söndag 31 oktober 2010

Fatta icke detta integrationsfientliga beslut i integrationens namn

28 november var det exploateringsnämnd och då behandlades "Utredning av stråket Högdalen-Farsta samt tidig markreservation för utredning av småhus inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Snösätra, Rågsved till NCC Boende AB. Utredningsbeslut."

Bakom den krångliga rubriken ligger ett förslag att offra två viktiga koloniområden i Snösätra för att bygga villor, i klimatkrisens tider när det är flerfamiljshus vi måste bygga, där vi ska bygga, för att så många som möjligt ska få bostad med så lite negativa effekter på miljön som möjligt.

Om beslutet skulle resultera i en kommande markanvisning, och byggandet bli verklighet, innebär det också att man fattar ett integrationsfientligt beslut i integrationens namn (under rubriken blandat boende). Man fattar ett klassmässigt beslut, de som kan får köpa sig en bostad i sjönära läge medan Vantörsbor med mindre pengar förlorar sina kära kolonier och sina vackra utflyktsmål.

Tyvärr hörsammande ingen borgerlig politiker inbjudan från Snösätra Södra koloniområdesförening om en visning av området eller inbjudan från S i Rågsved till informationsmöte samma kväll. Endast oppositionen var intresserade att delta, vilket väl visar vilka intressen som främjas av villabebyggelse och vilka som är förlorare.

Vänsterpartiets Ann-Margarethe Livh och Clara Lindblom ville självklart avslå ärendet i exploateringsnämnden, med starkt stöd bland Vantörsborna, med föjande motivering:

"Vi vill göra Rågsveds friområde och Högdalstopparna till naturreservat och skydda och utveckla denna gröna kil, inte exploatera den. Vänsterpartiet är därför helt emot att bygga bostäder på föreslagen plats.

Området har bevarandevärda våtmarker som är viktiga för dagvattenrening som även kan fylla en pedagogisk funktion för att tydliggöra kretsloppet i naturen, t ex genom en naturskola. Vi vill tillgängligöra området för de som bor i närområdet och inte privatisera och stänga av genom villatomter.

Koloniträdgårdsföreningarna har funnits länge i området, vissa lotter är över 20 år gamla. De flesta kolonister kommer från närområdet, bor i lägenhet och har genom kolonilotten fått möjlighet att odla och vistas i naturen. Vi vill att fler stockholmare ska få möjlighet att ha kolonilott eller odlingslott, inte färre.

Bostadsbristen i Stockholm löses inte med småhus eller villor och de värden som försvinner om marken exploateras går inte att återskapa.

Kontoret anser att en byggnation av småhus främjar integrationen i området men vi anser att koloniträdgårdarna är en viktig del i den sociala integrationen i stadsdelen. I arbetet med koloniträdgårdarna möts människor med olika ursprung och bakgrund.

Vi arbetar för att boende i Rågsved-Högdalen ska få bättre tillgänglighet till omgivande natur. Bebyggs koloniträdgårdarna får boende i området istället sämre tillgång till Rågsveds friområde och Magelungen."


Trots vårt och övriga oppositionens motförslag har NCC nu fått sin markreservation. Dock finns mycket som vi boende kan göra tills ärendet kommer tillbaka för beslut om markanvisning. Ett beslut som vi tillsammans kan visa är Stockholmsfientligt.

Alla som vill vara med och driva opinion för bevarandet av våra koloniområden och för Rågsveds friområde till naturreservat är varmt välkomna till Rågsveds Folkets Hus den 9 november kl 18.30. Datumet bestämdes på ett tidigare öppet möte som S i Rågsved inbjöd till, och där oroliga kolonister, miljövänner och Vantörsbor som uppskattar naturen i friområdet, inklusive kolonierna, samlades.

1 kommentar:

Rosa sa...

Inte i något annan namn heller ...