diskuterar politik och känner stolthet över Rågsved.

Snösätraskolans orkester brukar uppträda. Eftersom de återkommer varje år blir uppträdandet något som håller samman Rågsved. Inte minst är föräldrarna stolta över sina barn. Att orkestern finns i skolan gör att flera barn kommer med. Jag kommer ihåg själv hur jag stolt kände mig när min son spelade valthorn i skolorkestern!

Samhällsföreningen var också med på Valborg på Perssons Betong, flera danser och en familjedag på denna legendariska festplats. Planerna på villabygge tangerar festplatsen, och kommer att all framtid förstöra kvaliteterna i friområdet. Kampen mot den ogenomtänkta exploateringen går vidare!

En rapport säger så mycket ...

Till nämnden nästa vecka har vi en rapport till socialstyrelsen om ej verkställda beslut. De här rapporterna kommer varje kvartal och det är viktigt att vi använder resultatet för att förbättra välfärden. Rapporten från sista kvartalet förra året som vi ska behandla på torsdag visar att nio personer har tackat nej till erbjudande om särskild bostad enligt LSS på grund av boendets placering.

En del vill hellre bo i nybyggda gruppbostäder än i äldre gruppbostäder, samtidigt som det lär ska finnas tomma lägenheter i nybyggda gruppbostäder. Staden borde ta reda på var de sökande vill bo och se till att bygga moderna bostäder i dessa områden. Staden når långt ifrån sina mål för att bygga omsorgslägenheter. Vänsterpartiet anser att behovet ska prövas i alla detaljplaner, inte bara i de större projekten. Annars hinner vi aldrig bygga i kapp behovet. 

Rapporten visar också att det i äldreomsorgen är  tolv äldre som har tackat nej till permanent boende vilket kan bero på att de önskar sig till ett speciellt boende och vill vänta tills det blir en ledig lägenhet. Önskemålen måste tas tillvara i äldreboendeplaneringen. Alla äldreboenden ska vara attraktiva. Om det är boenden som många tackar nej till måste orsakerna utredas. Det är viktigt att staden tar reda på var äldre vill bo och försöker öka antalet lägenheter i populära boenden.
torsdag 15 mars 2012

En miljard i skulder hos kronofogden!

Visste ni att 7,2 procent av de som är i arbetsför ålder i Enskede-Årsta-Vantör har skulder hos kronofogden? Över snittet. Hela 440 unga 18-25 år gamla har skulder hos kronofogden på 58 mnkr! Så många som 4 671 personer i Enskede-Årsta-Vantör har skulder på nästan en miljard kronor...  enligt kronofogdemyndigheten som gästade stadsdelsnämndens öppna möte ikväll.

Skilsmässor, sjukdom, konkurser och arbetslöshet ligger bakom de dystra siffrorna. Tack och lov finns motkrafter: inställning till pengar, kunskap, socialt nätverk, arbete, buffert och hälsa. Synd bara att flera av motkrafterna liksom står i motsättning till de krafter som leder till skuldsättningen. Och att regeringens politik gör sjuka och arbetslösa fattigare, när reglerna skärps och ersättningen sänks.

I Enskede-Årsta-Vantör har vi tre budget- och skuldrådgivare. Det är mycket för att vara Stockholms stad. På öppna mottagningen kommer "enormt" många besökare berättade rådgivarna. De hinner knappt vara ute i skolorna längre. Dessutom går många elever från andra stadsdelar i våra skolor och vice versa, så det blir inte effektivt ur förvaltningens perspektiv att vara i skolorna, eftersom man vill nå "våra" unga. Inte heller kronofogden har resurser att besöka skolorna längre...

Och så fick vi veta att konsumentverksamheten som upphandlats av den borgerliga majoriteten inte var med på informationsmöte ikväll, för "förebyggande arbete ingick inte i deras uppdrag" ...

För att komma till rätta med skuldberget måste vi ha en annan ekonomisk politik, som ger trygghet för låginkomsttagare, sjuka och arbetslösa. Som satsar långsiktigt på förebyggande arbete. Varför kan till exempel inte bostadsbolagen skicka en folder om budget- och skuldrådgivning med hyresavierna när hyregäster kommer efter med hyran och ungdomar få lära sig hushållsekonomi i skolan?

