söndag 9 februari 2014

Bred samhällsinsats behövs i RågsvedSkrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

En samhällssatsning behövs i Rågsved
Vi har nåtts av det plötsliga beskedet att Rågsvedsskolan ska lägga ner årskurs 5- 9 från hösten och kvarstå som F-4 skola. Informationen till oss har inte kommit någon officiell väg utan via sociala medier. När nedläggningen av två tredjedelar av mellanstadiet och högstadiet togs upp på presidiet den 31 januari av vice ordföranden kände varken stadsdelsdirektören eller nämndordföranden till det. Vad som händer med Rågsvedsskolan är mycket viktigt ur stadsdelsnämndens perspektiv, eftersom skolan är viktig i närområdet.

Det finns flera segregerande och samverkande orsaker till att Rågsvedsskolan genom åren har tappat elever och därmed fått allt sämre möjligheter att driva skolan på ett hållbart sätt. Förslaget att verka som modellskola har stupat av ekonomiska skäl. Stockholms stad har inte agerat i tid och inte kraftfullt nog för att skolan skulle få förutsättningar att ge alla elever den kunskap de har rätt till. Barn från resursstarka familjer har bytt skola eller aldrig valt den.

Många elever på Rågsvedsskolan idag har det tufft, i och med arbetslöshet, fattigdom och trångboddhet i familjerna. Självfallet påverkar det kunskapsresultaten och tryggheten i skolan. Liknande förhållande gäller för förskolorna i området, som har fått förstärkning genom föräldrastöd i förskolan. Något liknande behövs i skolan.

I och med nedläggningen av fem årskurser i Rågsvedsskolan blir det lediga lokaler, som måste användas för att främja utvecklingen i Rågsved. Att öppna förskolan äntligen flyttar dit är mycket efterlängtat, även om det borde ha genomförts för flera år sedan. Staden borde nu undersöka om fler verksamheter som kan stödja en positiv utveckling i Rågsved kan lokaliseras till tomma lokaler i skolan - exempelvis SFI-undervisning och verksamhet för att fånga upp ungdomar 16-18 år som varken går i skola eller arbetar.

Vad Rågsved behöver är en samlad och lokalt förankrad samhällsinsats där medborgare, föreningslivet och offentliga aktörer tillsammans tar fram vad som behöver göras för att främja Rågsvedsandan och levnadsförhållanden för barn, unga och vuxna. Den
uppifrånstyrda Söderortsvisionen har inte lyckats vara den samlande kraften som behövs.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi

att en lokalt initierad och bred samhällsinsats startas i Rågsved

att stadsdelsförvaltningen snarast kontaktar Rågsvedsskolan i syfte att komma fram till ett lämpligt sätt att erbjuda ett gediget socialt föräldrastöd i skolan.

att stadsdelsförvaltningen samarbetar nära med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen sant SISAB om möjligheten och lämpligheten att förlägga verksamheter i Rågsvedsskolan som stärker familjernas utbildnings- och arbetsmarknadsmöjligheter.Rosa Lundmark (V)                                 Parvin Araghi (S)

Inga kommentarer: