torsdag 8 december 2011

Skarp kritik från länsstyrelsen om byggplanerna i friområdet

Nu har även Länsstyrelsen i Stockholm yttrat sig över Program för sambandet Högdalen-Farsta och det är ett kritiskt yttrande både om metod och sakfrågor. Ett antal viktiga exempel:

1. Det avspeglar sig inte i processen att förslaget ses som en fördjupning av översiktsplanen. Med en fördjupning skulle samråd och insyn garanteras liksom att miljöaspekter tydligt skulle integreras i planen.

2. Det går inte att förutsätta att det är tillräckligt att förorenat lakvatten från Högdalstopparna omhändertas genom fördröjning och rening i våtmark.

3. Det finns en stor risk att marken vid den f.d. skjutbanan är förorenad av bly.

4. En inte obetydlig del av den föreslagna bebyggelsen kommer i direkt konflikt med flödet av biologisk mångfald i de gröna strukturerna.

5. Fagersjöskogen och Rågsveds friområde har i det regionala programmet "Aldrig långt till naturen" föreslagits som naturreservat. Det bör förtydligas hur sambandet förhåller sig till föreslagna reservat.

6. Strandskydd gäller vid Magelungens strand, även vid Kräppladiket och Magelungsdiket, och planeringen bör göras utifrån förutsättningen att strandskyddet bara i mindre omfattning bör upphävas.

7. Den föreslagna småhusbebyggelsen längst västerut ligger delvis på våtmark och det kan vara olämpligt med en sådan planering, eftersom Magelungens vattenkvalitet kan påverkas.

8. Dammarna ska minska föroreningsmängderna till Magelungen finns inte med i programmet. Dessutom sägs att miljön är viktig för att stödja det sociala sambandet mellan Rågsved och Huddinge.

9. Beskrivningen av konsekvenserna för kulturmiljön inskränker sig till fornlämningsfrågor. Dessutom krävs en arkeologisk undersökning för det fortsatta arbetet.

Ikväll var även Kräpplagruppen på öppna stadsdelsnämndsmötet och tog upp en hel del punkter med kritik mot den borgerliga majoritetens remissvar. Svar kommer att lämnas skriftligen utlovade nämndordföranden.1 kommentar:

Bertil Johansson på storboholmen sa...

Måste bli bättre samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen

För att strandnära bebyggelse skall kunna utvecklas så bör tillämpningen av länsstyrelsernas överprövningar ses över ordentligt så att det inte blir så att kommunen beviljar strandskyddsdispens för den person som sökt det och sedan får han ett avslag av länsstyrelsen ett par veckor senare, då blir man ju lurad, föst glad och sedan ledsen . Så får det inte gå till. Kommunen och länsstyrelsen måste börja samarbeta bättre. Det är ju som att köpa en vara och sedan så tar de av han varan, utan att få pengarna tillbaka.