torsdag 21 november 2013

V:s reservation om Rågsveds friområde

Stadsbyggnadsnämnden 2013-11-14 Ärende 16 Älvsjö 1:1 Rågsved Maria Hannäs (V) RESERVATION Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta all planering och avslå förslaget om att inleda detaljplanearbete, samt anför följande Vänsterpartiet har länge arbetet för att Rågsveds friområde skall förbli den viktiga naturmiljö som det är idag, med stora ekologiska värden och som en rekreationsmiljö för befolkningen i intilliggande områden, Rågsved, Högdalen och Hagsätra i Stockholm. Området är den viktigaste av de två delarna av Hanvedskilen, det stora regionala sambandet. Denna del ska enligt Vänsterpartiet förbli ett fritt strövområde för människor och djur samt som spridningskorridor för växtlivet och inrättas som naturreservat för både den nuvarande befolkningen och kommande generationer. Skogsstyrelsens inventering visade att 80 % av skogen är nyckelbiotoper (högsta klassning) och att ytterligare 10 % av skogen har höga naturvärden. I hela Sverige är bara 1,5 % av skogen nyckelbiotoper. Inventeringen styrker att friområdet är ett unikt område. Alla de Rågsvedsbor som engagerat sig i frågan förordar istället en förtätning av befintlig bebyggelse inne i själva Rågsved. Miljöförvaltningen har haft en motion skriven av Maria Hannäs och Daniel Helldén på remiss och förvaltningen styrker att Rågsveds friområde har så höga natur- och rekreationsvärden att det uppfyller kvalitetskriterierna för att kunna skyddas som naturreservat. Friområdet är ett ekologiskt särskilt betydelsefullt kärnområde enligt mål 4.1 i stadens miljöprogram. Sådana områden bör som kärnområden skyddas enligt miljöbalken. Enligt mål 4.3 ska grön- och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation, vilket friområdet bedöms vara, stärkas och utvecklas. Miljöförvaltningen betonade som sin slutsats att naturreservatet skulle få större kvaliteter om det planerade bostadsförslaget ”justerades så långt möjligt efter befintliga naturvärden och centrala promenadstråk i området” Planprocessen ska därför avbrytas och arbetet med reservatet inledas, vilket Vänsterpartiet även avsätter pengar för i 2014 års budgetförslag.

Inga kommentarer: