måndag 23 januari 2012

Lokal utveckling i Rågsved är något annat än socialt arbete

Har ägnat kvällen åt att läsa igenom stadsdelsförvaltningens ansökan till Söderortsvisionen om utvecklingsmedel för lokal utveckling i Rågsved. I korthet handlar det om en ansökan till fyra delprojekt med kostnader om drygt 4 mnkr per år i tre år, totalt nästan 13 mnkr - Rågsved community center, sociala insatsgrupper, utvecklad fritidsverksamhet och föräldrautbildning. Allt verkar vara bra och meningsfulla och behövda insatser.

Men varför i jösse namn ska stadsdelsförvaltningen behöva söka hos Söderortsvisionen om pengar till förebyggande och tidiga insatser, fritidsverksamheter och arbetsmarknadsåtgärder anpassade till de barn och unga som finns i området? Varför har vi inte en social budget som räcker till och varför har vi inte en lokal samverkan mellan socialtjänst, fritid, arbetsmarknad och polis som kan hantera frågorna?

Svaret är att vi har en borgerlig majoritet som så fort det går prioriterar skattesänkningar före att rusta upp socialtjänsten. Ett underskott om 13 mnkr måste sparas in i Enskede-Årsta-Vantör under året. Självfallet räcker pengarna då inte till. Svaret är också att samma borgerliga majoritet har flyttat bort både skolan och arbetsmarknadsinsatserna från stadsdelsnämnderna. Självfallet måste samverkan då byggas upp igen.

Nej, lokal utveckling handlar inte om socialt arbete som är en självklarhet i en stad som säger sig sträva efter världsklass. Som bekostas med reguljära pengar i varje års budget och inte måste sökas från stadshuset. Det handlar om att bostadsbolagen ska ansvara för väl fungerande boendemiljöer, att staden ska flytta ut kontor från innerstan, att starta medborgarkontor, och gärna bibliotek, konstgräs på Rågsveds bollplan etc.

Det handlar inte om att bygga 200 villor på Rågsveds friområde, inte om att lägga ned arbetsmarknadsverksamheten som tidigare låg i Rågsved, lägga ned ungdomsmottagningen i Rågsved, att låta pengar från fritid och kultur hjälpa till att fylla de svarta hålen i socialtjänstens budget istället för att användas för att göra fritid- och idrottsverksamhet tillgänglig för alla barn och unga i Rågsved.

Förstå mig rätt. Visst vore det väl bra, i detta prekära budgetläge som är skapat av den borgerliga politiken, om pengarna tilldelas de fyra projekten. Men se till att förstärka den ordinarie budgeten nästa år. Se till att samverka med de boende i Rågsved och Vantör, lägg inte ned teatrar, privatisera inte simhallar, bygg inte sönder naturmarken. Se till att Rågsvedskolan får bra förutsättningar. Lyssna på allvar på vad folk vill.

Inga kommentarer: