torsdag 21 november 2013

Bättre bygga närmare kv Färgfilmen än i kv Kopieramen

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 16 Område utmed Trollesundsvägen Bandhagen Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden godkänner i huvudsak redovisningen av programsamrådet och beslutar att samråd av detaljplan ska ske i enlighet med nedanstående: Bebyggelseförslaget i kv. Kopieramen behöver utgå, dels är det olämpligt att här ta i anspråk mark i den skyddsvärda skogen, dels är flera av remissvaren kritiska och inte minst Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Att exploatera marken för radhus är inte lämpligt. Om nämnden ändå väljer att bygga i kv. Kopieramen ska det ske i form av flerfamiljshus längs Trollesundsvägen så att intrånget i skogen minimeras. Ett annat alternativ är att istället för radhusen bygga längs Trollesundsvägen norrut närmare kv. Färgfilmen. De övriga kvarteren i programmet är möjliga att ta till detaljplan. Det behövs dock en total genomgång av hela området för att hitta kompensation för grusplanen. Det måste gå att hitta en plats i Vantör, hela området måste än en gång gås igenom. En placering på Sturebyskolans skolgård är inte en bra kompensation. Det räcker heller inte med flera Kulan-anläggningar. Det är av stor vikt att en gruppbostad kommer till stånd i kv. Färgfilmen. Vänsterpartiet uppskattar mycket det arbete som lagts ned på att intervjuer med förskolorna i området skett i programarbetet.

Inga kommentarer: