torsdag 2 februari 2012

Socialstyrelsen kritiserar rättssäkerheten i äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör

För ett par dagar sedan kom revisionskontorets kritik mot uppföljningen inom äldreomsorgen. Nästa torsdag ska vi yttra oss till Socialstyrelsen om den kritik som riktas mot äldreomsorgens beställarenhet om rättsäker handläggning enligt socialtjänstlagen. Hela ärendet andas för lite resuser och tung arbetsbörda på biståndshandläggarna som inte hinner med.

En del av kritiken från Socialstyrelsen fanns också i revisionskontorets rapport, till exempel att rambeslut om vård- och omsorgsboende kan innebära att det överlämnas till utföraren att bedöma vilka hemtjänst- eller rehabiliteringsinsatser som behövs. Det innebär att det inte fattas något formellt beslut om insatser i boendet som går att överklaga. Klart negativt för de äldre!

En grundläggande kritik från Socialstyrelsen gäller att nämnden måste säkerställa att beslut inte verkställs utan samtycke. Det har förekommit i sällsynta fall när det gäller bistånd till korttidsboende. Förvaltningen svarar att rutin om samtycke och dokumentation nu har utarbetats, förankrats och ska följas upp. Självfallet ska handläggarna ha en arbetsmiljö som gör att de kan följa lagen i alla ärenden!

Förra året gjorde äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör överskott, som bidrog till nämndens samlade mycket stora överskott. Självfallet hade dessa pengar behövts för att ge biståndshandläggarna tillräckligt med tid för att göra sitt jobb som det ska. Att antalet anställda nu utökats bekräftar detta. Ytterst är därför ansvaret för den kritik som riktas mot nämnden den politiska majoritetens.

Inga kommentarer: