onsdag 1 februari 2012

Revisorskritik bekräftar oppositionens kritik

Heja revisorerna! Ni säger precis det som vi i oppositionen i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd brukar ta upp och ifrågasätta. Till exempel:


"Nämnden behöver en löpande och tät information om utförarens följsamhet till avtalet. Detta är särskilt angeläget då förvaltningens uppföljningar identifierar avvikelser hos utföraren. Nämnden bör delges resultatet från förvaltningens uppföljande kontroll av att uppföljaren åtgärdat avvikelserna. Det är även rimligt att nämnden får ta ställning till eventuella förslag om förlängning av avtal med entreprenören. Som underlag för ett sådant beslut bör finnas en aktuell uppföljning av utförarens verksamhet som visar verksamhetens följsamhet till avtalet."

Därutöver innehåller revisorernas rapport en genomgång av en hel del brister i de granskade stadsdelsnämnderna, förutom Enskede-Årsta-Vantör även Norrmalm och Hässelby-Vällingby. Även äldrenämnden och kommunstyrelsen granskas.

Bristerna handlar bland annat om beställningar där äldres hela livssituation inte finns med i tillräcklig grad, brister i bedömning av rehabiliteringsbehov vilket innebär att det kan överlåtas till utföraren att bedöma behovet av insatser samt brister i strukturell uppföljning av de individuella insatserna för de äldre. I Enskede-Årsta-Vantör har man varken hunnit med individuella uppföljningar i önskvärd omfattning på grund av arbetsbelastning eller de oanmälda besöken i så hög grad som man önskat.

Hoppas att den borgerliga majoriteten lyssnar på revisorerna, så att vi i nämnden kan få en bättre återkoppling framöver. Återstår att de vad som sägs när nämnden så småningom ska yttra sig.

Källa:

Nr 2
Januari 2012
STADSREVISIONEN
www.stockholm.se/revision
DNR 420-19/2012

STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL AV
BEVILJADE INSATSER INOM ÄLDREOMSORGEN

Inga kommentarer: