torsdag 29 mars 2012

Kampen går vidare om Rågsveds friområde!

På stadsbyggnadsnämnden idag tar Vänsterpartiet ställning för att freda Rågsveds friområde och göra Bråtegränd till naturmark. Samma uppfattning som vi har fört fram i stadsdelsnämndens remissvar. Vänsterpartiet centralt går därmed också mot stora delar av förslagen i programsamrådet Högdalen-Farsta. Att bygga villor i friområdet går stick i stäv med att värna de stadsnära skogarna enligt stadens kommande parkplan "Den gröna promenadstaden".

I Snösätra och Kräppladalen, Rågsveds friområde, finns rödlistade arter som borde skyddas genom naturreservat. Att exploatera området som nu beslutats får långtgående konsekvenser för Hanvedskilens innersta del, som sträcker sig in mot Majroskogen. Området är välbesökt av närboende och tryggt att promenera i. Även koloniträdgårdarna måste bevaras. Rågsvedsborna har ett stort engagemang i att bevara området för kommande generationer. Det har visat sig bland annat genom det engagerade arbete som Kräpplagruppen och Snösätra Norra Fritidsträdgårdförening har drivit för att bevara friområdet.

Maria Hannäs, vänsterpartiets gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, lyfter i sin reservation fram att Rågsveds friområde är ännu finare än de vackraste områdena i nationalstadsparken. Denna pärla i Söderort med mängder av rödlistade arter borde skyddas som naturreservat istället för att förstöras och säljas ut med lukrativ villabebyggelse till högstbjudande.

Som Rågsvedsbo är jag och tusentals Vantörsbor både arga och förtvivlade över planerna att bygga sönder vårt vackra naturområde som betyder så mycket för både barn, unga och äldre. Att exploatera området är att visa oss Rågsvedsbor att våra röster inte räknas, trots allt fagert tal om Söderortsvisionen. Men sista ordet får inte vara sagt idag. Kampen går vidare!

Inga kommentarer: