torsdag 10 oktober 2013

Exploatering av Rågsved - i dubbel bemärkelse

Nu kom det. Ytterligare ett ärende i exploateringsnämnden om exploatering av unika Rågveds friområde. Förklätt i skrud av markanvisningstävling för "miljöspetsområden", där byggbolagen ska tävla med hållbarhet istället för pris. Nu ska det inte bli mångmiljonradhus, utan hyresrätter i Snösätra, nära festplatsen Perssons Betong, där en del av området är nyckelbiotoper.

Hur många hus och hur många lägenheter är inte uttalat i ärendet. Så desperata att bygga i friområdet är alliansen. Verkar ha blivit en prestigesak. De miljökriterier som ställs i tävlingen säger inget om miljökrav på trafiken. Inget om att husbyggena leder till att gång- och cykelvägar blir bilvägar som ökar bullret och försämrar luften. Som gör grönområdet otryggare. Bara det byggs.

Jag ser förslaget som en dubbel exploatering av friområdet och Rågsved. Dels att till varje pris exploatera värdefull naturmark som vi behöver för rekreation och för biologisk mångfald. Dels att exploatera intresset för och stoltheten över våra koloniområden, genom att lansera området som "miljöspetsområde" och "urban odling", som om vi inte redan har miljövänlig odling i Snösätra!

Uppfinningsrikedomen är outsinlig. Går man bet på ena sättet prövar man det andra. Först ville man helt bygga bort de två koloniområden. Efter protester backade staden till synes. Sedan kom förslaget att bygga radhus inom delar av södra koloniområdet, istället för att utöka antalet lotter. Nu ska det odlas på naturmarken vid Perssons. Tala om att gå över bron efter vatten.

Först skulle Rågsveds hyreshusområden integreras med villabebyggelse. Så motiverades ingreppen i naturen. Mångfalden skulle öka. Vi i Rågsved behövde blandas upp. De första markanvisningarna gäller också radhus. Nu försöker man sig på en ny taktik med hyresrätter och urban odling. Frågan är vad som blir nästa steg, om detta går i stöpet. 

Läs mer på Kräpplagruppens hemsida. Det enda sätt att stoppa exploateringen är att i valet 2014 rösta på partier som lovar göra Rågsveds friområde till naturreservat. Exempelvis Vänsterpartiet.

Inga kommentarer: