torsdag 24 oktober 2013

Enig nämnd vill ha bättre medborgarundersökningarDet händer inte ofta, därför bloggar jag om det när det händer.. Hela stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör ställde sig bakom ett uttalande som vänsterpartiet och socialdemokraterna tagit initiativ till. Ingalunda någon het politisk fråga, utan det handlar om den Medborgarundersökning där staden frågar folket vad de tycker om stadsmiljön, tryggheten, tillgängligheten, idrotten och kulturen. 

När det går uppåt i undersökningen använder alliansen det för att säga att de lyckas med sin politik, när det går neråt använder oppositionen det för att säga att majoriteten misslyckas med sin politik. Men ärligt talat så finns det en hel del brister i undersökningen, som hela nämnden är överens om och därför har uttalat sig gemensamt om i samband med att (det generellt försämrade) resultatet 2013 redovisades i nämnden ikväll. 

Vi vill helt enkelt ha bättre på fötterna för att veta vad folk tycker. Oavsett resultat. Så här tycker alltså vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, folkpartiet, moderaterna och centerpartiet i skön förening:

"Vi delar förvaltningens uppfattning att undersökningen bör ha ett större urval för att representera majoriteten av invånarna. Den låga svarsfrekvensen gör att vi bara har svar från 131 av ca 93 500 invånare i hela Enskede-Årsta-Vantör.  Svaren kan inte vara representativa för området i stort, särskilt som vi inte vet hur svaren fördelar sig inom området.

Förutom att fler invånare behöver tillfrågas bör metoderna för att öka svarsfrekvensen förbättras. Bara 45 % av 300 invånare i Enskede-Årsta-Vantör svarade i undersökningen, vilket var lägre än stadens totala snitt på 50 %.  Att samma antal invånare tillfrågas i alla stadsdelsområden oavsett variation i befolkningsantal ställer vi oss frågande till.Hellre färre mätningar, men med högre kvalitet, som är mer användbara i förbättringsarbete.

I ett så stort stadsdelsområde som vårt behöver resultaten brytas ner per stadsdel för att kunna vara användbara i förbättringsarbetet. Skillnader i förutsättningar i stadsdelarna kan påverka svarsfrekvens, vilket är viktigt att veta när resultatet värderas. Troligen behöver medborgarundersökningen kompletteras med andra metoder för att ge säkrare resultat."

onsdag 23 oktober 2013

330 dagar kvar till valet i Rågsved

330 dagar kvar till valet 14 september.
Fram till dess tänker jag påminna om en speciell fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Som skulle göra skillnad för Rågsved. Efter dess hoppas jag på ett nytt styre i stadshuset.

Frågan lyder: Varför får inte Rågsved en förvaltningslokal utflyttad till stadsdelen, för att öka antalet arbetsplatser och ge skjuts på lokala butiker och matställen?

Alliansen i stadshuset har ju sagt att Rågsved är prioriterat i Söderortsvisionen. Samtidigt fattas det ena beslutet efter det andra om att flytta förvaltningar till andra förorter. Nu är bestämt vart kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen ska flytta. I dagarna att Farsta får både social- och äldreförvaltningen.

Vilka förvaltningar finns kvar att flytta till Rågsved, är min arga fråga? Tycker staden att det blir för dyrt att bygga ett hus i Rågsved, som är stort nog att rymma en förvaltning? Är det i själva verket bara möjligheten att pressa hyrorna som ligger bakom besluten att flytta ut förvaltningar? Inte omsorgen om orten?

Om Rågsved inte får en utlokaliserad förvaltning, betraktar jag det ett svek mot Rågsved.

  • Är prioritering av Rågsved bara ett ord på ett papper? Något som skulle lugna oss. 
  • Eller är prioritering nyspråk för exploatering av unik natur i Rågsveds friområde?  För att lura oss.
  • Eller att uppbyggnad av fritidshemmet Vallen inte startat fast mordbranden var för 3 månader sedan? För att det inte är självklart att satsa pengar på Rågsved?
  • Eller att öppna förskolan i Rågsved varit utflyttad till Högdalen i flera år? För att det inte var viktigt?


Gärna kollektivhus på Bedaröbacken, men inte 14 radhus!

Imorgon kväll yttrar sig Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd om förslag till förslag till detaljplan för område vid Bedaröbackarna i Högdalen och Örby. Vänsterpartiet kommer att tillstyrka utökning av förskolan Skogsbacken, men avstyrka byggandet av 14 radhus.

Vi menar att nyttan av 14 nya radhus inte uppväger intrånget i naturmarken i Örbystråket. Det är det enda grönområdet i Örby och särskilt viktigt för barn och förskolor.

Detaljplanen berör också en basketplan som är dåligt utnyttjad. Många småbarnsfamiljer bor i området, och menar att planen kommer att användas mer när barnen bli äldre Med tanke på hur svårt det är att hitta ersättningsmark för Bandhagens bollplan som ska bebyggas med bostäder, är vi emot att också bebygga basketplanen. Vi kan inte minska mer på idrottsplanerna.

Enligt vad som framkom på samrådsmötet innebär förslaget till detaljplan att en liten pulkabacke byggs bort, vilket minskar möjligheter till vinterlek. Det kom aldrig fram i den barnkonsekvensanalys som gjordes i oktober 2010.

Den bebyggelse vänsterpartiet kan tänka sig vid Bedaröbackarna är ett flerfamiljshus med hyresrätter på delar av den stora och relativt lågt utnyttjade vändplanen. Hyresrätter behövs i området och det ökar mångfalden av boendeformer i området som domineras av radhus och villor. Vi skulle gärna se att det blev kollektivhus, som helt saknas i Vantör.

tisdag 22 oktober 2013

Hurra för Grön Flagg på Förskolan 44:an i Högdalen!

Den här fina flaggan fick jag som kontaktpolitiker äran att hissa i torsdags på Förskolan 44:an, Ripsavägen i Högdalen. Förskolan har miljöcertifierat sitt arbete enligt Grön Flagg, nu kom kvittot på det tålmodiga och viktiga arbetet. Ett par gånger har jag träffat bland annat Lisa Ytterell som är en av de drivande entusiasterna  miljöarbetet och diskuterat arbetssätt, målsättningar och vägen framåt. Det har varit ett roligt sätt att också få lite "markkontakt" med förskolan i vårt område, vilket är viktigt för mig som nämndpolitiker.

När flaggan hissades var barnen med förstås och biträdande föreståndaren Liza Karlsson kom med flaggan och höll ett litet tal om miljöarbetet. Hittills har fokus varit på livsstil och hälsa, med mål om att barnen är ute mycket i naturen, och lär sig om växter, djur och viktiga processer i naturen. Det har också handlat om att förstå sin del i naturens kretslopp, matvanor, utveckla empatisk förmåga genom massage och yoga och att praktiskt hjälpa till med sortering av sopor av olika slag. Det gillar barnen jättemycket!

lördag 19 oktober 2013

Bilar och snöröjning hetast på pensionärsrådet!

Underhåll av parker och gator bör inte vara uppdelat mellan stadsdelsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd. Med förra vintern i minnet var stadsdelsnämndens pensionärsråd i Enskede-Årsta-Vantör på dagens möte med nämndordföranden och mig som vice förgrymmade på de isiga trottoarerna som var omöjliga att ta sig fram på med rullator eller lite osäkra ben. Nu har vi en ny entreprenör och hoppas på en klar bättring till vintern. Men jag tog förstås tillfället i akt och sa att jag trodde det skulle vara bättre om stadsdelsnämnden även tog hand om snöröjningen av lokalgatorna.

Andra trafikfrågor som kom upp var att parkerade bilar är hinder för snöröjningen. Folk söker gratisparkeringar efter gatorna medan avgiftsbelagda parkeringsplatser står oanvända exempelvis i Stureby berättade en av pensionärsrådets medlemmar. Samma runt nya söderarenan där bilarna svämmar över närområdet medan parkeringshuset gapar tomt. Varför kan inte bilar som står i vägen bogseras bort, är en berättigad fråga. Nedanför mig på Vallhornsgatan har bilarna hindrat en fullständig städning efter de bilbränder som varit. Trots att Trafikkontoret ber att de ska flytta på sig. 

Bilar och snöröjning i all ära, vi kom till slut iallafall in på några mer direkta äldrefrågor också. Läget på Enskede Nya servicehus som gått tillbaka i kommunens regi, evighetsvisan med den bristande dokumentationen i äldreomsorgen, långa arbetspass för personalen, uteblivna promenader, måltidssituationen, behovet av möten över generationsgränserna, und so weiter.. Till sist också önskemålet om ett seniorboende i Högdalen, till rimliga hyror förstås!


torsdag 17 oktober 2013

Unga frågvisa på nämndmötet

Fyra unga grabbar ägde allmänhetens frågestund, på stadsdelsnämndens öppna möte i Enskede-Årsta-Vantör. Talespersonen frågade hur många i nämnden som nattvandrat i våras, då vi tyvärr fick vara med om bilbränder och stenkastning i flera av våra stadsdelar. Rätt så nöjd uppenbarligen med antalet som nattvandrat gick han vidare och frågade därför varför min och Magnus Dannqvists skrivelse om mötesplatser även för unga över 18 år hade avslagits. Bra fråga!

Jag fick berätta att skrivelsen kommit till efter samtal med unga under nattvandringar i Rågsved, och att när andra stadsdelsnämnder kan ha mötesplatser för unga över 18 år kan vi ha det. Nu är fritidsgårdarna stängda för de som fyllt 18 år, varav en del går i gymnasiet. Och Magnus berättade att vi haft gård för äldre unga i Hagsätra.  Förvaltningen hänvisar till Rågsved Community Center som är till för unga upp till 25 år, och ytterstadspengar sökts för liknande center i Dalen och Östberga. 

Min poäng är att Community Center, bra och till för arbetslösa och öppet på dagarna, finns i lokaler som kan användas som mötesplats på kvällen. Detta hängde talespersonen på och frågade hövligt om det gick att höra på Community center om de unga var intresserade av att vara där på kvällarna. Det kunde visst förvaltningen göra! Även ordföranden i nämnden (m) verkade tycka att det kunde va nåt. Alltså, ett konstruktivt samtal som jag hoppas leder vidare. Och bra killar att ni kom ikväll!

onsdag 16 oktober 2013

Rekommenderar en dos Nina Björk

Ta inte över din motståndares språk. Då kan bli så att du upprepar motståndarens handlingar också. Sen kanske du glömmer dina egna drömmar, och tar över motståndarens drömmar. Inte ordagrant men ungefär så uttrycker sig Nina Björk i en föreläsning om Feministiska utmaningar på Vänsterdagarna i Malmö under senaste helg. Jag kunde inte vara med, så jag såg ikväll på ABF Play.

Nina Björk tog avstamp i kvinnorörelsens historia, kopplade ihop med det ekonomiska systemet och klimatkrisen, som hon ser som det största hotet idag. Vänsterfeminismen är mer än lika lön för lika arbete eller 50 % kvinnor i bolagsstyrelserna. Det är att kämpa för ett mänskligt samhälle. 

Där lågbetalda kvinnor inte städar efter högbetalda kvinnor. Där kvinnor och män delar på att ta hand om hushåll, barn och föräldraledighet. Där varken jord eller människor exploateras, någonstans i världen. Se föreläsningen så får du höra mer om Nina Björks intressanta tankar.

söndag 13 oktober 2013

Intressant öppen stadsdelsnämnd på torsdag!

Oktobernämnden är inte lika fullspäckad som vanligt. Bara 26 punkter på dagordningen. Två medborgarförslag, sju beslutsärenden och tre remisser. Plus anmälningsärenden och nio punkter på den sekretessbelagda delen, varav en upphandling. Temat för öppna mötet är intressant, mansmottagningen i Söderort och Fridsam, arbetet mot relationsvåld. Detta är frågor som behöver lyftas mycket!

Skulle säga att de tre lokalt viktigaste ärendena på dagordningen i övrigt är det försämrade resultatet i medborgarundersökningen, förslaget till detaljplan med 14 nya radhus vid Bedaröbackarna i Högdalen/Örby samt uppföljningen av Stureby vård- och omsorgsboende/ Tussmötegården, som drivs som kommunal intraprenad efter att egenregin vunnit upphandlingen.

Vad gäller Bedaröbacken finns hårdgjord yta att bygga på, men det ska vara flerfamiljshus och gärna kollektivhus, som vi saknar i Vantör. Att ta grönmark, som förslaget också innebär, för att bygga fler radhus är jag kritisk mot. Att utöka förskolan i närheten är nog få emot, förskoleplatser måste vi ha. Tendensen att förskolorna blir större och större, denna blir 8-10 avdelningar, måste vi däremot fundera över. Jag kommer ihåg när vi rödgröna styrde Vantörs stadsdelsnämnd, då ojade sig moderater över femavdelningsförskolor...

Vad gäller Stureby vård- och omsorgsboenden inklusive Tussmötegården har förvaltningen hittat en lång rad avvikelser från avtal, åtaganden och mervärden som haft betydelse för vem som vann upphandlingen. Det handlar om brister i utevistelser och aktiviteter, dokumentation, maten, de anställdas språkkunskaper, hälso- och sjukvård, läkemedelsgenomgångar etc. Eftersom brukarundersökningarna är positiva rekommenderas att överenskommelsen om intraprenaden förlängs. Här vill jag se en återkoppling till nämnden inom en ganska snar framtid. Äldreboendet drivs utan vinstintresse, så pengarna finns kvar i verksamheten men räcker tydligen ändå inte till tillräckligt med utbildad personal som kan göra allt som lovats i upphandlingen.

Medborgarundersökningen till sist: en dyster läsning för alliansen, eftersom de flesta kurvor pekar nedåt, exempelvis skötsel och städning av grönområden, vinterväghållning och sandning av gator och gångvägar, tillgänglighet, möjlighet till spontanidrott, kultur etc. Visst är urvalet litet, men eftersom siffrorna gärna används av makten när de är positiva, anser jag att de ska användas även när de är negativa!

lördag 12 oktober 2013

Om Rågsved och förvaltningskontor igen

Måste också säga detta:

Att Rågsved är prioriterat i Söderortsvisionen borde betyda
1. Att det inte ska dröja in i det sista att få ett besked om det blir någon förvaltning eller något bolag som flyttas ut till Rågsved. Nu vet Husby att de får Kulturförvaltningen och Farsta, som redan har många arbetsplatser och inte är prioriterat, att de får både Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen. Rågsved vet ingenting.
2. Att Rågsved borde få en större förvaltning, inte nöja sig med något litet bolagskontor, om det nu blir något alls. Tystnaden är talande.
3. Att staden tycker det är lönt att satsa av sitt kapital på att bygga ett kontorshus i Rågsved, om det inte finns något befintligt som passar för en större förvaltning. 

Men vem vet. Nordin och Larsson tänker slå på stort. Tänker att det bästa kommer sist. Att det är självaste stadshuset som ska slå ner sina bopålar i Rågsved. Men det är nog bara i mina dagdrömmar något sådant skulle hända. Eller i alliansens mardrömmar ....

fredag 11 oktober 2013

Blir Rågsved utan förvaltningskontor?

Läser i handlingarna till socialnämnden och äldrenämnden att deras respektive förvaltningar (förutom några enheter) ska flytta till Farsta centrum. Enligt tidigare beslut skulle en etablering prövas antingen i Rågsved eller Farsta. Nu skriver förvaltningarna att det inte finns kontorsytor i Rågsvedsområdet som är tillräckliga för de båda förvaltningarna. Att bygganya lokaler har bedömts vara för dyrt och ta för lång tid. Som Rågsvedsbo och lokalpolitiker blir jag förstås bedrövad av beskedet. Talet om att prioritera Rågsved i Söderortsvisionen verkar bara vara tomma ord. Farsta som redan har ett stort köpcentrum, stadsdelsförvaltningskontor och jobbtorg med mera, får ytterligare arbetsplatser medan Rågsved blir utan. Ska satsningen bero på befintliga lokaler så kan vi ju inte få några flera stora arbetsplatser alls. För som det ser ut idag är intrycket att Rågsved inte räknas. Den nedbrunna paviljongen Vallen med fritidshem och skollokaler gapar fortfarande efter flera månader sotig och trasig på Snösätraskolans gård. Det gröna friområdet ska exploateras istället för att göras till naturreservat som väldigt många boende vill. Den öppna förskolan har varit i Högdalen i flera år och ska tillbaka först i november. De sociala verksamheter som drivs via Söderortsvisionen är bra, men ger inga varaktiga nya arbetstillfällen och ökat kundunderlag för centrum. Så, upp till bevis, majoriteten, vad menar ni med att prioritera Rågsved?

torsdag 10 oktober 2013

Exploatering av Rågsved - i dubbel bemärkelse

Nu kom det. Ytterligare ett ärende i exploateringsnämnden om exploatering av unika Rågveds friområde. Förklätt i skrud av markanvisningstävling för "miljöspetsområden", där byggbolagen ska tävla med hållbarhet istället för pris. Nu ska det inte bli mångmiljonradhus, utan hyresrätter i Snösätra, nära festplatsen Perssons Betong, där en del av området är nyckelbiotoper.

Hur många hus och hur många lägenheter är inte uttalat i ärendet. Så desperata att bygga i friområdet är alliansen. Verkar ha blivit en prestigesak. De miljökriterier som ställs i tävlingen säger inget om miljökrav på trafiken. Inget om att husbyggena leder till att gång- och cykelvägar blir bilvägar som ökar bullret och försämrar luften. Som gör grönområdet otryggare. Bara det byggs.

Jag ser förslaget som en dubbel exploatering av friområdet och Rågsved. Dels att till varje pris exploatera värdefull naturmark som vi behöver för rekreation och för biologisk mångfald. Dels att exploatera intresset för och stoltheten över våra koloniområden, genom att lansera området som "miljöspetsområde" och "urban odling", som om vi inte redan har miljövänlig odling i Snösätra!

Uppfinningsrikedomen är outsinlig. Går man bet på ena sättet prövar man det andra. Först ville man helt bygga bort de två koloniområden. Efter protester backade staden till synes. Sedan kom förslaget att bygga radhus inom delar av södra koloniområdet, istället för att utöka antalet lotter. Nu ska det odlas på naturmarken vid Perssons. Tala om att gå över bron efter vatten.

Först skulle Rågsveds hyreshusområden integreras med villabebyggelse. Så motiverades ingreppen i naturen. Mångfalden skulle öka. Vi i Rågsved behövde blandas upp. De första markanvisningarna gäller också radhus. Nu försöker man sig på en ny taktik med hyresrätter och urban odling. Frågan är vad som blir nästa steg, om detta går i stöpet. 

Läs mer på Kräpplagruppens hemsida. Det enda sätt att stoppa exploateringen är att i valet 2014 rösta på partier som lovar göra Rågsveds friområde till naturreservat. Exempelvis Vänsterpartiet.

tisdag 1 oktober 2013

Gemensam Jul i Rågsved - Here we come!

Ja nu börjar det igen! Ikväll hade vi ett mycket inspirerande startmöte med volontärer inför Gemensam Jul 2013 i Rågsveds Folkets Hus. Det var mysigt att träffa kamraterna från förra året, som jobbade i köket, som bordsvärdar, kokade kaffe eller stod i disken. Som ikväll bidrog med sina idéer. Vi var ett tiotal personer som diskuterade hur vi ska förbättra julfirandet, som är oerhört uppskattat och når 4-500 personer varje jul.

En del av våra stamgäster längtar redan till julaftonen fick vi höra ikväll. Jag längtar också, Gemensam Jul betyder så mycket, för det är en helg som många annars tycker är plågsam. En del gillar inte kommersialiseringen. Andra trivs inte med släkten. Åter andra är ensamma. Att få en julklapp gör mycket, även om det är en enkel sak. Att få klä upp sig som flera av besökarna från Rågsveds Äldrecentrum gör, eller att vara lika välkommen om en kommer vardagsklädd. Att träffa gamla bekanta och språka en smula.

Det är våra fina volontärer i alla åldrar från när och fjärran som gör Gemensam Jul. Många kommer tillbaka år från år. Andra bara en gång. En del skulle aldrig åka till Rågsved om det inte var för Gemensam Jul. Jag tror en del har fått sig ett minne för livet. Andra har bott länge i Vantör. Bästa föreningen Musketörerna brukar alltid vara med. Personalen på Folkets Hus gör stora insatser, det lagas julmat i förväg och fixas med inköp och juldekorationer, det städas och fejas och borden ställs i ordning.

Du som läser detta och blir nyfiken. Dra dig inte för att kontakta Nya Rågsveds Folkets Hus för att höra mera! Vi kommer troligen också att annonsera på Volontärbyrån. Håll ögonen öppna! Och varmt välkommen på julafton som gäst!