söndag 22 juni 2014

Vi som gärna skattar mera för en god social barnavård!

Alliansen tog inte chansen att tillföra mer pengar till den sociala barnavården i samband med att tertialrapport 1 behandlades av kommunstyrelsen i midsommarveckan.  Läs ärendet http://insynsverige.se/stockholm-ks/dagordning?date=2014-06-18. Trots en mycket kritisk rapport från socialtjänstinspektörerna som bilades rapporten och trots ett rejält överskott enligt prognosen tog inte alliansen sitt ansvar för rättsäkerheten, barnens bästa och arbetsmiljön för socialsekreterarna. 

I protokollet från kommunstyrelsen, som ännu inte är publicerat, framgår att alla partier i oppositionen är oroliga, kritiserar alliansen och refererar till socialtjänstrapporten, men endast vänsterpartiet hade ett skarpt förslag till beslut i frågan. Vi föreslog nämligen att Stadsledningskontoret skulle få i uppdrag att återkomma senast i tertialrapport 2 med budgetjustering för att säkra bemanningen i den sociala barnavården. Om vi ska hålla en ärendenorm om 15 ärenden, krävs kanske uppåt 50-100 mnkr till. 

Bemanningen i socialtjänsten måste höjas betydligt om vi ska leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter. Och det vore skämmigt om vi inte klarar detta. Men låt mig vara ärlig. Det krävs initialt ett rejält tillskott av skattepengar om vi ska klara bemanningen. Kanske både kommunalt och statligt. Även sociala investeringsfonder. På längre sikt minskar kostnaderna, när vi har förebyggt problemen.  Men jag är övertygad om att vi är mer än hälften som tycker att barns bästa är värt en rejäl skattehöjning!


Skolprivatiseringens vinnare värnar sina vinster

Nu kommer debattartiklarna slag i slag från de som tjänat grovt på den exempellösa privatiseringen av den svenska skolan. Häromdagen skrev Kunskapsskolans Peje Emilsson här http://www.dn.se/debatt/aventyra-inte-den-unika-ratten-att-sjalv-fa-valja-skola/ om det kaos han befarade om svenska folket får som vi och vänsterpartiet vill - nämligen väck med vinstintresset i skolan. Svar på tal här http://www.dn.se/debatt/vi-vill-inte-forbjuda-skolor-drivna-av-aktiebolag/ från Miljöpartiet som glädjande nog har närmat sig vänsterpartiets tydliga ståndpunkt att alla skattemedel avsedda för skolan ska gå till eleverna. Vi kan inte ha aktörer som driver förskolor och skolor (eller äldreomsorg för den delen) som systematiskt undergräver den skattebaserade finansieringen av välfärden. Snyltare kallas det med ett annat mindre smickrade ordval.

Idag skriver de verkställande direktörerna för två läxhjälpsföretag om att läxhjälp i offentlig regi kan öka klyftorna i skolan, med hänvisning till en norsk utvärdering. Läs här http://www.dn.se/debatt/laxhjalp-i-offentlig-regi-riskerar-att-oka-klyftorna/. Företagen har känt hur vindarna blåser och erkänner de facto att rutavdrag för läxhjälp är orättvist. Deras recept är inte att förneka behovet av offentlig läxhjälp, men att också öka och göra om skatteavdragen, så att kostnaderna för,privat läxhjälp kan sjunka till 50kr i timmen. En summa som fortfarande är oöverstiglig för familjer med inkomster i nivå med försörjningsstöd. Samhället ska fortfarande betala för deras vinstdrivande företag. 

Min slutsats är istället att icke vinstdrivande läxhjälp, inte i storklass utan i mindre grupper eller individuellt efter elevernas behov, behövs mer än någonsin för en likvärdig skola. Privatiseringen har inte gjort den svenska skolan bättre, så därför inte mer av samma vara. Jag har via anhöriga fått inblick i både hur svagt prioriterad läxhjälp tvingats vara i en skola som kämpar för sin överlevnad och hur otroligt selektivt det fungerar med Rut-finansierad läxhjälp. Kan utan överdrift säga att innerstan och villaområden dominerar stort. Det är ett brott mot barnen att det ska vara så olika förutsättningar. 

I grunden måste skolan bli bättre på att stötta elever som har svårt med motivationen eller som har sämre förutsättningar i övrigt för att klara skolan. Det behövs fler lärare och också skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.  Om skolan fungerar bra för alla elever minskar behovet av läxhjälp. Men så länge läxhjälp behövs bör den ges i skolan av utbildade lärare, eftersom det är elever med stort behov av stöd, motivation och uppmuntran som behöver läxhjälpen. I andra hand kan det vara lärarstudenter under utbildning, som då kan knytas till skolan, kanske göra praktik där och eventuellt kan rekryteras som lärare på skolan när de är färdigutbildade.

lördag 14 juni 2014

19 nya socialsekreterare i Enskede-Årsta-Vantör - om en rimlig ärendenorm ska hållas!

Det behövs 19 nya socialsekreterare på barn och ungdom i Enskede-Årsta-Vantör om en rimlig ärendenorm om 15 ärenden per socialsekreterare ska kunna upprätthållas! Om vi skulle nöja oss med 17 ärenden per handläggare krävs minst 10 nya tjänster. Med 20 ärenden krävs 4 nya tjänster, fast det är att sätta ribban på tok för lågt och ändrar inget i grunden vad gäller arbetsmiljö, rättssäkerhet, personalomsättning etc.

Så illa är läget i Enskede-Årsta-Vantörs sociala barnavård idag. Detta är uppgifter som vi har fått via fackliga organisationer. Inte konstigt att skyddsombuden från Vision och SACO har gjort en arbetsmiljöanmälan och krävt redogörelser från förvaltningsledningen om personalomsättning, ärendeantal etc. Frågan är nu vilka slutsatser alliansen drar och om de är beredda att skjuta till nödvändiga budgetförstärkningar? Chansen finns i tertialrapport 1, som beslutas av kommunstyrelsen på onsdag. I skrivande stund saknas satsningar.

Läser du tertialrapporten kan du tro att det är olika världar som socialsekreterarna i Enskede-Årsta-Vantör och det alliansstyrda stadsledningskontoret arbetar i. För så här skrivs det: "Stadsledningskontorets bedömning för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg är att målet uppnås helt under 2014." Målet är "Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg" och det mäts med indikatorer enligt New Public Managementfilosofin. Inte från verklighetens folk på socialkontoren.

I maj la vänsterpartiet och socialdemokraterna en skrivelse i stadsdelsnämnden om vad som krävdes för att hålla en ärendenorm på 15 ärenden, vilket är rimligt enligt praxis. Vi hade fått signaler om att något radikalt måste göras. Svaret har inte kommit ännu till nämnden, trist nog fast läget är så akut. Men uppenbarligen kan slutsatserna redan dras av de svar som arbetsgivaren har lämnat till facken. Vi har också lagt motsvarande skrivelse i socialnämnden, eftersom förhållandena sägs vara likartade i flera andra stadsdelsnämnder.

PS TV4 Nyheterna haft inslag, men jag kunde inte länka, och längre inslag kommer ikväll enligt  uppgift DS

Skam över Stockholms tiggartelefon!

Fem miljoner kronor mer till arbetet med hemlösa EU-migranter delas ut i tertialrapport 1 som beslutas av kommunstyrelsen onsdag nästa vecka. Ett utspel om detta gjordes i veckan, läs här Men inte en krona till campingplatser med sanitära möjligheter, som vänsterpartiet har föreslagit. Ynkligt tycker jag, Visst behövs uppsökande team med socialsekreterare som talar romani och arbetar direkt med migranterna. Men en del av misären skulle motverkas om det fanns legitima boplatser så att den omänskliga katt- och råttaleken med de hemlösa kunde upphöra. Då skulle ett uppsökande team kunna jobba på ett mycket bättre sätt. med att hjälpa till att hitta vägar till försörjning, utbildning, framtidshopp.

Den del av alliansens "satsning" i Stockholm som handlar om att öppna jourtelefon om tiggare har jag obehagliga frågetecken kring. Hit ska folk rapportera nya tiggarläger men också oro för hur tiggare har det säger socialborgarrådet. Folk ska slippa slussas runt mellan stadens olika avdelningar. Jag får tvärtom intrycket av en strategi som i första hand går ut på att exploateringsnämnden snabbt få veta var tiggarnas boplatser finns, så att det går fortare att vräka. Vräkning.nu vore väl det sanna namnet på jourtelefonen. För stockholmare som är oroliga och har medkänsla  har nämligen redan organiserat sig själva, eftersom samhället inte har förmått försvara tiggarnas mänskliga rättigheter. Frivilliga krafter i olika nätverk hjälper till vid vräkningar, samlat kläder, ger juridiska råd, erbjuder sjukvård, lär ut svenska i Cyklopen i Högdalen osv.

EU-migranternas oacceptabla situation visar en djupa glipa i välfärdssystemet, som vi måste vara humana nog att våga täppa till, trots att vi inte "måste". Alla tycker att hemländerna ska ta sitt ansvar, men tills detta ansvar tas,  måste vi också ta vårt politiska ansvar. Det borde vara en omedelbar instinkt att i första hand tänka på mänskliga rättigheter, när vi ser tiggande människor på våra gator och hemlösa som sover under broarna och i skogarna. Jag hoppas att detta blir en het fråga på kommunfullmäktiges frågestund på måndag!

fredag 13 juni 2014

Till beslut om fler socialsekreterare i Enskede-Årsta-Vantör!

Ikväll hade vi stadsdelsnämnd i Enskede-Årsta-Vantör och från den röda oppositionen tog vi givetvis upp den mycket svåra situationen på barn och ungdom inom individ- och familjeomsorg. En markant ökning av anmälningarna under den senaste tiden har förvärrat läget i en redan hårt ansträngd socialsekreterargrupp, där chefer och omorganisationer har avlöst varandra i stort sett sedan 2007. 

Nu pågår rekrytering av chefer och tillfälliga lösningar och förordnanden har tagits till för att lösa situationen i sommar och tills de permanenta cheferna är på plats. Nya rutiner ska tas fram i samverkan med de anställda. Men det som fattas är uppenbarligen insikten om (och budgeten för) att det behövs kraftiga förstärkningar av socialsekreterarna för att de ska orka med. 

Den skrivelse som vi la förra nämnden om att utreda förutsättningarna för ett ärendetak på 15 ärenden är ännu inte besvarad. Sannolikt kommer den att visa att det krävs en kraftig ökning av bemanningen om en rimlig ärendenorm ska upprätthållas. Sent ikväll fick nämnden även del av arbetsgivarens svar på skyddsombudens anmälan enligt arbetsmiljölagen, som ska diskuteras imorgon mellan parterna.

Enskede-Årsta-Vantör har oerhört många ärenden i sociala delegationen enligt en kartläggning från kommunens utredningstjänst. I månadsrapporten för maj redovisas att nära 80% av vårdbudgeten för barn och unga är intecknad fast bara fem månader gått. Budgeten från stadshuset måste höjas. Men barn som far illa och socialsekreterare som bränner ut sig kan inte vänta. Alliansen måste redovisa hur många socialsekreterare vi måste anställa för att hålla ärendenormen på 15. Och anställa dem!

torsdag 12 juni 2014

Ingen hit i Enskede-Årsta-Vantör med borgarstyre i åtta år

Imorgon har vi sista stadsdelsnämnden före semestern. I augusti sista stadsdelsnämnden före valet. Det finns ett slut på denna andra borgerliga mandatperiod... fast det var svårt att tänka så långt när vi förlorade valet 2010. 

Det är mycket som hänt sedan Vantör var egen stadsdelsnämnd. Vårt förvaltningskontor i Högdalen är nedlagt. Medborgarkontoret är nedlagt. Ungdomsmottagningen i Rågsved är nedlagd. Privatiseringen har skenat. Högdalens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga, f.d. Carema. Rågsved och Hagsätra har  bara privat hemtjänst, efter avknoppningen. Gruppbostäderna drivs på entreprenad. Högdalshallen drivs av  riskkapitalbolag. Grundskolorna har flyttats till utbildningsnämnden. Snöröjning och gatuunderhåll har flyttat till trafiknämnden. Arbetsmarknadsfrågorna till arbetsmarknadsnämnden. Det har blivit mindre demokrati, då facknämnderna som tagit över dessa verksamheter inte har öppna möten. Våra egna nämndsammanträden fylls av uppföljningsrapporter om välfärd på entreprenad. Att riskkapitalbolag driver omsorgsverksamhet i vinstsyfte och inte filantropiskt verkar inte ha slagit igenom, eftersom tålamodet är oändligt stort. Aldrig tycks bristerna räcka för att häva avtal eller kräva vite.

Inom individ- och familjeomsorg har vi haft otaliga omorganisationer, konsultutredningar och kritik från tillsynsmyndigheter sedan 2007. Och ständiga budgetunderskott. I den månadsrapport vi ska besluta imorgon är 80 procent av vårdbudgeten för barn och unga och 55 procent av vårdbudgeten för vuxna med missbruk intecknad fast bara fem månader har gått av året. Den sociala barnavården har inte gynnats av nämndsammanslagningen. Nu i vår har skyddsombuden slagit larm om brister i arbetsmiljön, hög belastning, svårt att hinna med uppföljning, fara för rättssäkerheten etc. 

Vänsterpartiet och socialdemokraterna har begärt en utredning av förutsättningar att införa ett tak på 15 ärenden inom barn och ungdom. Vi tror att det är absolut nödvändigt att anställa många flera socialsekreterare. När människor arbetar under långvarig budgetpress blir arbetsmiljön tuff och personalomsättningen stor. Och förskolan och fritiden måste betala för att det fattas pengar i socialtjänsten, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Pengar som kunde ha gått till höjda löner för de anställda, till hålla nere barngrupperna osv. Nu behövs en rejäl skattehöjning för att täcka de svarta hålen i biståndsbedömda verksamheter. Rösta för det 14 september!

söndag 8 juni 2014

Sluta försumma Rågsveds friområde!

En vandring längs Natur- och kulturstigen i Rågsveds friområde gör mig lycklig och olycklig. Lite av dagens trista intryck har jag fångat i de första fotografierna i denna blogg. Sen kommer det vackra. Skönheten, stillheten, fågelsången, blomsterprakten är bedövande. Samtidigt kunde området vara så mycket bättre skött, både naturvård och tillgänglighet, klottersanering och skyltning. Vilken källa till kunskap som finns i friområdet - historia, naturkunskap, biologi, ekologi. 

Vi behöver en kvalificerad tillsynsperson i området, som samverkar med Kräpplagruppen om områdets skötsel. Vi behöver regelbundna medborgarmöten med alla inblandade förvaltningar och bolag. Staden måste ta ansvar för att underhålla Natur- och kulturstigen. Hela området behöver bli naturreservat!fredag 6 juni 2014

6 juni i Rågsved!

Idag 6 juni firar vi förstås i vår hemort Rågsved. Välkommen till parkleken Rågdalen mellan kl 12 och 15! Här spelas Rågdalen fotboll cup. Läs mer på  http://www.nyaragsvedsfolketshus.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/6JUNI.jpg 

tisdag 3 juni 2014

Stoppa bygget på Perssons betong i papperskorgen!

Fick i min mejlbox just det olycksaliga ärendet från exploateringskontoret, där tjänstemännen föreslår en markanvisning till  Wästbygg Projektutveckling AB för att bygga så kallade miljöspetshus precis mitt på Rågsvedsbornas festplats Perssons betong i Rågsveds friområde. Där vi nyligen firade Valborg. Festplatsen ska flyttas "till annan lämplig plats inom Rågsved.", oklart var.

Trots att det bara kom ett godkänt anbud i anbudstävlingen, således ingen konkurrens, vill exploateringskontoret bygga hus i området. Motiveringen är att det ger tillskott av bostdäer med ett "intressant miljöspetsprojekt kopplat till urban odling". Samtidigt finns planer på att bebygga delar av koloniområdena i närheten, som är så viktiga för de boende i området. Det ser verkligen illa ut.

Markanvisningen ligger i den regionala grönkilen Hanveden och det erkänns i ärendet att den öppna ytan har en funktion spridningszon för biologisk mångfald. Stadens hantering av Rågsveds friområde och alla turer med markreservationer och markanvisningar hit och dit präglas av alliansens uppfattning att de vet bäst. Rågsvedsbornas synpunkter har alltid kommit i andra hand.

Nu finns dessutom vänsterpartiet Vantörs förslag om att bygga Rågsveds allé, med 630 hyresbostäder. Det ger betydligt mer än de byggplaner som finns i friområdet, inklusive den som gäller de 60 hyreslägenheterna på Perssons betong. Stoppa förslaget att bygga på festplatsen i papperskorgen! Snart har vi val och då ska vi göra området till naturreservat istället.

En skola är mer än sina lokaler - om skandalen Snösätraskolan

"Skulle det vara möjligt i en annan stadsdel?" Den frågan ställer rektorn på Snösätraskolan i dagens DN, apropå att den nedbrunna paviljongen med fritidshemmet Vallen och förskoleklasser fortfarande inte har byggts upp igen. Bara hälften av den nedbrända byggnaden har rivits, och när det äntligen gjordes hade barnen nästan hunnit gå hela höstterminen klart. Och nu en termin senare har man beslutat att riva resten. Ansvaret ligger hos SISAB och utbildningsförvaltningen, som uppenbarligen inte kan samarbeta. Det har också revisorerna tagit upp i en rapport om lokalplaneringen. Vänsterpartiet i utbildningsnämnden har också i en skrivelse hösten 2013 uppmärksammat situationen, utan resultat. 

Inte nog med att ett helt år snart gått efter mordbranden innan beslut om rivning, nu vill staden inte heller byggs upp den nedbrunna paviljongen utan anser att elever och lärare ska flytta till Rågsvedsskolan som får tomma lokaler när högstadiet läggs ner i höst. Men hur ser det ut, om vissa elever tvingas byta skola och sedan elever från en annan skola ska flytta in? Vad tycker eleverna på Rågsvedsskolan om det? Rågsved är dessutom prioriterat i Söderortsvisionen. Men den prioriteringen gäller uppenbarligen inte skolväsendet. Det blir bara tomma ord i verkligheten.

En skola är faktiskt något mer än sina lokaler. Om en del av Snösätraskolans elever flyttas till Rågsvedsskolan, så mister elever och lärare kontakten med övriga delar av Snösätraskolan. Delar inte skolgård längre, inte matsal, kanske inte idrottsal, skolbibliotek och heller inte lärarrum och andra mötesplatser. Är inte risken stor att resultatet blir att elever och lärare i ännu större grad byter till andra skolor. Då står utbildningsförvaltningen kvar med tomma lokaler.