måndag 2 december 2013

Rågsveds friområde varken otryggt eller otillgängligt

Det räckte inte med 2 175 insamlade namnunderskrifter för Kräpplagruppens upprop om att bevara Rågsveds friområde från exploatering och skydda som naturreservat. I ivern att bygga radhuslängor rakt in i Hanvedenkilen och dra in biltrafik i naturen har byggherrarna i skön förening med exploateringskontoret sökt argument för sin sak genom att intervjua 100 Rågsvedsbor och 107 boende i Hagsätra, Högdalen och Bandhagen. Bara 25-40 åringar har intervjuats. Undrar varför vi andra inte är intressanta i denna marknadsundersökning? Undrar varför 207 personer väger tyngre än 2 175? Tycker vi fel?

Hur som helst punkterar denna lilla marknadsundersökning flera argument som motiverat exploateringen. Exempelvis att det är otryggt. Hela 47% av de intervjuade i Rågsved anser friområdet som mycket tryggt och 31 % som ganska tryggt. Bara 8% anser det ganska otryggt. Fler i omgivande stadsdelar (dock bara 22%) ser området som ganska/mycket otryggt, men alltså inte vi som bor här. Ett annat argument har varit att friområdet är otillgängligt. Det användes flitigt av moderater och folkpartister på nämndmöten när vi debatterade frågan. I denna fråga står alliansen tämligen ensamma. Bara 8% totalt upplever friområdet som inte särskilt tillgängligt, 9% i Rågsved och 7% i övriga Vantör. 

Inställningen till nybyggnation var att 33% i Rågsved och 37 % i övriga Vantör var mycket/ganska positiva, medan 46% i Rågsved och 30% i övriga Vantör var ganska/mycket negativa. Resten visste inte/varken för eller emot. Betydligt fler var således mot bebyggelse i Rågsved än för, något fler för bebyggelse i övriga Vantör än mot. Rågsvedsborna är även enligt denna undersökning mot bebyggelse. Totalt av de tillfrågade i Vantör var 38% mot bebyggelse och 36% för. Det beskrivs på stadens hemsida: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Sambandet-Hogdalen-Farsta/Snosatra/Undersokning/ 
och i tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen om friområdet som att det var dött lopp. Det tycker jag är förskönande omskrivning. 2-procentenheter är inte mycket men dock skillnad. Fördel friområdet även denna gång.
Inga kommentarer: