lördag 30 november 2013

Kontraproduktiv allianspolitik i Vantör

Läser i Enskede-Årsta-Vantörs förslag till verksamhetsplan 2014 under målet "Den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv" för individ- och familjeomsorgen, att det "har blivit svårare att bli godkänd som hyresgäst då kraven för att bli godkänd har ökat". Ska kolla vad som menas. Om det är vad jag tror. För samtidigt som staden säljer hyreshus till privata fastighetsägare så innebär det att många presumtiva nya hyresgäster aldrig kommer få hyra lägenheter i dessa hus. Privata kräver en inkomst fyra gånger hyran för att godkänna hyresgästen. Kommunala nöjer sig med tre gånger hyran. Även det för mycket för många låginkomstagare, studenter med flera. Och dessutom gör ju omvandlingen till bostadsrätter att hyresrätter med rimliga hyror minskar totalt sett.

På nämnden i november fick vi dessutom läsa i rapporten om ej verkställda beslut att det blivit svårare att få försökslägenheter i Högdalen och Bandhagen, hyresvärdarna tycker det är för många redan. Även andra stadsdelsnämnder har försökslägenheter här i området. Utförsäljningen av allmännyttan har också minskat antalet tillgängliga kommunala hyresrätter. Och IKANO som fått köpa allmännyttan i Hagsätra och Snösätra. Därmed har ett stort antal försökslägenheter försvunnit från bostadsförmedlingen och förmedlas direkt av IKANO. Visst är det bra att det finns ett samarbete med Musketörerna, men samtidigt ökar ju inkomstkravet för att kunna ta över kontraktet.

Som jag tolkar det gör alliansens politik att det blir svårt eller omöjligt att uppnå alliansens eget mål för socialtjänsten. Iallafall om möjligheten att leva ett självständigt liv betyder att ha en egen bostad.

Spruckna drömmar i Rågsved

I natt jag drömde. Tänk om det som sägs om Rågsved blir verklighet.

Tänk om vi hade en kommunal förvaltning i Rågsved. Med många arbetsplatser. Bättre möjligheter för matställen och matbutiker att överleva och utöka. Kanske fler butiker. mer kultur. Fler som åker till Rågsved för att jobba. Inte bara ifrån. Fler upptäcker Rågsved. Vårt unika friområde. Fler som bor i Rågsved kan jobba i vår stadsdel. Fler i Vantör kan cykla till jobbet. Mer liv på dagarna. Mera än sovstad.

Tänk om öppna förskolan är kvar i Rågsved. Eller åtminstone tillbaka. Inte utlokaliserad i flera år till Högdalen i brist på bra lokaler. Tänk om SISAB kunde snabba på och göra klart lokalerna i Rågsvedsskolan. Tänk om öppna förskolan skulle ha byggts klar med rekordfart, för att Rågsved sägs vara prioriterad i Söderortsvisionen. Tänk så många fler småbarnsföräldrar som skulle upptäcka öppna förskolan. Ha ett bra ställe att gå till. Få kontakter. Så bra för barn och föräldrar.

Tänk om fritidshemmet Vallen byggts upp så fort som möjligt, när lokalen blev nedbränt. Så att barnen kan vara trygga med att deras skola är viktig även för de som bestämmer. Så att barnen varje dag slipper se de förkolnade resterna av Vallen. Slipper skada sig i bråten. Tänk om barnen och personalen på skolan redan kunde ha flyttat in i en ny fin lokal för Vallen och förskoleklasserna som var där.

Tänk om vi hade konstgräs på Rågsveds bollplan. Som många unga önskat. Som utlovats. Som alla säger sig vilja. Tänk om det i alliansens satsning på konstgräs 2014 funnits pengar över till Rågsved. Tänk om idrottsnämnden kommit ihåg att Rågsved skulle vara prioriterat. Kanske för mycket begärt.

Nä, det var visst  bara önskedrömmar. Att det som lovas av alliansen om att prioritera Rågsved inte stämmer gör mig arg. En ska inte narras. En som är stark ska vara snäll.

torsdag 21 november 2013

Bättre bygga närmare kv Färgfilmen än i kv Kopieramen

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 16 Område utmed Trollesundsvägen Bandhagen Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden godkänner i huvudsak redovisningen av programsamrådet och beslutar att samråd av detaljplan ska ske i enlighet med nedanstående: Bebyggelseförslaget i kv. Kopieramen behöver utgå, dels är det olämpligt att här ta i anspråk mark i den skyddsvärda skogen, dels är flera av remissvaren kritiska och inte minst Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Att exploatera marken för radhus är inte lämpligt. Om nämnden ändå väljer att bygga i kv. Kopieramen ska det ske i form av flerfamiljshus längs Trollesundsvägen så att intrånget i skogen minimeras. Ett annat alternativ är att istället för radhusen bygga längs Trollesundsvägen norrut närmare kv. Färgfilmen. De övriga kvarteren i programmet är möjliga att ta till detaljplan. Det behövs dock en total genomgång av hela området för att hitta kompensation för grusplanen. Det måste gå att hitta en plats i Vantör, hela området måste än en gång gås igenom. En placering på Sturebyskolans skolgård är inte en bra kompensation. Det räcker heller inte med flera Kulan-anläggningar. Det är av stor vikt att en gruppbostad kommer till stånd i kv. Färgfilmen. Vänsterpartiet uppskattar mycket det arbete som lagts ned på att intervjuer med förskolorna i området skett i programarbetet.

V-reservation Säterhöjden i Rågsved

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 9 Säterhöjden 1 Rågsved Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden beslutar att starta planarbete enligt följande Bostäder prövas längs Bjursätragatan (område 1) enligt förslaget, dock ska fasadmaterial och färgsättning harmoniera med befintlig bebyggelse. Intrånget i Rågsveds friområde ska begränsas så att studentbostäderna (område 2) i stället förläggs på den stora parkeringsplatsen, samt delvis längs gata där det trots ledningar i marken ändå kan vara möjligt. Fasader mot skogen bör vara i lämplig färg eller med träbeklädnad.

V:s reservation om Rågsveds friområde

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 16 Älvsjö 1:1 Rågsved Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta all planering och avslå förslaget om att inleda detaljplanearbete, samt anför följande Vänsterpartiet har länge arbetet för att Rågsveds friområde skall förbli den viktiga naturmiljö som det är idag, med stora ekologiska värden och som en rekreationsmiljö för befolkningen i intilliggande områden, Rågsved, Högdalen och Hagsätra i Stockholm. Området är den viktigaste av de två delarna av Hanvedskilen, det stora regionala sambandet. Denna del ska enligt Vänsterpartiet förbli ett fritt strövområde för människor och djur samt som spridningskorridor för växtlivet och inrättas som naturreservat för både den nuvarande befolkningen och kommande generationer. Skogsstyrelsens inventering visade att 80 % av skogen är nyckelbiotoper (högsta klassning) och att ytterligare 10 % av skogen har höga naturvärden. I hela Sverige är bara 1,5 % av skogen nyckelbiotoper. Inventeringen styrker att friområdet är ett unikt område. Alla de Rågsvedsbor som engagerat sig i frågan förordar istället en förtätning av befintlig bebyggelse inne i själva Rågsved. Miljöförvaltningen har haft en motion skriven av Maria Hannäs och Daniel Helldén på remiss och förvaltningen styrker att Rågsveds friområde har så höga natur- och rekreationsvärden att det uppfyller kvalitetskriterierna för att kunna skyddas som naturreservat. Friområdet är ett ekologiskt särskilt betydelsefullt kärnområde enligt mål 4.1 i stadens miljöprogram. Sådana områden bör som kärnområden skyddas enligt miljöbalken. Enligt mål 4.3 ska grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation, vilket friområdet bedöms vara, stärkas och utvecklas. Miljöförvaltningen betonade som sin slutsats att naturreservatet skulle få större kvaliteter om det planerade bostadsförslaget ”justerades så långt möjligt efter befintliga naturvärden och centrala promenadstråk i området” Planprocessen ska därför avbrytas och arbetet med reservatet inledas, vilket Vänsterpartiet även avsätter pengar för i 2014 års budgetförslag.

tisdag 19 november 2013

Enig nämnd i Enskede-Årsta-Vantör

Ikväll på stadsdelsnämnden var alla partier eniga om att staden bör undersöka om det finns bättre metoder än postenkäter för brukarundersökningar inom socialpsykiatrin. Det var ett uttalande som vänsterpartiet och socialdemokraterna hade lagt fram, som väckte de andra partiernas gillande.

Bakgrunden var ett ärende som vi hade uppe för beslut ikväll, där bara ungefär hälften svarat i brukarundersökningen för 2013. Med låga svarsfrekvenser blir det svårt att veta hur resultaten ska tolkas och vad som behöver förbättras. Det är också viktigt att använda metoder där brukarnas egen uppfattning kan komma fram i så hög grad som möjligt i brukarundersökningarna.

Vad kan väl ett särskilt uttalande på en stadsdelsnämnd betyda, kan en tänka. Förhoppningsvis har vi sått ett frö som kan leda till förändring. Om psykiskt sköra personer får lättare att göra sin röst hörd, så är det något mycket bra.

söndag 17 november 2013

Deltider norm i äldreomsorgens entreprenader


torsdag beslutar stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör om svaret på vänsterpartiets och socialdemokraternas skrivelse "Anställningsformer på våra äldreboenden" där vi frågat efter statistik om heltider, deltider, timanställningar med mera. Svaret är inte oväntat. Vinstdrivande entreprenader har betydligt färre heltidsanställda (43%) än våra kommunalt drivna äldreboenden (78%).  Det vet vi också från forskningen.

Det är tydligt att deltidsanställningar är en affärsidé inom entreprenaderna, förmodligen mycket lukrativt för företagen. Alla, jag säger alla entreprenader har fler deltider än heltider, medan det är tvärtom i kommunens regi. Högdalens vård- och omsorgsboende som drivs av Vardaga, fd Carema har exempelvis 247 deltider och 173 heltider, medan Stureby vård- och omsorgsboende har 48 deltider och 188 heltider. 

Om äldreomsorgens yrken ska uppgraderas, måste de förstås både lönesättas högre och utgå från att heltid är norm. En deltidsanställning kan passa enskilda anställda, men är inget att bygga en solid äldreomsorg på. Ingen kan i längden försörja sig på en deltid. Och vi kan inte ha en äldreomsorg som bygger på att de anställda inte ska kunna försörja sig själva.

Timanställningar är vanligare på vård- och omsorgsboende än servicehus,  klart vanligare på vård- och omsorgsboende på entreprenad. Årsta vård- och omsorgsboende har 72 % timanställda i relation till antal fast anställda, jämfört med 56 % på Stureby vård- och omsorgsboende. På servicehusen har kommunen däremot fler timanställningar (varav ett nyss gått tillbaka) än servicehuset på entreprenad. Vad det beror på vill vi få svar på och givetvis minska antal timanställningar på Rågsved servicehus och Enskede Nya servicehus.


fredag 15 november 2013

Arrogant politik mot Rågsveds friområde

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens borgerliga majoritet inklusive Centern som utropat sig som alliansens gröna röst om start-PM med omfattande radhusbebyggelse i hjärtat av Rågsveds friområde, byggplaner som skär in som en klumpeduns och klipper bryskt av en del av Hanvedenkilen. Läs om förslaget här.

Nu är tidigare löfte om att inte bygga på koloniområdena bortglömt. Södra koloniområdet flyttas frankt till idag förorenad mark längre bort på nuvarande arbetsområde. Vem vill odla där? Det som idag är tillgängligt koloniområde blir privatiserad mark. Friområdet snuttifieras och värdet förminskas.

Detta har blivit ett prestigeprojekt för alliansen. Bygga till varje pris. Flytta husen lite grann då det folkliga motståndet visat vansinnet att bygga i nyckelbiotoper. Kalla husen på Perssons Betong för miljöhus som fernissa över den naturförstörelse som alliansen ägnar sig åt. Glömma löften att inte bygga på kolonier.

Som tur har vi val inom mindre än ett år. Vinner vi valet kan vi slippa radhusen och skydda mot framtida exploatering genom naturreservat eller ekopark. För det är djupt provocerande att göra naturreservat i Årsta och Älvsjö, vilket också är bra, men inte i fattigare Rågsved som är mer skyddsvärt. Det är en klassfråga.
torsdag 14 november 2013

Värna Handelsvägen 186!

Den här staden måste tänka i stort och inte i stuprör. Inte ställa grupper mot varandra. Om det fick vi stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör en lektion ikväll. Hyresgäster hos Stockholmshem AB på Handelsvägen 186 protesterade mot att behöva flytta, då det exceptionellt tillgängliga huset ska byta ut karaktär.

Permanentboende som fått vanliga lägenheter i huset via medicinsk förtur och fått dyrbar bostadsanpassning ska flytta till andra fastigheter för att ge plats till ungdomsbostäder med tidsbegränsade kontrakt hos SHIS Bostäder. Ett antal andra permanentboende i insprängda lägenheter som varit handikappanpassade från början ska flytta inom huset, för att bereda plats för en efterlängtad gruppbostad.

Att huset på Handelsvägen är så tillgängligt och har så nära till tillgänglig service gör det lättare för personer med funktionsnedsättningar att klara vardag och arbetsliv. Det finns inga ersättningslägenheter som kan garantera denna vardagstrygghet, fick vi veta ikväll. En flytt gör människor beroende av bistånd som de inte behöver idag. Självbestämmandet minskar, vilket är i strid med ambitioner om att vara världens mest tillgängliga huvudstad. Dessutom tveksamt om det går att få ersättningslägenheter med så hyggliga hyror som på Handelsvägen 186, vilket är viktigt efter personer med funktionsnedsättningar generellt har låga inkomster.

Det verkar vara stort samhällsekonomiskt slöseri att göra om lägenheter i ett så tillgängligt hyreshus till ungdomsbostäder, istället för att göra det möjligt för fler rörelsehindrade att bo permanent i huset. Efterfrågan finns. Det är inte etiskt att ställa en grupp med funktionsnedsättningar mot en annan. Att personer med svåra funktionsnedsättningar tvingas flytta för att bereda plats för en gruppbostad är en dålig paniklösning. När vi i nämnden beslutade om gruppbostaden framgick inget om att nuvarande hyresgäster måste flytta.

Som jag ser det har förvaltning/nämnd och bolag/styrelse fått var sina hedervärda uppdrag från staden: Skaffa fram ungdomsbostäder! Skaffa fram gruppbostäder! I ivern att fullfölja har helhetssynen tappats bort. De som bor i huset har blivit överkörda. Ett föredömligt tillgängligt permanentboende tenderar att övergå till tillfälligt ungdomsboende. Känslan av inkludering för boende personer med funktionsnedsättningar förloras.

Nä staden. Nu får vi backa bandet. Och som min ersättare i stadsdelsnämnden Lars Sterneby sa, att vi har hamnat i den här dåliga situationen beror på att staden har byggt för lite hyreslägenheter!

tisdag 5 november 2013

Livligt företagarråd i Högdalens industriområde

En efterlängtad snygghetsvandring i Högdalens industriområde och ett mycket tydligt uttryckt önskemål om att staden måste lösa trafiksituationen i industriområdet var två konkreta resultat från eftermiddagens företagarråd i Enskede-Årsta-Vantör. Företagarna vill ha snyggt och städat, de vill också bidra själva. Eftersom det mest är gatumark i området och minimalt med parkmark är Trafikkontoret huvudansvarig aktör. En rundvandring i området med företagare, Trafikkontoret och stadsdelsförvaltning blir ett första steg. 

Trafikfrågan verkar mer svårlöst. Tung trafik kör alldeles för snabbt genom området, ibland ser en knappt vad det är för en bil som svischar förbi, och det har nyligen hänt en olycka. De församlade företagarna önskar att hastigheten begränsas på något sätt, vilket är fullt förståeligt, men de har trots påstötningar inte fått gehör hos ansvariga inom stadens trafikkontor. Ett förslag som förs fram är att sopbilarna som kör till återvinningscentralen borde köra en egen väg. 

Annat intressant på mötet var stadsdelsförvaltningens information om boendedialogen i Högdalen, där oron för centrum dominerade, höga hyror som driver bort butiksägare och försämrat affärsutbud. Det positiva var kulturen i Högdalen, barnkulturen nämndes särskilt, Cyklopen, skateparken, men också kritik mot neddragna kulturanslag. Förbättringsförslag var exempelvis cykelparkeringar, lekrum för barn i centrum, löparspår, bättre utrustning på skolgårdar samt stödarbete för människor med missbruk. Det som kommit fram stämmer väl med min bild. Men nu måste det bli verkstad!

söndag 3 november 2013

Givande besök på Bandhagshemmet

Förra veckan var jag på ett intressant studiebesök på Bandhagshemmen, den del som ligger i Bandhagen vill säga. Det är ett stödboende med 63 platser för kvinnor och män med beroendeproblematik och eller psykiska funktionsnedsättningar, som ska fungera som en utsluss till eget boende. Även om det inte är stadsdelsnämnden som är ansvarig utan socialnämnden, är det värdefullt för mig som lokalpolitiker att få inblick i hur andra kommunala verksamheter i stadsdelsområdet fungerar. En del av de boende kommer också från Enskede-Årsta-Vantör men även från alla andra stadsdelsområden.

Först gick vi runt i de nyrenoverade lokalerna och sedan hade vi ett bra samtal med personalen. De tryckte på att det behövs täta nätverksmöten med socialtjänsten och uppföljning. De boendes skuldsättning är ett stort bekymmer, som stoppar lägenhetskontrakt, köp av medicin på apoteket på kredit etc. Mitt intryck var en seriös, strukturerad verksamhet, med personal som brinner för sina gäster och som lyfter fram behovet av förebyggande insatser. Skönt också att höra att relationerna med grannarna i bostadshusen omkring var bra. En riktig bonus är konstverksamheten, som leds av en anställd i en liten ateljé där det skapades konst under stor koncentration när vi tittade förbi. Hoppas se konsten utställd i Rågsveds Folkets Hus så småningom!