Slutet för ungdomsmottagningen i Rågsved?

En stadsdel behöver variation, mötesplatser för att vara levande. Redan nu är det många elever som söker sig till skolor utanför Rågsved. Området töms på unga under dagtid. Om verksamhet efter verksamhet flyttas mot stan, vad håller då ihop ett område? Unga söker efter platser att vara på har vi märkt på Rågsveds Folkets Hus, där en boxningsförening nu ska bildas, bra! Med en riktig ungdomsmottagning skulle unga se att staden satsar långsiktigt i Rågsved, då kan de unga också satsa.

Men så bra kan det tydligen inte bli. Först la borgarna ner ungdomsmottagningen i Rågsved. Sen öppnades en filial med snåla öppettider i en usel lokal. Nu ska sjukvårdsstyrelsen i City undersöka om det går att "samlokalisera" filialen i Rågsved med Gullmarsplans ungdomsmottagning. Scenariot hade kunnat förutspås. Omvägen via en filial har bara tjänat till att mildra kritiken mot nedläggningen.

Förslagen i skrivelsen kan kanske lösa en del av överbelastningen på Gullmarsplans mottagning, genom ökat öppethållande på kvällar och helger. Ett huvudmannaskap och en tydlig chef kan kanske förbättra arbetsmiljön. Förslaget om virtuella tjänster kan knappast ersätta personlig rådgivning och utprovning av preventivmedel, men kanske ge något gott råd på vägen. Förslaget om utvecklad kompetens om hedersrelaterade problem och amverkan med Rågsvedsskolan återstår att se vad det kan ge.

Det jag däremot vet är att en utebliven satsning på en fullvärdig ungdomsmottagning i Rågsved ger en motstridig signal, när politiker samtidigt pratar om att prioritera Rågsved. Att istället för en riktig ungdomsmottagning med uppsökande arbete mot ungdomar från de lägre tonåren starta projekt av olika slag kommer inte att ge bestående effekter. Projekt kommer och går, ryktet om Rågsved består.onsdag 14 mars 2012

Barns helt skilda villkor i Enskede-Årsta-Vantör

Barnfattigdomen ökar i Vantör enligt Rädda Barnens Årsrapport 2012 "Barns ekonomiska utsatthet", och är till och högre än 1991. Då var 24,7 procent av barn 0-17 år bosatta i familjer med ekonomisk utsatthet jämfört med 27,1 procent 2009 och 25,7 procent 2008. Den minskande trenden från 1997 års hemska rekord på 37,2 procent har därmed inte oväntat brutits.

I Enskede-Årsta ligger barnfattigdomen 2009 på 10,4 procent, dvs. nästan en tredjedel av Vantörs siffror. Här har det varit en marginell ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2008. Till skillnad från Vantör är inte 2009 års barnfattigdom i närheten av siffrorna för 1991 respektive 1997, då barnfattigdomen var 18,9 procent respektive 25,1 procent i Enskede-Årsta.

Det är bra att Rädda Barnen gör undersökningar av barnfattigdomen, för vem skulle annars göra dem? Och det är bra att siffrorna bryts ner till under stadsdelsnivå för Enskede-Årsta-Vantör, annars hade statistiken dolt de stora skillnaderna som bara ökar. Nästan alltid när stadsdelsnämnden får statistik visas siffror för hela stadsdelsområdet. Vi blir till en genomsnittsstadsdel utan särskilda problem. Det har jag påpekat flera gånger.

Vad händer med biblioteken i Enskede-Årsta-Vantör?

Det rör sig på biblioteksfronten i Enskede-Årsta-Vantör. Minus totalt till Vantör är mitt betyg och plus till Enskede-Årsta, om förslaget går igenom.

Enligt förslag till kulturnämnden om ny strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 ska Hagsätra renoveras till viss del. Däremot vill man utreda om Örby ska ha folkbibliotek (eller bara skolbibliotek).

Om Örby har kampen stått förut. Antar att bibliotekets vänner kommer att mobilisera. Själv har jag önskat bibliotek till Rågsved i många år. Det skulle betyda mycket. Vi behöver fler bibliotek i Vantör, inte färre.

För Enskede-Årsta föreslås att det ska utredas om Gullmarsplan ska få ett T-bibliotek och att Enskede bibliotek ska renoveras, eftersom det är ett stort behov av detta. Det är goda nyheter.

tisdag 13 mars 2012

Internationellt stöd för Årstafältets koloniträdgårdsområde

Vet inte om ni har varit på Årstafältets koloniträdgårdsområde? Om inte, gå dit. Det är en ljuvlig plats. Stockholms nyaste koloniträdgårdsområde om jag minns rätt. Så länge det finns kvar, kanske ska tilläggas.

Genom att den borgerliga majoriteten har struntat i den gällande detaljplanen för landskapsparken på Årstafältet som alla partier tidigare var eniga om hotas koloniområdet av att grävas bort helt enkelt. Flyttas är ett annat ord, men hur flyttar man ett koloniområde? Drar upp rötterna på all kärleksfull odling?

Hotet mot Årstafältet har uppmärksammats av Internationella Koloniträdgårdsförbundet, som enhälligt "ställer sig ... bakom ett uttalande som kraftigt fördömer Stockholms stads planer på att rasera Årstafältets koloniträdgårdsområde" enligt "Koloniträdgården", nr 4, 2011, vänligen given till mig av Conny Mörke, ordförande i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening idag på årsmötet för Nya Rågsveds Folkets Hus.


Sluta dalta med privata förskolor!

I veckan skriver Mittisöderort om "Snåla öppettider på privata dagis". Mycket bra. En faktaruta talar om att behoven ska styra och inget annat (till exempel ägarnas intresse av att tjäna pengar). Jag skriver också om detta idag, liksom tidigare. Jag vill att så många föräldrar som möjligt får veta sina rättigheter:

Förskolor ska vara öppna vardagar mellan kl 6.30 och 18.30 om föräldrar behöver det. Denna upplysning ska finnas i informationsmaterial och på hemsida. Föräldrar är inte dåliga om de behöver maximala öppettider. Förskolan har fått betalt för hela öppettiden av skattebetalarna!

Enligt Mitti har förskolan Lillstrumpan i Högdalen bara öppet till klockan sex.Sen gäller inte försäkringen! Förskolechefen säger att det är upp till föräldrar att ta reda på sina rättigheter! Som vanligt blir det bara välinsatta föräldrar som får sin rätt. Hur kan staden finansiera förskolor med sådan attityd?

Av Enskede-Årsta-Vantörs 36 privata förskolor säger merparten att de har öppet efter föräldrarnas behov. Alltså inte alla! Tre förskolor säger att det kan bli svårt med öppettiderna. Trots att föräldrar har rätt att få förlängda tider om de säger ifrån tre till fyra dagar innan. Gör nåt, utbildningsförvaltningen!

Jag önskar att föräldrar slutar sig samman och börjar prata om öppettiderna. Föra fram klagomål till utbildningsförvaltningen om önskemål om öppettider inte respekteras. Kanske pröva att deponera del av förskoleavgiften hos länsstyrelsen för att sätta tryck på förskolor som trilskas?

Det är ett skämt med lika villkor för kommunala och privata förskolor när inte utbildningsförvaltningen kan komma åt privata förskolor som med snåla öppettider och eget urval av barn tjänar storkovan. Ett skämt är också egenkontrollen som innebär att förskolorna själv fyller i svaren. Ingen kontroll, bara egenintresse.
lördag 10 mars 2012

Vänsterpartiet Vantör kampanjar för en rättvis bostadspolitik

Idag kl 12 -14 har Vänsterpartiet torgmöte i Högdalen om bostadspolitiken i Stockholms stad. Kom till vårt röda tält och diskutera var de unga ska bo om det inte byggs bra billiga hyresrätter? Vänsterpartiet vill satsa stort på allmännyttan och bygga mycket mer hyresrätter än vad den borgerliga majoriteten gör.

Den tid som borgarna har styrt i Stockholms stad har vi sett bostadsrätterna öka i stadsdel efter stadsdel på allmännyttans bekostnad. Omvandlingar av allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter och utförsäljningar, som nu i bland annat Hagsätra och Blackeberg, har varit de trista politiska metoder som används.

Nu måste vi hyresgäster och vänstersinnade mobilisera mot den här orättvisa bostadspolitiken, som är motsatsen till mångfald, och gör många hyresgäster som valt allmännytta både oroliga och besvikna. Tänk själv hur det skulle vara att en morgon vakna upp till beskedet att ditt hus har sålts!

torsdag 8 mars 2012

Nu får det vara slut på kvinnors tredubbla arbetsbörda!

Jag är glad över att Vänsterpartiet inför internationella kvinnodagen idag den 8 mars har valt att presentera förslaget att staten ska satsa 200 miljoner kronor i kommande budget på ett grundstöd till kvinnojourerna. Inte en dag för tidigt. Inte en krona för mycket.

Så här skriver Jonas Sjöstedt:
"Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem. 2010 polisanmäldes 27300 fall av misshandel av kvinnor. I ungefär hälften av fallen var förövaren en man som haft en nära relation till kvinnan. Men Brottsförebyggande rådet uppskattar att det bara är en femtedel av alla fall som polisanmäls. Varje år dödas i snitt 17 kvinnor av män som de har haft en nära relation till."

Jourerna har byggts upp av kvinnokraft i solidaritet med slagna systrar. Under många år har kvinnojourerna varit ett ovärderligt stöd, kanske det enda stödet som funnits för kvinnor som tvingas fly hemmet, många gånger med sina barn.

I grund och botten borde samhället ha tagit ansvaret från första början. Det handlar om något så basalt som skydd för liv och lem. En kommunal kärnverksamhet skulle jag säga. När samhället inte tog sitt ansvar tog kvinnorna ansvaret. De såg behoven och började hjälpa sina systrar i nöd.

Visst ska även mansjourer ha stöd. Men lek med tanken att det varit männen som varit i absolut majoritet bland de slagna och hotade. Hade manssamhället då accepterat att så länge arbeta i huvudsak idellt? Hade vi då inte haft fullt finansierade mansjourer i alla kommuner?

Nu är dags att avlasta kvinnojourerna så att de kan planera längre än för ett projekt i taget. I en undersökning från länsstyrelsen visade det sig att många kvinnor gärna ville jobba med mer utåtriktat med jämställdhet, men hann inte: För vem skulle då hjälpa de slagna?

Med det statliga stöd som vänsterpartiet vill ge får jourerna tryggare villkor. Även kommunerna måste skjuta till mer pengar och för mer än ett år i taget. I Stockholm har vänsterpartiet velat ha flera kommunala jourer, just för att mäns våld mot kvinnor borde vara en obligatorisk verksamhet.

Nu är det upp till regeringen att visa var man står. På kvinnornas sida, på riktigt. Eller kvar i det gamla manssamhället där kvinnorska jobba tredubbelt. Hemma, på jobbet och i kvinnojouren.


 

onsdag 7 mars 2012

Bra grund för finsk förskolegrupp i Enskede-Årsta-Vantör

Ikväll var jag med på ett möte om barnomsorg på finska som stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör ordnade. Föräldrar till de 19 barn som bor i området och köar för plats i finskspråkig förskola var inbjudna, liksom andra föräldrar genom en annons i Mittisöderort. Mötet var ett led i stadens ansvar att erbjuda barnomsorg på finska till de föräldrar som så önskar enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Om detta har oppositionen också gjort en skrivelse.

Tre finsktalande föräldrar kom på mötet, några hade hört av sig per telefon och var intresserade men kunde inte komma idag. Vi som var med fick en hel del intressant information. Förutom de 19 som köar för plats i finskspråkig förskola finns 24 finsktalande barn i kommunal förskola i stadsdelsområdet (med reservation för att någon kanske är med bland de 19). Det vore inte något problem att få kvalificerad personal till en finsktalande grupp i stadsdelsområdet, om tillräckligt föräldraintresse finns. Redan nu finns 19 pedagoger anställda, som talar finska och varav flera är intresserade av att jobba på finska! Det är lovande.

Överhuvudtaget myllrar kommunala förskolan av flerspråkighet. Vi har 220 flerspråkiga pedagoger och det talas över 100 språk. Av dryga 3 700 inskrivna barn har ungefär 1500 annat modersmål än svenska. Då har vi inte räknat med barn och pedagoger i privat drivna förskolor. En av dessa i Årsta som är med i den gemensamma förskolekön (bra!) var med på mötet, och var intresserad av att starta en finskspråkig grupp. Av barnen i kö för finskspråkig förskola bor för övrigt flera i Vantör (Hagsätra och Bandhagen).

Vi fick också veta att Farsta stadsdelsnämnd ska starta en finskspråkig grupp i Sköndal och att stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör ska börja samarbeta när det gäller finskspråkiga grupper. Föräldrar som är intresserade får fylla i en enkät. Förhoppningen är att kunskapen om barns rättighet att gå i finskspråkig förskola ska öka. Mer information behöver spridas, jag föreslog till exempel att information ska finnas på barnavårdscentralerna och på Jämför Service.

Finns tillräckligt intresse kan det bli en finskspråkig grupp "i gruppen" i höst på en förskola bra placerad i stadsdelsområdet, så att så få som möjlighet behöver åka så långt. Det ska bli spännande att följa.

PS Själv har jag velat lära mig finska, försökt flera gånger på ABF-kurser, eftersom jag har släkt i Finland. När jag gick i skolan fanns inte medvetenheten om hur värdefullt det är med flerspråkighet. Mamma blev nästan halvspråkig, hon hade svensktalande föräldrar, bodde på landsbygden och var tvungen att gå i närmaste skola som var finsk trots att hon inte talade finska hemma. Med kort skolgång blev inget av hennes språk optimalt. Jag hoppas att den nya lagen ger många finskspråkiga barn rikedomen att behålla modersmålet finska vid sidan av svenskan. DS

Hagsätra blir IKANO-land

Än en gång blir hyresgästerna i Stockholms kommunala bostadsbolag tagna på sängen av att deras hus säljs till privata hyresbolag. Sekretessen gör att information inte ges till hyresgästerna förrän affären är klar! 

I Vantör är det Svenska Bostäder som nu säljer 11 fastigheter med 1 172 hyreslägenheter och 5 500 kv lokaler i Hagsätra till Ikano Bostad AB, som är en del av koncernen Ikano fastigheter.

Ikano äger redan både bostäder och komersiella fastigheter i Hagsätra, bland annat centrumet. De fastigheter som nu sålts ligger bland annat på Kilsmogatan, Åmmebergsgatan, Olshammarsgatan och Glanshammarsgatan.

Att Stockholms stad går bakom hyresgästernas rygg är skrämmande. Det rubbar människors förtroende för staden, för de som valt allmännyttan för trygghetens skull. Även Blackeberg drabbas. Läs mer på Stockholmsvänstern.

tisdag 6 mars 2012

Brist i analys och strategi för missbruksvård av unga vuxna

Fler äldre dricker mer alkohol än vad de bör men bara en av fem kommuner säger att de har rutiner för samarbete mellan missbruks- och beroendevård och äldreomsorg enligt Öppna Jämförelser inom missbruk 2012

Siffrorna för Stockholms stad är bättre, två tredjedelar av stadsdelsnämnderna (även Enskede-Årsta-Vantör) har rutiner för samarbete med äldreomsorg. Däremot har bara 17 % av stadsdelsnämnderna samverkan med primärvården, vilket är klart sämre än i landet totalt med 50 %.

En riktigt bekymmersam uppgift är att få kommuner har gjort en kunskapsbaserad analys av gruppen unga vuxna, bara 25 % av stadsdelsnämnderna, och inte heller Enskede-Årsta-Vantör har någon analys. Vi är också en av få nämnder som saknar samarbete med universitet/FoU. Tyvärr saknar Enskede-Årsta-Vantör och fem andra stadsdelsnämnder också strategi för arbetet med unga vuxna.

För att få besökstid inom tre dagar ska du bo på Södermalm, i Hägersten-Liljeholmen eller Hässelby-Vällingby. Bor du i Enskede-Årsta-Vantör eller i fyra andra områden är väntetiden 8-14 dagar. Frågan är vilken nytta den planerade kvalitetsgarantin gör, om stadshuset inte ökar budgeten. Att få träffa en hårt pressad socialsekreterare inom tre dagar kan inte göra en sökande lycklig.

Finns en del att jobba med med andra ord. Särskilt bekymrad är jag för bristerna för unga vuxna i Stockholms stad och i Enskede-Årsta-Vantör. Självklart ska vi lyfta detta i stadsdelsnämnderna. Vi har tidigare upprepade gånger påpekat att det behövs en förstärkning av den drogförebyggande samordningen i området. Ska vi möta hotet från narkotikan måste vi greppa läget, ha kunskap om behov och förutsättningar, för att kunna ta fram en bra strategi!


söndag 4 mars 2012

Segregerat Stureby - nej tack!

Stureby hotar att bli än mer segregerad, om de ombildningsprocesser som nu är i full gång resulterar i att det blir bostadsrätter i ännu flera av Familjebostäders fastigheter i området. Stötte idag på en Sturebybo som är mycket orolig över utvecklingen, i en stadsdel som har en stor del villa- och radhusbebyggelse och bostadsrätter samt privata hyresrätter.

Talet om mångfald i boendeformer blir ett dåligt skämt när stadsdelar som Stureby, Årsta och Bandhagen får allt färre "äldre" hyresrätter med rimliga hyror och de hyresrätter som byggs har så höga hyror att det utestänger låg- och även mellaninkomsttagare. Ledsen är bara förnamnet. Stockholm måste vara en stad för alla. Stoppa ombildningarna av allmännyttan omgående!

Att bostadsfrågan är central i Stockholm stad undgår väl ingen. Vänsterpartiet i stadshuset prioriterar arbetet med att det ska byggas många fler klimatsmarta hyresrätter till rimliga hyror. Även Stockholmsdistriktet föreslås prioritera bostadsbristen. Vänsterpartiet Vantör är förstås med på tåget och har torgmöte om bostadsfrågan lördag 10 mars i Högdalen. Spana efter vårt röda tält!

fredag 2 mars 2012

Styrelsen i Vänsterpartiet Vantör konstituerad!

Ikväll blev jag miljö- och klimatpolitiskt ansvarig i styrelsen för Vänsterpartiet Vantör, på vårt kreativa konstituerande styrelsemöte! Vi kommer att jobba med kollektivt ledarskap, det tycker jag om. Hälften kvinnor hälften män är vi också, i blandade åldrar.

Vår absoluta ambition är att Vantörsborna ska veta vem Vantörsvänstern är. Vi ska synas mycket i Högdalen, med vårt röda tält och snacka politik. Nästa gång vi tältar är lördagen den 10 mars, mellan klockan 12 och 14. Se oss där!

Den 28 april kommer vänstern att synas extra mycket i Högdalen, om allt går enligt planerna. Mer om detta längre fram. Självklart fortsätter vi att vara där folk samlas i Rågsved, på Valborg på Perssons Betong och Rågsvedsdagen den 12 maj.

Ung Vänster Söder om Söder som vi samarbetar med ska kampanja om att ta tillbaka Högdalshallen, som företaget Actic, ägt till stora delar av ett norskt riskkapitalbolag, ska driva. Priserna på gym och simkort kommer garanterat att stiga, bara engångsbiljetter, skolsim och hallhyror regleras av staden.

Det 25-punktsprogram om ett bättre Vantör som vi antog före valet 2010, fortsätter vi att arbeta efter, och ska också se över om det behöver ändras. Välkomna när du ser vårt röda tält, och diskutera vad som är viktigt för dig i Vantör. För vi ska vinna 2014!