måndag 14 maj 2012

Stålbad väntar socialtjänsten

För socialtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör väntar närmast ett stålbad det närmaste året, om inte borgarna skjuter till mer pengar från stadshuset. Enligt tertialrapport 1 som beslutas den 24 maj har individ- och familjeomsorgen underskott om 4,7 miljoner kronor, varav barn och unga står för 3,5 miljoner kronor och missbruksvården för 2 miljoner kronor. Socialpsykiatrin väger upp underskotten något, genom att man har kvar 1,0 mnkr i statsbidrag som ska användas för tvång i öppen vård.

Nu ska det göras översyner av organisation, bemanning och arbetssätt för att få en budget i balans, framförallt inför nästa år. Vad det betyder för brukarna och för personalen har jag begärt konsekvensbeskrivningar om. I tertialrapporten flaggas för en översyn av behovet av Valvet, vilket i värsta fall kan betyda nedläggning. Mera kontakter med föreningar, vilket i värsta fall kan betyda att samhällets ansvar läggs på frivilliga. Risk finns att placeringar och kontaktperson avslutas för tidigt eller nekas.

Vi från oppositionen menar att socialtjänsten är underfinansierad i Enskede-Årsta-Vantör. Behovet måste styra, inte hur mycket pengar som finns kvar på vårdkontot. I april är till exempel vårdbudgeten för barn och unga intecknad över skorstenen (104,9 procent) och anmälningarna strömmar in. Som räddaren i nöden har Söderortsvisionen beviljat flera miljoner kronor till sociala insatser i Rågsved, som aldrig hade rymts i ordinarie budget, trots att det handlar om vanliga sociala åtgärder.

Det går inte att arbeta efter en social budget som balanserar på slak lina. Några tvångsvårdade missbrukare för mycket, ja då spräcks missbruksbudgeten. För många barn som måste få vård och behandling, ja då spräcks budgeten. Socialarbetarna har redan en pressad arbetssituation. Hur länge orkar de när det bara handlar om nedskärningar? Nej, det är dags för en ordentlig satsning på socialtjänsten, om den ska vara värd namnet!

Inga kommentarer: