söndag 9 februari 2014

Gruppbostad på Handelsvägen - ja, men på bättre plats!Skrivelse till stadsdelsnämnden 2014-02-06

Bättre placering av planerad gruppbostad på Handelsvägen
Stadsdelsnämnden beslutade förra året att utreda möjligheten att inrätta en gruppbostad och servicebostäder för LSS-boende på Handelsvägen 186 i Svedmyra. Då framgick inte att beslutet skulle betyda att andra hyresgäster måste flytta. Inte heller att den enda utgången till skogen fanns på våningen där gruppbostaden planerades. 

Fastigheten består av två delar. Dels en extremt tillgänglig del med lägenheter anpassade för personer med funktionsnedsättningar och reguljära bostäder, dels en del med genomgångsbostäder för ungdomar.
När hyresgästerna fick reda på beslutet kom de till nämnden och kritiserade beslutet och även informationen till dem som hyresgäster. Det blev tydligt för oss hur unik fastigheten är ur ett tillgänglighetsperspektiv. Protesterna ledde till ett möte med alla aktörer i slutet av 2013, vilket ska följas upp på ett möte 11 mars. Ett förslag på mötet var om gruppbostaden kunde inrättas i den del med genomgångsbostäder för ungdomar som inte är tillgänglighetsanpassad. 

Vi anser att det självklart är viktigt att inrätta flera gruppbostäder, men att det inte bör göras genom att minska antalet tillgängliga lägenheter i övrigt, vilket är risken om inte en annan placering hittas för gruppbostaden. Den unika tillgängligheten i den ena delen av huset på Handelsvägen måste bevaras, och möjligheten därmed ges till fler personer med funktionsnedsättningar att hyra lägenhet där. Nämnden bör därför i kontakterna med Stockholmshem som äger fastigheten stödja tanken att söka en lösning för gruppbostaden i den del av huset som har genomgångsbostäder för unga, alternativt annan plats som inte innebär att lägenheter i den tillgängliga delen av huset minskar. 

För att stadsdelsnämnden ska kunna vara med och lösa bristen på gruppbostäder måste vi utreda många alternativ, både på kort och på lång sikt. Vi hoppas verkligen att det blir gruppbostäder i den planerade nybebyggelsen på andra sidan gatan (gula villan), som har varit uppe i stadsbyggnadsnämnden. Staden skulle också kunna undersöka om det går att bygga bostäder inklusive gruppbostäder längs Handelsvägen.Rosa Lundmark (V)           Parvin Araghi (S)        Åsa Öckerman (MP)

Inga kommentarer: