söndag 8 september 2013

Ikanos stadsdelsstudie Hagsätra - Rågsved - walkover från kommunen?

Ikano vill bygga i Hagsätra och Rågsved. Det är syftet med en stadsdelsstudie som de låtit ett arkitektkontor ta fram och som presenterades på seminarium i Rågsved i torsdags. Studien är full av vackra värdeord för vad Ikano står för och vad företaget vill med sina fastigheter, det ska jag inte upprepa här. Du som är hyresgäst hos Ikano kan bättre än mig avgöra om de vackra orden stämmer. I blogginlägg här har jag lyft det problematiska med att fastighetsägare tar över ansvar när samhället brister, till exempel genom att driva fritidsgård och sponsra fritidsaktiviteter. Jag har här pekat på att inga hyresgäster kunnat påverka studien- som ändå berör deras boendemiljöer- men också berömt Ikano för att de tar fram tränings- och försökslägenheter, vilket inte många privata fastighetsägare gör.

Nu till själva stadsdelsstudien. Strategierna att bygga kring tunnelbanestationerna och stärka centrumen är i grunden rätt, och dessutom bra argument mot att bygga radhus i friområdet som ju saknar all kollektivtrafik. Däremot är vi nog många som känner stor skepsis mot den vision som målats upp för Hagsätra centrum, med en jättestation modell plattan och en jättestor profilbyggnad. Vi som bor här omkring ser framför oss en gigantisk öde yta om kvällar och nätter, det verkar inte genomtänkt. Att förtäta i förorten behöver inte leda till elefantsjuka. Vi kan bygga på våra förorters unika kvaliteter, utan att allt ska behöva bli "stadslikt".

Strategin att stärka sambanden mellan stadsdelarna innehåller en del som behöver diskuteras. Det anges exempelvis nästan som problematiskt att den genaste vägen mellan Hagsätra och Rågsved är per fots eller per cykel. Uppenbarligen är det bara promenader längs gator som antas ge attraktionsvärde. Bakvänt resonerat nu då klimatkrisen hotar och politiker tävlar om att öka cykelåkandet och minska bilismen. Idéerna om att förstärka gränsen mellan privat och offentligt är inte heller självklara. Visst kan bostadsgårdar behöva förbättras, men vi måste också diskutera vad som förloras på ökade inhägnader och mer slutna gårdar.

En riktigt bra idé är däremot att anlägga nya omstigningspunkter där olika trafikslag korsas. Vi har en sådan punkt där tunnelbanan och pendeltåget korsas  där Rågsvedvägen går över Magelungsvägen. De två andra platserna i staden som har liknande korsningar är Farsta Strand och Liljeholmen. Självfallet ska vi dra nytta av detta unika läge. Det är också något som Vänsterpartiet Vantör har med i vårt förslag om Rågsveds allé.

En avgörande brist i studien är att kartläggningen förminskar natur- och rekreationsvärdet med Rågsveds friområde, precis vid Ikanos fastigheter i Snösätra och där BoKlok inom IKEA-koncernen vill bygga radhus. Man skriver allmänt om naturområden i Söderort men preciserar inte det unika med friområdet som är väl belagt genom Skogsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper och Erik Skärbäcks analys av områdets kvaliteter. Älvsjöskogen i Ormkärr får heta "Friyta särskilt värdefull för utevistelse och friluftsliv" men Rågsveds friområde är bara ett "Område där friyta måste utvecklas för sociala och kulturella värden" och kolonierna i Snösätra sägs vara "Gles bebyggelse . 75 % av ytan värdefull friyta". Att Ikanos studie missar Rågsveds största tillgång, visar att affärssinnet inte är på topp och att kortsiktiga vinster verkar gå före.

Nu väntar jag på Familjebostäders vision för Rågsved. Familjebostäder är det allmännyttiga bolag som äger de kommunala bostäderna i Rågsved. Som kommuninvånare vill jag att Familjebostäder tillsammans med exploateringsnämnden tar samhällsansvar för samhällsplaneringen istället för att lämna walkover till Ikano.Inga kommentarer: