torsdag 3 juli 2014

Klass, kön, klimat - vänsterpartiets triss på hand!

Idag kom SCB:s statistik över ojämställdheten i Sverige, "På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014." Lagom inför valrörelsen där de feministiska frågorna har fått nytt liv gör SCB en intressant tillbakablick för att ge perspektiv på hur arbetet för jämställdhet går.

Kort sagt. Det går framåt, men på tok för sakta. År 2013 arbetar 30% av alla kvinnor deltid, en minskning från 45 % år 1987. Andelen män som arbetar deltid har ökat något samma tid, kanske utslag av en allmänt otryggare arbetsmarknad, men ligger ändå lågt på 11 %. Kvinnor tar ut 76 % av föräldrapenningdagarna, jämfört med 94 % år 1985. Dessutom spelar den könssegregerade arbetsmarknaden stor roll.

Konsekvensen av kvinnors höga deltidsarbete, dominans i välfärdsyrkena och av kvinnors höga uttag av föräldrapenningdagar jämfört med män är att kvinnor år 2012 har 66 % av mäns pension.

Att kvinnor arbetar deltid även när barnen blivit tonåringar visar att deltid inte bara handlar om att kvinnor i högre grad än män tar ansvar för de små barnens omsorg. Det handlar också om hur jobben är organiserade. Yrken där kvinnor i hög grad jobbar har fler deltider än mansdominerade yrken. I klartext handlar det om att kvinnors vård och omsorg har flyttat ut från hemmen. Men bygger fortfarande år 2014 på föreställningen att mannen har det huvudsakliga försörjningsansvaret.

Även de tidsbegränsade anställningarna ökar, och det mer i privat sektor än i offentlig sektor. Förstås är det fler kvinnor än män som har de osäkra anställningarna, som också är flest i den privata sektorn. En förklaring är privatiseringen av välfärden, där kvinnor har betalat priset i form av allt osäkrare arbetsvillkor.

Det finns bra politiska svar på låglöner och fattigpensioner. För det krävs en politik som kombinerar feminism med klass och faktiskt klimaträttvisa. Vänsterpartiet har en sådan politik. Vi vill i Stockholms stad göra ett historiskt låglöne- och jämställdhetslyft i kvinnodominerade yrken och har avsatt 150 mnkr i vår alternativa budget för 2014. Självfallet heltid som rättighet för alla.

Dessutom vill vi avskaffa Lagen om valfrihet och stoppa privatiseringar i välfärden. När vi minskar de absurt många hemtjänstföretagen minskar också klimatskadliga bilresor härs och tvärs i staden. När vi samtidigt startar fler kommunala hemtjänstenheter får fler anställda arbetsvillkor enligt kollektivavtal. Och de privata enheter som drivs utan vinstsyfte ska förstås också ha kollektivavtal. Klass, kön, klimat går hand i hand i vänsterpartiets politik. Vi är det enda partiet som har triss på hand i framtidsfrågorna!

Inga kommentarer: