tisdag 20 mars 2012

Blåa politiker räddar röda Rågsved genom villor i det gröna

En fantombild har skapats av otrygga oattraktiva Rågsved där vi boende lider svårt av att inte få göra boendekarriär och som de snälla blåa politikerna från stadshuset måste rädda, göra tryggt med fler bilar i otrygga friområdet, göra attraktivt med villor som få i Rågsved har råd att köpa!

Och nu redovisar stadsbyggnadskontoret programsamrådet och inriktningen av det fortsatta arbetet för sambandet Högdalen-Farsta. Man backar på att bygga vid ankdammarna men plussar på hus på andra platser i området. Att man föreslår villabebyggelse i vårt populära grönområde motiveras så här:

"Förslaget om småhusbebyggelse i Rågsved är viktigt för att öka attraktiviteten och ge möjlighet till boendekarriär i området". Så motiveras förslaget från stadsbyggnadskontoret att bygga 195 villor i Rågsveds friområde. Min fråga är: vem tycker det är viktigt med småhus?

Mitt svar är: inte de 2000 personer som skrivit på Kräpplagruppens namnlista. Inte heller de 120 yttranden som också kommit in, varav 92 (representerade 137 personer) från privatpersoner som kom in under samrådstiden.

Uppenbarligen tycker de kommunala remissinstanserna att det är bra att bygga i friområdet. Men kan de tycka något annat, bundna som de är av en borgerlig agenda? Ingen förvaltning kan gå emot stadshuset, det gäller att "gilla läget" och ha en positiv attityd till "Vision 2030".

Däremot kan andra myndigheter vara friare. Mycket riktigt är länsstyrelsen, TMR (Tillväxt, Miljö och Regionplanering), Stockholm Vatten (experter på vatten, och Magelungens vattenkvalitet kan äventyras) kritiska, särskilt till att bygga vid ankdammarna, utifrån att friområdet är en del av Hanvedenkilen.

Stadsbyggnadskontoret försvarar byggplanerna med att stora delar av friområdet blir kvar, men glömmer att 195 villor i ett område utan kollektivtrafik leder till kraftig biltrafik. Lastbilarna från Bråtegränd ersätts med privatbilar, inte bara vardagar utan också helger, då många använder friområdet för rekreation.

Stadsbyggnadskontoret säger att det är bra för tryggheten att fler personer vistas i friområdet när 195 villor byggs, men glömmer att även uppskattningsvis 195 gånger 2 bilar kommer att ta plats i området. Det kommer snarare att kännas som otryggt. Återigen: vem tycker det är otryggt idag?

Att naturen är värdefull skriver man, till och med att man bör utreda om eventuella rödlistade arter i "slänten" påverkar möjligheten att bygga. Den frågan ska utredas först i detaljplaneskedet. För sent tycker jag.

När man flyttar villorna från Byvägen vid ankdammarna till Snösätravägen och Snösätragränd kommer en del av södra koloniområdet att bebyggas, om detta ska man förhandla med koloniföreningen. Det blir alltså en viss påverkan på koloniområdena, trots att de skulle sparas. Trist att det löftet inte har hållits fullt ut.

För koloniområdena tänker man sig framtida planläggning och ger exempel på nya möjligheter: mindre dagstugor, vindskydd, utökad mark för koloniodling, driva café/sälja bioproducerade grönsaker mm.m. Planläggning och "finansiering" av detaljplaner "behöver utredas i särskild ordning".

Norra Magelungens strand skyndar man långsammare med, gång- och cykelbron över Magelungsvägen ska få en ekologisk spridningsfunktion för att kompensera tätare bebyggelse pga. bullernormer. Strandpromenaden ska utredas tillsammans med Huddinge. Strandskyddet utreds i detaljplanerna.


Inga kommentarer: