måndag 6 februari 2012

Vem har nytta av kvalitetsgarantier?

På torsdag ska stadsdelsnämnden ta ställning till ett stort antal så kallade kvalitetsgarantier som förskolor, äldreboenden, gruppboenden, fritidsgårdar, missbruksenheter och så vidare har tagit fram. Jag känner mig ganska kluven inför dessa dokument.

Kvalitet är mångfacetterat. Det är svårt att följa upp om det inte är väldefinierat. Vad som är kvalitet för en brukare kan vara oviktigt för en annan.

Vi i stadsdelsnämnden har aldrig fått en uppföljning av hur brukarna uppfattar garantierna, om brukarna anser att garantierna täcker viktiga kvalitetsfaktorer, hur garantierna förhåller sig till lagkrav, hur kända de är, hur många som klagar etc. Eftersom garantierna har funnits många år vore det viktigt med en kvalificerad utvärdering av nyttan med garantierna. Detta tog vi upp förra året och det tänker jag ta upp i år igen.

Min egen enda personliga erfarenhet av kvalitetsgarantier är från Kärrtorps gymnasium, där läraren på ett föräldramöte utan vidare information delade ut garantierna, långa som bara den och ganska ointressanta tyckte jag då. Sparade de aldrig för att kontrollera om löftena uppfylldes.

Kvalitetsgarantier är tänkta att visa vilken kvalitet som enheterna kan lova med givna resurser. Det som är bra är att det blir tydligt vad som säkert kan uppnås (och inte kan uppnås). Ur det perspektivet visar Enskede-Årsta-Vantörs garantier till exempel och tyvärr att genusperspektiv inte är något som kan utlovas.

Inte heller utlovas att uppfylla dokumentationskraven i äldreomsorgen. Förskolan kan som vanligt lova mest och missbruksvården och försörjningsstödet minst, vilket speglar budgetläget. Den lättlästa garantin för beställarenheten stöd och service till personer med funktionsnedsättningar är berömvärd! Även Mårtensgårdens kvalitetsgaranti med egentid för de äldre ger ett genomarbetat intryck.

En garanti leder tankarna till kompensation om det som lovats inte uppfylls. Garanti är en olycklig beteckning på en kommunal tjänst som enligt socialtjänstlagen ska ha en god kvalitet. Garanti lovar mer än det håller, eftersom kompensation inte ges i kommunen. Garantier hör hemma i en affär men inte i kommunen.

Oavsett i vilken form det uttrycks borde iallafall en minsta godtagbara kvalitetsnivå fastställas för alla enheter inom respektive verksamhetsområde med syftet att garantera likvärdighet inom förvaltningen. Varje förskola och fritidsgård borde jobba med genus till exempel. Varje äldreboende ha egentid. Tycker jag.

Inga kommentarer: