onsdag 27 februari 2013

Annorlunda mötesvecka

Sportlovsveckan går i mötenas tecken, men inte de vanliga med stadsdelsnämnden, Rågsveds Folkets Hus och Vänsterpartiet Vantör. Igår träffade jag till exempel medlemmar i Ung Vänster Söder om söder, och vi hade givande diskussioner om behovet av ungdomsmottagningar i området, stadsdelsnämndens arbete i stort och samarbetet mellan Ung Vänster och Vänsterpartiet Vantör.

Ikväll var jag på årsmöte i lokala hyresgästföreningen Rågstintan, där allt från dyra gasräkningar, marknadshyror, ny markentreprenör till radonmätningar och förslag om en återbrukshylla i grovsoprummet kom upp. Även den försämrade servicen i Högdalens centrum, där butiksägare tvingas slå igen på grund av de höga lokalhyrorna diskuterades, och hur det påverkar bruksvärdet för våra lägenheter.

Vi fick veta att Familjebostäder anslagit 30 000 kr till valborgsfirandet på Perssons Betong (IKANO bidrar med 10 000 kr) där Vänsterpartiet brukar vara med med barnlotterier och vuxenfrågesporter. Även Familjebostäders köp av lägenheter i Rågsved hos Svenska Bostäder och Stockholmshem diskuterades. Det ska bli intressant att se hur Rågsved kan utvecklas vidare med ett stort kommunalt bostadsbolag i området.

Imorgon kväll träffar några medlemmar i Vänsterpartiet Vantör vår ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Maria Hannäs, för att diskutera förslaget om Rågsveds allé som föreningens medlemmar tidigare har tagit fram. Vi ska på ort och ställe studera miljön och diskutera med Maria hur vi kan vidareutveckla förslaget.

Förskolor ska inte mörka sin pedagogik!

En förälder som haft barn på förskolan Pelikanen i Rågsved intervjuas av Expressen i reportage om förskolor med band till scientologin. Förälderns frågor om vilka pedagogiska arbetsmetoder som förskolan använde fick sällan svar. Ett stort svek är den förälderns dom.  Andra föräldrar i reportaget och i kontakt med mig har sagt samma sak. Har bloggat om detta här och här och här och här och här.

Bra att staden nu låter jurister titta på om man kan utesluta förskolorna från den gemensamma förskolekön. Det som hänt aktualiserar andra frågor. Ska vi till exempel med skattepengar finansiera förskolor och skolor som baseras på religion? Personligen är mitt svar nej, oberoende av religion. Förskolor och skolor ska vara platser där barn med olika bakgrund och tro kan mötas.

måndag 25 februari 2013

Staden måste granska scientologianknutna förskolor

Utmärkt att Expressen uppmärksammar att det på inget sätt är klarlagt att förskolor anknytna till scientologirörelsen i praktiken har lämnat applied scholastics-pedagogiken. Att föräldrar har hittat scientologimaterial på en av förskolorna efter att de säger att de bytt pedagogik är oroväckande.

Stockholm stad ska inte nöja sig med en skriftlig försäkran, utan inspektera de fem förskolorna, prata med föräldrarna och be ansvariga tala om på vilket sätt de har infört traditionell pedagogik, som de säger att de har. Har personalen till exempel fått fortbildning i det nya arbetssättet?

En annan fråga som jag tror är relevant för många föräldrar till barn på förskolorn är hur de ekonomiska banden ser ut mellan ägarna till förskolorna och scientologirörelsen. Vart går vinsterna?

I grunden borde inga förskolor ha band till konfessionella rörelser. Det ska inte behöva finnas minsta oro hos föräldrar för att deras barn påverkas eller att de bidrar ekonomiskt till rörelser de ogillar.

onsdag 20 februari 2013

Intressant om missbruk i Enskede-Årsta-Vantör


Läste en intressant rapport om missbruk. Den handlar om de 2688 personer över 20 år med missbruks- och beroendeproblem som i oktober 2012 var aktuella vid stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa för utredning eller insats. Socialförvaltningens årliga uppföljning visade att Enskede-Årsta-Vantör låg tvåa bland stadsdelsförvaltningarna med 246 aktuella personer efter Hägersten-Liljeholmen med 263 personer. Flest kontakter hade Enheten för hemlösa med 446 personer aktuella.

Av de 246 i Enskede-Årsta-Vantör var 44 föräldrar till barn under 18 år, 13 bodde tillsammans med egna barn under 18 år  och 4 bodde med någon annans barn under 18 år. Det är oerhört viktigt att dessa barn får stöd och att socialtjänsten har tillräcklig insyn i hur barnen har det. När jag nyligen gjorde studiebesök i förvaltningen fick jag veta att barn med missbrukande föräldrar kan få stöd via Ersta Vändpunkten.  

En som jag tycker något uppseendeväckande uppgift var att 27 % av handläggarna (i hela staden) inte kände till personernas HIV- status. Om det socialsekreterarna som inte har frågat om hiv eller om personerna själva som inte har kunskap vet man inte. Det här är en viktig fråga som jag tänker ta upp i stadsdelsnämnden. 

När det gäller utvecklingen i stort kan vi i Enskede-Årsta-Vantör se en minskning från 405 till 246 aktuella personer 2002 - 2012. Det betyder inte att missbruket minskat, bara att de som har kontakt med socialtjänsten har minskat. En positiv tolkning är att fler får hjälp genom mottagningar där man kan vara anonym. Eller att socialtjänsten avslutar ärenden snabbare, enligt rapporten bör det ses som en utveckling av arbetsmetoder. 

Min kritiska tolkning är att socialtjänsten inte heller fångar upp människor med problem som tidigare. Dels är det stramare med pengar,  dels har socialtjänsten i vårt område blivit mindre tillgänglig, i och med att vi 2002 hade socialkontor i både Enskede-Årsta och i Vantör, men nu bara har kontor vid Globen.söndag 17 februari 2013

Medborgardialog i Rågsved som alibi för allianspolitik

Funderar över lokal demokrati. I dessa dagar då det talas varmt om medborgardialoger i Söderortsvisionen men där folk ändå känner sig överkörda. Är man bara otacksam eller vad handlar det om? För att bringa reda i tankarna går jag tillbaka till anteckningar från en spännande föreläsning på Sveriges kommuner och landsting, en nätverksträff med kommunpolitiker från hela Sverige.  Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet var det som talade.

Det gäller att skilja på medborgardialog, som handlar om VAD och brukardialog som handlar om HUR enligt Abrahamsson. Medborgardialog ska förstärka delaktigheten och utvidga demokratin. Brukardialog ska utvidga dialogen. båda är viktiga, på olika sätt, men det är en väsentlig skillnad i syftet.

Brukardialog har ett kund- och förvaltningsperspektiv och handlar om att involvera medborgarna UPPIFRÅN.Syftet kan vara att öka förvaltningens legitimitet, kommunens attraktivitet, ge bättre beslutsunderlag, bättre kvalitet i de tjänster som erbjuds etc.Medborgardialog har istället ett delaktighets- och demokratiperspektiv, medborgarna ges möjlighet att ta initiativ UNDERIFRÅN. Positiva effekter är bättre folkhälsa, som i sin tur ökar den sociala hållbarheten i samhället. Medborgardialog kan göra det lättare för kommunen att hantera komplexa samhällsproblem.

Hans Abrahamsson menade att kommunpolitiker ska leta efter nejröster i samhället, och samtala med dessa personer. Det handlar om att ha befolkningen med sig, om vi ska klara dialogen i vår tids samhällsomdaning, i städer som fungerar som noder för global samhällsstyrning eller som slagfält för sociala konflikter.

När jag tänker på frågor som engagerar i Vantör, blir det tydligt hur alliansen inte har folket med sig. Dialoger i Rågsved har varit styrda från stadshuset, det är inte folket som har formulerat frågorna, eller haft makt över dagordningen. Projektledare har kommit och gått, lyssnat och återkopplat, ja. Men vad hände sen? Det kallades medborgardialoger men jag uppfattar det som brukardialoger. Visst kan vissa mindre förslag ha förverkligats, men inte de stora frågorna. Visst har det startas bra sociala projekt i Rågsved, men de borde ha funnits i den vanliga verksamheten. Dialogen har främst syftat till att legitimera alliansens politik.

Ett riktigt medborgarinitiativ är istället exempelvis den kamp som förs om Rågsveds friområde. En ideell förening samlar tusentals namn för att göra området till naturreservat. Samlar pengar nog att bekosta en inventering av nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen nyligen gjort . Här handlar det om underifrånperspektiv, som stärker sammanhållningen i området. Staden hanterar frågan så monumentalt illa att man inte ens lägger ett samrådsmöte i Rågsved utan i en annan förort. Staden visar att man till varje pris vill slippa att samtala med nejröster som inte passar deras agenda. De komplexa frågorna vill man lösa över huvudet på folk.

Nej, folk i Vantör och Rågsved är inte otacksamma. Vi är överkörda. Men vi ger oss inte!

Alliansens okänslighet för folkvilja och fakta

Vilken besvikelse att borgarna i exploateringsnämnden inte tog sitt förnuft till fånga och återremitterade markanvisningarna i Rågsveds friområde. Även om de inte velat lyssna på de tusentals människor som är mot exploatering hade de chansen att återremittera och hänvisa till nya fakta i Skogsstyrelsens inventering. Att så mycket som 80 % av marken är nyckelbiotoper borde stämma till eftertanke. Men så icke.

När Mittisöderort skriver om beslutet under rubriken Första steget mot radhus i friområdet lyckas de dessutom osynliggöra att hela oppositionen i exploateringsnämnden var eniga, om än med olika anförandetexter, om att avslå markanvisningarna. Joakim Larsson får i ensamt majestät uttala sig om att det måste byggas radhus för att folk ska kunna äga sitt boende utan att flytta från Rågsved. I själva verket finns bostadsrätter i Rågsved och ett helt villaområde på Huddingesidan precis vid gränsen till friområdet.

Nu går kampen vidare. Rågsvedsborna och många andra i Vantör och Huddinge stödjer arbetet för att göra friområdet till naturreservat. Vi har ett val att vinna innan spadarna kommer att sättas i jorden i friområdet. Dessutom kommer byggplanerna att överklagas så långt det bara går. Så segern blir vår!

-----

Här är förresten reservationen från Ann-Margarethe Livh (V) i Exploateringsnämnden:

" Reservation
 Att avslå förslaget  samt därutöver anföra

Det är angeläget att staden värnar om våra gröna kilar och inte gång efter annan naggar dessa i kanten. Vi är väl medvetna om behovet av bostäder i Stockholm men förordar i första hand att det byggs fler hyresrätter med rimliga hyror som vanligt folk har råd att bo i och då på så kallad ”hårdgjord mark”. Vi måste inte ta våra värdefullaste naturområden i anspråk.

Vi vill peka på att nya fakta om naturvärden har kommit fram i den inventering skogsstyrelsen nyligen gjort, vilket inte beaktats i exploateringskontorets tjänsteutlåtande. Inventeringen visar att 80 % av skogsmarken i Rågsveds friområde är nyckelbiotoper, vilket betyder högsta naturklassning, jämfört med 1,5 % av skogsmarken i hela landet. Ytterligare 10 % av marken har höga naturvärden enligt samma inventering.

Rågsveds friområde och Kynäsberget är ett värdefullt naturområde och Stockholms stad bör tillsammans med Huddinge kommun istället för att bygga radhus och kedjehus snarast utreda förutsättningarna för att inrätta ett gemensamt kommunöverskridande naturreservat.
Ett naturreservat skulle förutom att värna naturvärdena också sätta Rågsved på kartan på ett positivt sätt, och öka intresset för området från andra grupper i samhället.

De sociala värdena som friområdet står för är oerhört viktiga i Rågsved, som ska prioriteras enligt Söderortsvisionen. Friområdet är högt skattat av de boende och är en plats för rekreation och friluftsliv där människor möts på ett naturligt sätt. Forskning visar att attraktiva grön- och rekreationsområden är centralt för att främja det sociala kapitalet, stärker vi-känslan, förbättrar invånarnas hälsa och inte minst stoltheten över sitt område."

torsdag 14 februari 2013

Barnperspektiv på exploatering av arbetare

Lyssnar på Jonas Sjöstedt i riksdagsdebatten om arbetsmarknadsinvandringen idag. Arbetsmarknaden handlar om maktförhållanden. Den modell som alliansen och miljöpartiet har skapat ger all makt åt arbetsgivarna. Människorna blir utnyttjade, är rädda för att åka ut ur landet om de klagar.

Vänsterpartiet föreslår istället bindande anställningsavtal, att skatteverket kontrollerar att företag sköter sig och att den som påtalar missförhållanden inte ska skickas ut ur landet. Dessa förslag röstas ner varje gång. Var går miljöpartiets gräns undrar Vänsterpartiet i debatten.

Tänker att en del av de utnyttjade låglönearbetare Jonas pratar om är föräldrar till barn i förskolan i vårt stadsdelsområde. Som bor otryggt. Båda föräldrarna arbetskraftsinvandrare som tvingas arbeta mycket långa dagar. Inte för att de vill men för att de måste. Vars barn därför måste vara långa dagar på förskolan.

Alltså hög tid att också ha ett barnperspektiv på utnyttjandet av arbetare i Sverige!


tisdag 12 februari 2013

Barnfamiljer utan bostad i Enskede-Årsta-Vantör

Minst 312 barnfamiljer saknade 2012 stadigvarande boende enligt en rapport som socialförvaltningen har tagit fram. Mer än hälften hör till tre stadsdelsförvaltningar - Rinkeby-Kista. Enskede-Årsta-Vantör och Spånga-Tensta - alla är ytterstadsdelar som ingår i Järvavisionen och Söderortsvisionen.

I Enskede-Årsta-Vantör har antalet barnfamiljer utan stadigvarande bostad ökat från 14 under 2010 till 33 under 2012. Bara Rinkeby-Kista hade högre antal. Både där och i Spånga-Tensta är det en vikande trend, medan det är en ökning i Enskede-Årsta-Vantör. Eftersom 100 familjer enligt rapporten inte kommit med i undersökningen, tänker jag att det kan vara svårt att veta hur de fördelar sig mellan stadsdelsnämnderna.

Separationer och kvinnofrid har ökat från 12,4 till 17,5 procent som orsak till boendesituationen och är nu den vanligaste orsaken till en osäker boendesituation i staden. Kvinnor och barn får flytta medan män sitter kvar i lägenheter som de har kontraktet på. Detta trots att den part som har mest behov ska få bo kvar.

För att jämföra tittar jag också i verksamhetsberättelsen för Enskede-Årsta-Vantör. Där står att det fanns 19 barnfamiljer som saknar fast bostad och att det var totalt 40 unika familjer som någon gång under januari till november fått ekonomiskt bistånd för hotell- och vandrarhem och som har fått jourhemsboende. Jag vet inte hur detta relaterar till socialförvaltningens kartläggning, men varje familj är ju en för mycket.

De flesta barnfamiljer i socialförvaltningens kartläggning har inte kommit in på vanliga bostadsmarknaden. Därför handlar åtgärderna inte om vräkningsförebyggande utan som jag ser det om bostadsfrämjande insatser. Idag är det svårt att få förtur utan mycket starka skäl. Man nekas kontrakt på grund av att man saknar fast inkomst. Så kan vi inte ha det. Alla har rätt att bo. Så bygg många hyreslägenheter med hyrestak!

måndag 11 februari 2013

Heja Musketörerna i Rågsved!

Blir varm om hjärtat när jag läser i inbjudan till årsmötet den 2 mars om allt vad Musketörerna har gjort under 2012.
- Guidat 45 personer från hemlöshet till behandling, stödboende eller eget boende/andra stödinsatser som utbildning, jobb och/eller social integrering.
- Förebyggt och avstyrt 9 vräkningar.
- Gjort en ny behovsinventering av hemlösa i stadsdelen, som visar att antalet unga ökar.
- De insatser som erbjuds av samhället är enligt Musketörerna isolerade, ges för sent, är för små och svarar inte mot den totala livssituationen eller problembilden.

Dessutom har Musketörerna hunnit besöka sex skolor och tre universitet, tagit emot ett internationellt studiebesök, 15 studiebesök med mer än 300 deltagare och den 25 augusti genomfört en heldag med utställningar, seminarier och film i Nya Rågsveds Folkets Hus och konsert på Perssons Betong. Jag var en av 1 800 personer som var med och det var en fantastisk upplevelse!

Rekommenderar alla att bli medlem i Musketörerna - En för alla - alla för en. Läs mera här.

söndag 10 februari 2013

Hälften fattas i Enskede-Årsta-Vantörs verksamhetsberättelse


I torsdags beslutade stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör om verksamhetsberättelsen för 2012. Det är ett viktigt ärende, som handlar om hur förvaltningen har använt de pengar som borgarna beslutat att Enskede-Årsta-Vantör skulle få och hur bra förvaltningen uppfyllt de mål som borgarna beslutat om. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna skrev ett gemensamt uttalande om ärendet. Självfallet skulle nämnden ha haft mera pengar, mera att säga till om och radikalare mål om våra partier styrt. Den ohämmade privatiseringen hade vi satt P för, och Rågsveds friområde hade blivit naturreservat. Bland mycket annat...

Kanske mest skrämmande när man läser verksamhetsberättelsen är att den privatiserade verksamheten är osynliggjord. Och att helhetsbilden saknas.Rapporteringen av målen för kvalitet och ekonomi handlar bara om det kommunala. Eftersom det privata är ungefär hälften av budgeten så förstår ni varför det är så illa ...

torsdag 7 februari 2013

Friområdet vinner vi - i valet eller i miljödomstol!

Alliansen fortsätter att strunta i Rågsvedsbornas önskan att värna friområdet från bebyggelse. På dagens sammanträde med exploateringsnämnden beslutade den borgerliga majoriteten att ge markanvisningar för att bygga radhus och kedjehus i det värdefulla natur- och rekreationsområdet.

Chansen fanns idag för alliansen att återremittera ärendet utan att tappa ansiktet. De hade kunnat ge exploateringskontoret i uppdrag att belysa hur de nya faktauppgifterna från Skogsstyrelsen om 80 % nyckelbiotoper i skogsmarken skulle påverka miljöbedömningen.

Att stadsdelsnämndens moderate ordförande på förra veckans öppna möte sa att han skulle läsa Skogsstyrelsens rapport med intresse gjorde ingen skillnad. Inte heller den nya uppgiften att det stora byggbolaget NCC hade dragit sig ur, kanske för att inte solka sitt miljösamvete.

Den enda vägens politik är alliansens mantra. Mycket ska till innan de avviker från den politiska väg som de vandrar, det har vi märkt när det gäller avknoppningar. Först när domstol fäller besluten backar man. Kampen för friområdet får säkert också drivas till domstol. Om vi inte vinner valet!

Bygga villor i Rågsveds friområde är bra för integrationen. Det tycker alliansen. Hade man kikat över kommungränsen hade man sett hundratals villor i Huddinge, men de husen räknas inte. Vad Rågsvedsborna tycker spelar ingen roll. Men så är det ju inte många här som röstar borgerligt heller.

Den skada som villabebyggelsen gör i friområdet kan inte mätas i pengar, ger inte ens särskilt många bostäder. Ändå ska beslutet drivas igenom. Man bryr sig uppenbarligen inte om vad väljarna i Rågsved tycker. Det är folket som flyttar in i de dyra husen som man värnar om.

Friområdet som naturreservat blir en valfråga. Ska vi vinna valet måste många flera människor i vårt område rösta. Det blir en utmaning som heter duga. Vi måste fortsätta vara kreativa i kampen för friområdet, dagens besvikelse ska inte skymma allt bra som engagerade i friområdet ändå uppnått!

onsdag 6 februari 2013

Hyresseger för boende i Lelångshus i Rågved

Mina grannar i höghusen som Lelångshus byggt på Bjursätragatan i Rågsved har med hjälp av hyresgästföreningen fått hyran sänkt med nästan tusen kronor i månaden läser jag i Mittisöderort. På tiden kan man säga. Husen var omstridda redan när de byggdes, Rågsvedsborna skakade på huvudet och befarade fuskbygge. Hyresgästerna fick evakueras eftersom brandsäkerheten inte var uppfylld. Vänsterpartiet la skrivelser i både stadsbyggnadsnämnden och exploaeringsnämnden.

Slarvigt av staden att inte ha bättre koll på byggherrarna. De som får lida är Rågsvedsborna och hyresgästerna i huset. Fasaderna ser inte roliga ut och inomhus är många brister enligt artikeln och även enligt folk jag pratat med som bor i huset. De efterlängtade studentlägenheterna blev kallade både det ena och andra i folkmun.  Att hyror sänks är ovanligt, det säger mycket om hyresvärden som både byggde slarvigt och har mage att ta ut överhyror.

tisdag 5 februari 2013

Ta inte bort det finaste vi har i Rågsved!

Idag fick jag och ett stort antal stockholmspolitiker ett långt mejl från två förskräckta Rågsvedsbor, som talar för väldigt många i Rågsved med omnejd. Det handlar om konsekvenserna av förslaget till exploateringsnämnden på torsdag, att ge två markanvisningar för bebyggelse i Rågsveds friområde.

Ska en befolkning köras över på torsdag? Den frågan ställer kvinnorna i brevet. Visar sig alliansens visioner i Gröna promenadstaden vara en pappersprodukt, eller fungerar den i skarpt läge? Varför redovisas inte resultatet i Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering, som visade att 80 % av skogsmarken är nyckelbiotoper? Bryr man sig om Rågsveds- och Vantörs- och Huddingebarnen som leker i sluttningarna som exploateringskontoret vill bebygga? Bryr man sig om koloniområden som omringas och trängs ihop mellan ny radhusbebyggelse och nya bilvägar? Förstår man att grönytekompensation med ett träd för varje nytt hus är peanuts, jämfört med den miljö som förstörs?

Nej, lyssna för en gångs skull på oss som vill bevara Rågsveds friområde som naturreservat. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i Huddinge och Stockholms kommun motionerat om ett mellankommunalt naturreservat med friområdet och Kynässkolgen. Socialdemokraterna lovar i sitt budgetförslag att friområdet ska bli naturreservat. Detta ligger Rågsvedsborna varmt om hjärtat. Mejlskrivarnas vädjan är också min. Ta inte bort det finaste vi har. Området ger ett sådant lugn.

måndag 4 februari 2013

Hård kritik mot barnavård i Enskede-Årsta-Vantör

Idag behandlade socialnämnden socialinspektörernas granskning av den sociala barnavården vid Enskede-Årsta-Vantörs och Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltningar. Vi kommer att få rapporten med förvaltningens kommentarer och förslag till handlingsplan mars-sammanträdet har jag fått veta från stadsdelsdirektören idag. En ny ledning är tillsatt, och ett stort förändringsarbete är inlett. Det måste ge resultat, för barnens skull.

Mycket i rapporten vet vi redan i stadsdelsnämnden, i samband med den konsultrapport som förvaltningen tagit fram. Oppositionen började reagera när vi fick klart för oss vilka hårda konsekvenser den strama budgeten förde med sig. I april 2012 skrev jag till exempel om pengar och i maj om stålbad och behov eller budget men att det skulle vara så illa med rättssäkerhet, tillgänglighet, organisation etc visste vi förstås inte.

I september 2012 la oppositionen en skrivelse om barnavårdsutredningar på hög. Och vi fick svar i oktober.

Helt klart handlar problemen inte bara om pengar, det handlar också om hur pengar används, dvs. ledning, styrning, samverkan, uppföljning etc. Men också om budgetunderskottet som pressar socialsekreterarna. Socialtjänstinspektörerna har kommit fram till att det fanns en tendens att insatser inte motsvarade behoven, med följden att barnets bästa och barnets rättigheter riskerar att inte bli beaktade.Så ska barn inte ha det!


Grön Flagg i Örby!

Ikväll har jag i egenskap av kontaktpolitiker från stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör gått igenom och gett mina kommentarer till Handlingsplan för Grön Flagg från förskolan Vingåkersvägen 22-26.

Det är verkligen roligt att få en så konkret inblick i förskolans miljöarbete, så vardagsnära, byggt på demokrati, läroplanen, barns och anställdas inflytande. Så kreativt med olika arbetsmetoder och målsättningar för att nå en hållbar miljö. Skulle nästan vilja bli barn på nytt och få vara med om allt det roliga och meningsfulla som planeras. Något att ta efter på alla våra arbetsplatser!